Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji materiałów promocyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 maja 2016 - 13:27, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, produkcja oraz dostarczenie materiałów promocyjnych dotyczących projektu „AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów graficznych, produkcji oraz dostarczenia następujących materiałów promocyjnych:
1.1 Roll-up promocyjny:
a) Ilość: 1 szt.;
b) Rozmiar: 100 cm x 200 cm;
c) Konstrukcja: składany trzy częściowy maszt aluminiowy z niewidocznym od frontu metalowym/aluminiowym zaczepem, szeroka – stabilna kaseta aluminiowa ze składanymi nóżkami, górna listwa mocująca;
d) Akcesoria: futerał transportowy zapinany na zamek;
e) Projekt graficzny: Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym do wyboru 2 projekty graficzne roll-upu, zawierające elementy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
f) Kolorystyka: 4+0, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10) + dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + szablon „krzywa” PMS 187C);
g) Zawartość – orientacja pionowa:
• treść - informacje o projekcie przekazane przez Zamawiającego;
• zdjęcia przedstawiające aktywność/aktywności seniorów-osób starszych pochodzące
z zasobów Wykonawcy;
• hasło promujące aktywne i godne starzenie się/aktywność seniora, stanowiące np. cytat z literatury lub filozofii, wg propozycji przedstawionych przez Wykonawcę;
• logotyp Zamawiającego – syrenka „Zakochaj się w Warszawie - Dojrzałej”;
• oznakowanie informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
h) 12 - miesięczna gwarancja na wydruk i mechanizm roll-upu.

1.2 Stojak na ulotki informacyjne w formacie A4 lub A5:
a) Ilość: 1 szt.;
b) Wysokość: 178 cm (+/- 7 cm);
c) Kolor: srebrny, elementy stalowe malowane proszkowo;
d) Ilość kieszeni: 6-8 z możliwością montażu w jednym lub przeciwnym kierunku;
e) Konstrukcja: stabilna podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, stojak wykonany z aluminium, kieszenie wykonane z pleksi bezbarwnej i przezroczystej;
f) Stojak na samej górze wyposażony w toper w formacie poziomym A4 (wymienne miejsce na informację/grafikę);
g) Oznakowanie stojaka informujące o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz logotyp Zamawiającego – syrenka „Zakochaj się w Warszawie - Dojrzałej”, według specyfikacji, po uprzednim zatwierdzeniu projektu graficznego przez Zamawiającego:
• powierzchnia oznakowania: A4;
• miejsce oznakowania: toper;
• kolorystyka: 4+0, CMYK (Żółty 0:35:90:0; Czerwony 0:95:100:0; Niebieski 100:10:0:10)
+ dwa logotypy: funduszy EOG i funduszy norweskich wydrukowane w odpowiednikach kolorów PMS: 187C i 647C + szablon „krzywa” PMS 187C);

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie elektronicznym wszelkie materiały i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, przekazanego drogą elektroniczną.
2.2 Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów,
o których mowa w pkt. 2.1 przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną projekty graficzne materiałów będących przedmiotem zamówienia.
2.3 Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania projektów graficznych przekaże Wykonawcy uwagi do przesłanych projektów.
2.4 Każdorazowo, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do projektów graficznych, Wykonawca jest zobowiązany je uwzględnić i przesłać poprawione projekty graficzne w terminie 1 dnia roboczego od dnia przesłania tychże uwag.
2.5 Wykonawca przystąpi do produkcji materiałów będących przedmiotem zamówienia po uzyskaniu akceptacji projektów graficznych, przekazanej przez Zamawiającego drogą elektroniczną.
2.6 W przypadku przygotowania materiałów będących przedmiotem zamówienia niezgodnie
z postanowieniami zapytania ofertowego oraz wytycznymi Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany poprawić materiały na własne koszt i ryzyko.
2.7 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnymi środkami i na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres Canaletta 2, 00-099 Warszawa, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-15.00.
2.8 Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonych materiałów w miejscu ich dostawy, do wskazanego pomieszczenia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena – 100 %

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 06 czerwca 2016 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1 Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
6.2 Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 17.05.2016 r. do godz. 12.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.1 W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
7.2 Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury
w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.3 Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
7.4 Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.5 Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe._age_-_materialy_reklamowe.pdf, file size: 1361.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zal._1-_formularz_ofertowy.doc, file size: 775.5 KB)
  Pobierz