Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. produkcji oraz montażu tablic informacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 25 listopada 2015 - 10:19, agryszka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja 2 rodzajów tablic informacyjnych (według projektu graficznego zamawiającego) stanowiących oznakowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz montaż tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

1.1. Produkcja 2 rodzajów tablic według następującej specyfikacji:
1.1.1 Formaty: tablica informacyjna zewnętrzna o wymiarze: 29,5 cm wysokość x 75 cm, tablica informacyjna wewnętrzna - A4. Kolorystyka CMYK 4 +2 Pantone Cool Gray 8 C w logotypie Ministerstwa i Pantone 425 C jako tło.
1.1.2 Wykonawca przygotuje 2 rodzaje tablic, łącznie 70 szt. tablic, wg projektów przekazanych przez Zamawiającego:
a) tablica informacyjna zewnętrzna (dalej T1): 35 szt. 29,5 cm wysokość x 75 cm szerokość;
b) tablica informacyjna wewnętrzna (dalej T2): 35 szt. – A4.
1.1.3 Technologia wykonania: Materiał: tworzywo sztuczne (plexi, PCV, materiały kompozytowe) tablica T1 – tworzywo oraz nadruk na tablicy muszą być wykonane z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne, łatwych do czyszczenia i konserwacji, tablica T2 wykonana z tworzywa łatwego do czyszczenia i konserwacji,  posiadać będzie wymienną treść (wydruk zawierający informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu), może być wykonane w formie kieszeni na wsuwkę, wykonanej z bezbarwnego tworzywa, lub w innej formie (z zastosowaniem innej technologii) zapewniającej łatwą wymianę treści.
1.2 Ustalenie sposobu montażu oraz montaż ww. tablic w max. 35 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
2.1 Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej 2 rodzaje projektów, stanowiących grafikę nadruku na tablice informacyjne.
2.2 Przygotowane tablice, po 1 szt. każdego rodzaju (T1, T2), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
2.3 Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali sposób montażu tablic w każdej lokalizacji.
2.4 Wykonawca w każdej lokalizacji dokona montażu 2 rodzajów tablic:
a) T1 zostanie zamontowana na zewnątrz budynku, w zależności od możliwości: na elewacji budynku, na kratownicach, na drzwiach wejściowych lub na ogrodzeniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b) T2 zostanie zamontowana wewnątrz budynku, na ścianie bądź na drzwiach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazania miejsca montażu tablic w danej lokalizacji.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100 %
inne: 0%
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 31 grudnia 2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: ajazwinska@um.warszawa.pl ,  tel. 22 443-14-61, do dnia 30 listopada 2015. r. do godz. 13.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f. Zleceniodawca dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt 5.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_tablice_25_11.pdf, file size: 811.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_formularz_ofertowy_25_11.doc, file size: 114 KB)
  Pobierz