Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji oraz dostawy lokalizatorów Bluetooth (100 szt.)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 14 kwietnia 2016 - 15:23, dnowinska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

a)      

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa lokalizatorów Bluetooth (100 szt.) według wytycznych Zamawiającego.

b)      

Każdy zestaw powinien składać się z niewielkiego znacznika oraz darmowej aplikacji mobilnej (wraz z instrukcją obsługi w m.in. dwóch językach: angielskim oraz polskim).

c)      

Maksymalne wymiary znacznika: szerokość 4 cm, wysokość 4 cm, grubość 1 cm.

d)      

Znacznik powinien zawierać minimum jedną baterię.

e)      

Aplikacja mobilna powinna być dostępna na minimum dwie platformy tj.: Android oraz iOS.  Znacznik powinien mieć możliwość przymocowania do dowolnego przedmiotu (np. kluczy, portfela, czy torebki) oraz połączenia ze smartfonem przy użyciu zainstalowanej aplikacji.

f)       

Telefon i znacznik powinny wykrywać się nawzajem dzięki technologii Bluetooth 4.0. Gdy jeden z nich znajdzie się poza zasięgiem, alarm dźwiękowy – dzwonek w aplikacji lub sygnał znacznika – powinien informować użytkownika o tym fakcie.

g)      

Znaczniki powinny zawierać nadruki/grawery na awersie logo, które zostanie przekazane przez Zamawiającego, natomiast na rewersie napis: ”Find your way to Virtual Warsaw” oraz logo przekazane przez Zamawiającego.

2.

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a)      

Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów stanowiących grafikę nadruku/graweru na lokalizatory, przekaże Zamawiającemu projekt graficzny do akceptacji.

b)      

Wykonawca nie  wykona lokalizatorów bez akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego. 

c)      

Przygotowaną 1 szt. lokalizatora, według projektu graficznego zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

d)      

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia lokalizatorów Bluetooth w terminie oraz na adres wskazany przez Zamawiającego (włącznie z wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego)

3.      

KRYTERIA OCENY  OFERTY:

cena: 100 %

4.      

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Zamówienie powinno zostać dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia: 11 maja 2016 r.

5.      

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.      

Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: dnowinska@um.warszawa.pl do dnia: 20.04.2016 r. do  godz. 14:00

 

6.      

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.      

W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.      

Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.      

Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.      

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.      

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.       

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

g.      

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego nie przekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego.

h.      

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe_PL
  (plik: zapytanie_ofertowe_lokalizator_bluetooth.pdf, file size: 693.75 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy_PL
  (plik: formularz_ofertowy_lokalizator_bluetooth.docx, file size: 28.59 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Request for proposal_ENG
  (plik: request_for_proposal_bluetooth_item_finder.pdf, file size: 615.53 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Offer form_ENG
  (plik: appendix_to_request_for_proposal_offer_form.docx, file size: 31.6 KB)
  Pobierz