Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych w tym alkoholu w m.st. Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 17 października 2017 - 14:35, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy dotyczącej oszacowania liczby osób dorosłych używających środków psychoaktywnych w tym alkoholu w m.st. Warszawie (dalej jako „analiza”). 

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1 Cel analizy

Przeprowadzenie diagnozy problemów używania alkoholu i narkotyków w m.st. Warszawie 

 

2.2 Zakres tematyczny

Zakres tematyczny analizy obejmie w szczególności następujące zagadnienia:

1. wstępne oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy cierpiących na zaburzenia psychiczne i behawioralne związane z alkoholem

2. oszacowanie liczby mieszkańców m.st. Warszawy pijących nadmiernie

3. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy używających problemowo nielegalnych substancji psychoaktywnych

4. oszacowanie struktury spożycia alkoholu wg trzech typów napojów (piwo, wino, napoje spirytusowe)

5. wstępne oszacowanie liczby dorosłych uzależnionych równocześnie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (przygotowanie do analizy dynamiki zmian z tego zakresu)

6. wstępne oszacowanie liczby osób uzależnionych od różnych substancji nielegalnych (przygotowanie do analizy dynamiki zmian z tego zakresu)

7. oszacowanie liczby dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy używających środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, leczących się w placówkach lecznictwa odwykowego w programach podstawowych (finansowanych z NFZ)

8. wstępna analiza osób korzystających z leczenia w ramach NFZ, trafiających do programów terapeutycznych ponadpodstawowych

9. oszacowanie liczby dorosłych osób w programach substytucyjnych na terenie m.st. Warszawy, w tym oszacowanie punktowe i oszacowanie roczne

10. oszacowanie dostępności leczenia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu na terenie m.st. Warszawy

11. określenie liczby zgonów z powodu używania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu na terenie m.st. Warszawy

12. oszacowanie wskaźników umieralności problemowych użytkowników narkotyków w Warszawie w latach 2000-2016.

 

2.3 Metody realizacji zadania:

W celu przeprowadzenia analizy należy wykorzystać przede wszystkim dane będące w posiadaniu placówek działających na terenie m.st. Warszawy (analiza danych zastanych), w szczególności :

- poradni leczenia od alkoholu i współuzależnienia  

- dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu 

- oddziałów detoksykacyjnych i całodobowego oddziału terapii uzależnienia od alkoholu 

- placówek lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

- oddziałów i poradni leczenia substytucyjnego 

- Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych 

- stowarzyszeń abstynenckich i innych warszawskich organizacji pozarządowych działających w obszarze uzależnień

- ośrodków pomocy społecznej

- policji, straży miejskiej

- Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 

- Instytutu Psychiatrii i Neurologii

- Głównego Urzędu Statystycznego

 

Zamawiający może zwrócić się do odpowiednich podmiotów w celu uzyskania niezbędnych danych (po przedstawieniu wykazu potrzebnych danych przez Wykonawcę).

Zamawiający ma wpływ na uzyskanie danych od podmiotów, których działania finansuje/współfinansuje a ponadto może wystosować list intencyjny/prośbę w celu uzyskania danych od innych podmiotów.

 

Pomocniczo w celu przeprowadzenia analizy, oprócz danych zastanych, można wykorzystać inne metody.

 

Warunkiem jest stosowanie anonimowości i poufności zebranych danych.

 

2.4 Dodatkowe zadania Wykonawcy:

a) opracowanie harmonogramu realizacji analizy

b) wybór narzędzi i metod badawczych, opracowanie projektu narzędzi 

c) konsultacja harmonogramu, metodologii analizy i wszystkich projektów narzędzi badawczych z zamawiającym przed przeprowadzeniem analizy

d) zapewnienie kadry w liczbie umożliwiającej terminową i prawidłową realizację analizy

e) bieżące monitorowanie realizacji i przekazywanie informacji Zamawiającemu

f) napisanie raportu z analizy obejmującego całościową, kompleksową analizę zebranego materiału wraz z wnioskami i rekomendacjami w formie elektronicznej w edytorze Microsoft Word; do raportu należy dołączyć raport metodologiczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu z analizy i raportu metodologicznego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu z analizy i raportu metodologicznego.

g) bieżące monitorowanie realizacji analizy i przekazywanie informacji Zamawiającemu.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. tj. :

1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej 5 projektów badawczych o tematyce z zakresu zagadnień związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (załącznik nr 1, tabela nr 1). 

Doświadczenie powinno być udokumentowane publikacjami naukowymi.

2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia, która będzie posiadała stopień naukowy doktora lub wyższy (załącznik nr 1, tabela nr 2). 

 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

1. Cena brutto oferty – 20% (maksymalnie 20 pkt)

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty

Liczba punktów =  -------------------------------  x 20%

                                       cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 

2. Doświadczenie Wykonawcy, opisane w Tabeli nr 3 Załącznika nr 1, w zakresie prowadzonych społecznych i epidemiologicznych badań nad problemami związanymi z alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi w formie monitorowania na poziomie municypalnym, 5%(5 pkt) za każde opisane badanie – 40% (maksymalnie 40 pkt)

Doświadczenie powinno być udokumentowane publikacjami naukowymi.

UWAGA: Badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego (tj. badania wymienione w Tabeli 1 Załącznika nr 1) nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie Wykonawcy”

 

3. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu zagadnień związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych – 40% (maksymalnie 40 pkt), 10 % (10 pkt) opisane w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1 - za każdą osobę, zaangażowaną w realizację przedmiotu zamówienia która była autorem lub współautorem minimum 2 projektów badawczych o tematyce z zakresu zagadnień związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, 

Doświadczenie powinno być udokumentowane publikacjami naukowymi.

UWAGA: Projekty badawcze osób spełniających powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego (tj. badania wymienione w Tabeli 1 Załącznika nr 1) nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia”. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mskora@um.warszawa.pl  do  dnia 24.10.2017 r.  do godz. 16.00 

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

g. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia, nie więcej niż 100.000 zł netto. 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_oszacowanie.pdf, file size: 1525.04 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_oferty.docx, file size: 16.98 KB)
  Pobierz