Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia analizy całkowitych kosztów funkcjonowania warszawskich PWD

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 września 2017 - 9:47, mzawistowska

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy i porównaniu całkowitych kosztów związanych z funkcjonowaniem warszawskich placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe i jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy, a także osoby prawne działające na podstawie przepisów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.


Zakres tematyczny analizy obejmie w szczególności następujące zagadnienia:

1.Określenie kosztów funkcjonowania placówki wsparcia dziennego z podziałem na rodzaj kosztów:

a.Koszty wynagrodzeń personelu przy bezpośredniej realizacji zadania (personel merytoryczny, w tym kierownik/koordynator).
b.Koszty personelu zatrudnionego do prowadzenia spraw administracyjnych kadrowych i księgowych.
c.Koszty wyżywienia, czyli koszty zakupu żywności i/lub przygotowania posiłku dla uczestników zadania związane bezpośrednio z realizacją zadania.
d.Koszty materiałów i wyposażenia do realizacji zadania,w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania tj.: materiały papiernicze, piśmiennicze i materiały związane z eksploatacją komputerów);
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zadania;
- zakup materiałów niezbędnych do przygotowania/podania posiłków przez uczestników zadania (np. naczyń jednorazowych, sztućców);
- zakup środków higieny i czystości;
- inne

e.Koszty zakupu materiałów do bieżących napraw i remontów.
f.Koszty eksploatacyjne związane z budynkiem w części zaangażowanej do realizacji zadania:
- koszt wynajmu pomieszczeń lub ich części związany bezpośrednio z realizacją zadania;
- koszt eksploatacji pomieszczeń (wraz z mediami: energia, woda, odprowadzenie nieczystości itp.);
- inne uzasadnione koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania, np. niezbędne koszty napraw, konserwacji związane z budynkiem.

g.Pozostałe koszty:
- koszty usług telekomunikacyjnych;
- koszty usług pocztowych;
- koszty usług bankowych dotyczących bezpośredniej realizacji zadania;
- monitoring obiektu, koszty napraw;
- konserwacji sprzętu i urządzeń;
- koszt zakupu biletów wstępu do placówek prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, sportową wynikający z opisu działań zadania;
- zakup materiałów biurowych
- inne

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych i przedstawicielami wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy, a także osobami prawnymi działającymi na podstawie przepisów Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi prowadzącymi placówki wsparcia dziennego finansowanymi ze środków m.st. Warszawy.
2. Do zakresu czynności w szczególności należeć będzie:

a.Analiza ofert i kosztorysów do umów (opcjonalnie wykazu dokumentów zamieszczonych w sprawozdaniach finansowych z realizacji umów).
b.Sporządzenie raportu z przeprowadzonego porównania zawierającego w szczególności:
- opis sposobu i zakresu przeprowadzonej analizy;
- wynik porównania przedstawiony zostanie w formie tabeli z wyszczególnionymi kategoriami wydatków. Wydatki muszą być jednostkowe – dla każdej placówki osobno i zbiorczo dla wszystkich, w tym z podziałem na dzielnice;
- prezentacja wyników i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego analizy porównawczej w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej
(w formacie Word/Excel i Power Point)

2.Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem:

a.Analizy danych zastanych.
b.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- prezentację wyników i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego porównania w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej (w formacie Word/Excel i Power Point).

UWAGA:

Wykonawca powinien w ofercie przedstawić plan przeprowadzenia analizy i porównania całkowitych kosztów – koncepcję metodologiczną, w tym m.in. rodzaje metod, rodzaj danych wykorzystanych do odpowiedzi na poszczególne zagadnienia analizy.
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz opisania zagadnień przedstawionych w pkt 1 (zakres tematyczny). Lista przedstawionych zagadnień ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Zamawiającym. Ostateczna lista szczegółowych zagadnień zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
Dokumenty, o których mowa w pkt 3. zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:
a)Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt.IV KRYTERIA OCENY OFERTY, jako elementy doświadczenia oferenta (np. referencje).
b)CV osób/osoby, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia zawierające wyraźnie wyróżnione wskazane w pkt.  IV KRYTERIA OCENY  OFERTY, elementy doświadczenia.
2.Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mzawistowska@um.warszawa.pl do 11 września 2017 r. do godz. 15.00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_pwd.pdf, file size: 1771.05 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytanie_ofertowego_pwd.docx, file size: 17.12 KB)
  Pobierz