Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. prowadzenia i aktualizacji bazy danych Uczestników projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 21 maja 2013 - 9:24, kmirgos

W ramach projektu pn.: „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Zadanie dotyczy prowadzenia i aktualizacji bazy danych Uczestników projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”
i polega na :

 

 1. Prowadzeniu bazy danych Uczestników projektu w systemie informatycznym;
 2. Przyjmowaniu wszelkich zgłoszeń dotyczących zmian danych Uczestników projektu
  i aktualizacja bazy danych Uczestników projektu w systemie informatycznym;
 3. Bieżącym kontakcie z uczestnikami projektu - udzielanie (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) informacji w zakresie Uczestnictwa w projekcie.
 4. Prowadzeniu korespondencji z uczestnikami projektu (wysyłka/przyjmowanie korespondencji oraz jej rejestracja w systemach informatycznych Urzędu m.st. Warszawy);
 5. Przygotowaniu na potrzeby Komitetu Sterującego oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (w tym ewaluacji projektu i informacji medialnych), danych statystycznych dotyczących Uczestników projektu;
 6. Przygotowaniu danych Uczestników projektu niezbędnych do przeprowadzenia procesu podpisywania Umów uczestnictwa i użyczania sprzętu komputerowego;
 7. Współpracy z Wykonawcą projektu, w zakresie bieżącej aktualizacji danych Uczestników projektu;
 8. Wykonywaniu innych zadań powierzonych przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych nie ujętych w powyższym zakresie zadań, a wynikających ze specyfiki organizacji i realizacji szkoleń stacjonarnych uczestników projektu.

 

Do realizacji Zadania planuje się zaangażowanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie – od 01 czerwca do 30 czerwca 2013 r.;

 

Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert :

 

Etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny,

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna,

 

Kryteria oceny ofert :

 

 1. Cena  - 50 % (maksymalnie 50 punktów)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – 50% (maksymalnie 50 punktów)

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Zadanie będzie realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Wymagania niezbędne:

- udokumentowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

-udokumentowane  doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwa umyślne;

 

Wymagania pożądane:

- wykształcenie wyższe;

- znajomość pakietu biurowego MS Office (w tym bardzo dobra programu Excel)

- znajomość wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 8.3 POIG;

- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE;

- umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy,

- znajomość środowiska osób niepełnosprawnych;

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

Oferta powinna zawierać wycenę brutto kwoty za wykonanie Zadania

 

Do oferty należy dołączyć:

-  CV;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

- dokumenty potwierdzające doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego
w przedmiocie Zapytania Ofertowego związanego z realizacją prac prowadzonych w toku realizacji projektu.

Dopuszcza się możliwość zapytania uzupełniającego.

.

Ofertę prosimy przesłać do:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, pok. 22 lub 24:

fax numer: +48224431442, lub pocztą elektroniczną na adres: mswiderski@um.warszawa.pl
do dnia 23.05. 2013 r. do godz. 16.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.nowoczesne.prowadzenie_bazy.pdf, file size: 79.91 KB)
  Pobierz