Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzania warsztatów i seminarium

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 21 listopada 2016 - 8:28, msadurska

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu:

Cześć I: warsztaty dla koordynatorów ds. dostępności w m.st. Warszawie, w zakresie wstępu do zasad projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystających z przestrzeni publicznej oraz zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami;

Część II: seminarium dla przedstawicieli wykonawców – obsługi Warszawskiego Spotkania Wigilijnego, w zakresie udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz w zakresie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

2.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w salach dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

CZĘŚĆ I

a.              Program warsztatów powinien obejmować następujące zagadnienia:

·      wstęp do zasad projektowania uniwersalnego,

·      problemy i potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystający z przestrzeni publicznej (w tym szczegółowe omówienie wszystkich kluczowych grup niepełnosprawności),

·      zasady właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami,

b.             Program należy zrealizować w następującym wymiarze czasowym: 6h/os/grupę 10 os.

c.              Planuje się utworzenie 5 grup po 10 osób (łącznie w warsztatach przewiduje się udział do 50 osób).

d.             Warsztaty należy przeprowadzić od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.  

CZĘŚĆ II

a.              Program seminarium powinien obejmować następujące zagadnienia:

·      jak udzielić informacji i pomocy osobie z niepełnosprawnością,

·      potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami,

b.             Program należy zrealizować w następującym wymiarze czasowym: 3h/os.

c.              Planuje się utworzenie 2 grup po 15 osób (łącznie w seminarium przewiduje się udział do 30 osób).

d.             Seminarium należy przeprowadzić od poniedziałku do piątku. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan/program warsztatów i seminarium w ujęciu czasowym obejmujący wymienione powyżej zagadnienia.  Zamawiający zastrzega sobie  możliwość modyfikacji tego planu przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy mają wiedzę i doświadczenie
w realizowaniu seminariów/warsztatów w zakresie: zasad projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystających z przestrzeni publicznej, zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami, udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przeprowadził 2 seminaria/warsztaty dla różnych podmiotów dla grup co najmniej 10-osobowych, w zakresie: projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystających z przestrzeni publicznej, zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami i w zakresie udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami i przedstawi rekomendacje/referencje z wykonanych usług.

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Ustala się następujące kryteria oceny:

·         cena: 50%

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

najniższa cena ofertowa brutto

cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

 

·         doświadczenie zawodowe trenera/trenerów realizujących przedmiot zamówienia – 40%.

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) seminariów/warsztatów dla grup co najmniej 10‑osobowych z zakresu: projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystających z przestrzeni publicznej, zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami, potwierdzonych rekomendacjami/referencjami z wykonanych usług, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 szkolenia/warsztaty, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty.

Liczba przeprowadzonych seminariów/warsztatów z zakresu: wstępu do zasad projektowania uniwersalnego, problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, korzystających z przestrzeni publicznej oraz zasad właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami i z zakresu udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Liczba punktów

2 szkolenia/warsztaty dla różnych podmiotów dla grup co najmniej 10-osobowych – stanowią warunek przystąpienia do zapytania ofertowego

0 punktów

3 – 10 seminariów/warsztatów

10 punktów

11 – 19 seminariów/warsztatów

20 punktów

20 i więcej seminariów/warsztatów

40 punktów

 

·         10% za plan/program warsztatów i seminarium, który oceniany będzie przez Zamawiającego pod względem merytorycznym oraz zgodności z przedmiotem zamówienia, 1%- 1 pkt.

 

UWAGA: Oferent jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o dysponowaniu trenerem.

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Termin realizacji do 16 grudnia 2016 r.

 

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mgwarda@um.warszawa.pl  do dnia 23 listopada 2016 r. do godz. 12.00.

 

7.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.   Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

f.     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.    Dokładny harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.

i.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

8.      UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_warsztaty_i_seminarium.pdf, file size: 117.92 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_zapytania_ofertowego.docx, file size: 109.94 KB)
  Pobierz