Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dot. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 maja 2013 - 14:59, mskora

.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Usługa polegająca na:

1.        Opracowaniu projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014 w oparciu o Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015,
z uwzględnieniem podziału zadań na dzielnicowe i ogólnomiejskie, określeniem zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i dzielnicowych zespołów realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy. Założenia
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014 mają nawiązywać do zapisów Priorytetu II Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

2.        Uczestnictwo w spotkaniach roboczych, podczas których przedstawiane będą założenia Programu.

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców może wykonywać inną część zamówienia.

Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, do zapytania ofertowego należy dołączyć CV.

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 20 sierpnia 2013 r.

 

Kryterium oceny ofert:

- cena 50% (oferta najniższa cenowo otrzyma 50 pkt.)

- doświadczenie wykonawcy 50% (maksymalnie 50 pkt.) 

 

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:

§         Doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwiązywania programów alkoholowych (za każdą wykazaną strategię oferent otrzyma 2 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 20 pkt)

§         Doświadczenie w przeprowadzaniu badań społecznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom (za każde wykazane badanie społeczne oferent otrzyma 2 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 20 pkt)

§         Doświadczenie we współpracy z jednostkami m.st. Warszawy (za każdą wykazaną współpracę oferent otrzyma 1 pkt, maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium otrzyma 10 pkt)

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: 

Oferty proszę składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 31 maja 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres mskora@um.warszawa.pl lub złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 50.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr2_formularz_oferty_2.doc, file size: 102.5 KB)
  Pobierz