Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 maja 2016 - 13:41, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego oraz druku następujących materiałów informacyjno-promocyjnych:
1.1 Ulotka informacyjna:
a) Ilość: 2 500 szt.;
b) Rozmiar: A4 składana do 3 x DL; złożona;
c) Materiał: kreda błysk;
d) Gramatura: 135g;
e) Projekt graficzny: Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym do wyboru 2 projekty graficzne ulotki, zawierające elementy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
f) Kolorystyka: 4+4, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10) + dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + szablon „krzywa” PMS 187C);
g) Zawartość – orientacja pionowa:
• treść - informacje o projekcie przekazane przez Zamawiającego;
• mapa Warszawy (obrys granic administracyjnych z zaznaczoną Wisłą) z zaznaczonymi
14 punktami oznaczającymi Domy Pomocy Społecznej wraz z podaniem pełnej nazwy
i adresu;
• zdjęcia przedstawiające aktywność/aktywności seniorów-osób starszych pochodzące
z zasobów Wykonawcy;
• hasło promujące aktywne i godne starzenie się/aktywność seniora, stanowiące np. cytat
z literatury lub filozofii, wg propozycji przedstawionych przez Wykonawcę;
• logotyp Zamawiającego – syrenka „Zakochaj się w Warszawie - Dojrzałej”;
• oznakowanie informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
1.2 Plakat informacyjny:
a) Ilość: 150 szt.;
b) Rozmiar: A2;
c) Materiał: kreda błysk;
d) Gramatura: 150g;
e) Projekt graficzny: Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym do wyboru 2 projekty graficzne plakatu, zawierające elementy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
f) Kolorystyka: 4+0, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10) + dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + szablon „krzywa” PMS 187C);
g) Zawartość – orientacja pionowa:
• treść - informacje o projekcie przekazane przez Zamawiającego;
• zdjęcia przedstawiające aktywność/aktywności seniorów-osób starszych pochodzące
z zasobów Wykonawcy;
• hasło promujące aktywne i godne starzenie się/aktywność seniora, stanowiące np. cytat
z literatury lub filozofii, wg propozycji przedstawionych przez Wykonawcę;
• logotyp Zamawiającego – syrenka „Zakochaj się w Warszawie - Dojrzałej”;
• oznakowanie informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
1.3 Kalendarz promocyjny;
a) Ilość: 100 szt.;
b) Kalendarium: na 2017 r.
c) Rodzaj: kalendarz jednodzielny;
d) Wymiary:
• Kalendarza: 32 cm x 49 cm (+/- 5 cm);
• Kalendarium: 31 cm x 22 cm (+/- 2 cm);
• Zdjęcia/grafiki: 31 cm x 22 cm (+/- 2 cm);
• Nadruku: 30 cm x 10 cm (+/- 2 cm).
e) Kalendarium trzymiesięczne, dwujęzyczne (polski, angielski), z numeracją tygodni, imieninami, z zaznaczonymi świętami w Polsce, klejone (w kolejnym miesiącu zrywana stara kartka);
f) Zdjęcie: lakierowane UV;
g) Karton pod kalendarz w kolorze białym, gramatura minimum 250 g;
h) Wykończenie: pasek z czerwonym, przesuwnym okienkiem;
i) Opakowanie: białą koperta lub białe pudełko tekturowe;
j) Sposób mocowania: dziurka;
k) Projekt graficzny: Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym do wyboru 2 projekty graficzne kalendarza, zawierające elementy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
l) Kolorystyka: 4+0, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10) + dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + szablon „krzywa” PMS 187C);
m) Zawartość:
• Zdjęcie/grafika: logotyp Zamawiającego – syrenka „Zakochaj się w Warszawie - Dojrzałej” oraz zdjęcie przedstawiające aktywność/aktywności seniorów-osób starszych, pochodzące
z zasobów Wykonawcy;
• Nadruk: informacje o projekcie przekazane przez Zamawiającego oraz oznakowanie informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie elektronicznym wszelkie materiały i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, przekazanego drogą elektroniczną.
2.2 Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów,
o których mowa w pkt. 2.1 przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną projekty graficzne materiałów będących przedmiotem zamówienia.
2.3 Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania projektów graficznych przekaże Wykonawcy uwagi do przesłanych projektów.
2.4 Każdorazowo, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do projektów graficznych, Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić i przesłać poprawione projekty graficzne w terminie 1 dnia roboczego od dnia przesłania tychże uwag.
2.5 Wykonawca przystąpi do produkcji materiałów będących przedmiotem zamówienia po uzyskaniu akceptacji projektów graficznych, przekazanej przez Zamawiającego drogą elektroniczną.
2.6 W przypadku przygotowania materiałów będących przedmiotem zamówienia niezgodnie
z postanowieniami zapytania ofertowego oraz wytycznymi Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany poprawić materiały na własne koszt i ryzyko.
2.7 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnymi środkami i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres Canaletta 2, 00-099 Warszawa, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-15.00.
2.8 Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych materiałów w miejscu ich dostawy, do wskazanego pomieszczenia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)
4. KRYTERIA OCENY OFERTY: ilość dodatkowych kalendarzy (szt.) - 100 %.
4.1 Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: ilość dodatkowych kalendarzy – według następującego wzoru:

Ilość dodatkowych kalendarzy wg oferty badanej
P = ------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Najwyższa ilość ofertowa dodatkowych kalendarzy

4.2 Wybrana zostanie oferta tego Wykonawcy, który zaoferuje największą liczbę kalendarzy ponad wymaganą ilość określoną w pkt. 1.3.
4.3 W przypadku braku zaoferowania dodatkowej liczby kalendarzy ponad wymaganą ilość określoną
w pkt. 1.3, oferta Wykonawcy otrzyma 1 pkt.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 06 czerwca 2016 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
6.2 Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 17.05.2016 r. do godz. 12.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 2 460,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę na wyżej wymienioną kwotę. Oferty, których wartość będzie mniejsza lub większa od wyżej wymienionej kwoty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
7.2 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.3 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury
w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.4 Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.5 Wykonawca jest związany ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.6 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.age_-_materialy_informacyjne.pdf, file size: 1773.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_oferty_-_zalacznik_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 795.5 KB)
  Pobierz