Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji, dostawy i montażu tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 stycznia 2016 - 10:50, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż 14 tablic informacyjnych, stanowiących oznakowanie Domów Pomocy Społecznej – jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizowanego przez m.st. Warszawę.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na:
•    opracowaniu projektu graficznego w wersji elektronicznej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
•    wyprodukowaniu tablic o następującej specyfikacji: format A2 (420 mm - pionowo x 594 mm – poziomo); materiał pleksa bezbarwna o grubości 5 mm, z bezpośrednim nadrukiem od wewnątrz zabezpieczonym białą folią samoprzylepną od wewnętrznej strony, kolorystyka nadruku – CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10) + dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + opcjonalnie szablon „krzywa” PMS 187C),
•    dostarczeniu tablic pod adresy wskazane przez Zamawiającego (14 Domów Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy) oraz ich zewnętrzny montaż zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1    Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej materiały, które będą stanowiły grafikę nadruku na tablicach informacyjnych.
2.2    Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów stanowiących grafikę nadruku  tablic, przekaże Zamawiającemu projekt  graficzny do akceptacji.
2.3    Wykonawca nie  wykona tablic bez akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego.
2.4    Przygotowaną 1 szt. tablicy, według projektu graficznego zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
2.5    Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia tablic pod adresy wskazane przez Zamawiającego oraz do ich montażu.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%

5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
nie później niż do 18 marca 2016 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: bborawska@um.warszawa.pl, tel. 22 443-02-37, do dnia 05.02.2016 r.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a także zgodnie z Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz zał. nr 4 „Wymogi dotyczące informacji i promocji” do Regulacji nt. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

8.    ZAŁACZNIKI:
1.    Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 861.37 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik - formularz ofertowy
  (plik: zal._1-_formularz_ofertowy.doc, file size: 779 KB)
  Pobierz