Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia prowadzących rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 24 września 2015 - 9:16, ejozwiak

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia prowadzących rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępcz


Zgodnie z art. 180 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy między innymi organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstania grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa.

Wynik badania będącego przedmiotem zamówienia pozwoli na zaprojektowanie dalszego wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w m. st. Warszawa, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz specjalistów zaangażowanych w dostarczenie usług wspierających.

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.      Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2.      Do zakresu czynności w szczególności należeć będzie:

a)     Analiza materiałów dotyczących działań realizowanych w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w strukturze miasta stołecznego Warszawy;

b)     Przeprowadzenie badania, którego celem będzie:

-       ocena aktualnej oferty dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej pod kątem efektywności, celowości, dostępności, trafności proponowanego wsparcia;

-       określenie potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia udzielanego prowadzącym rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze;

-        określenie potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia udzielanego dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności dzieciom wymagającym specjalistycznej pomocy (m. in. psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej);

-       określenie potrzeb w zakresie profesjonalizacji kadry rodzinnej pieczy zastępczej (prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze).

c)     Sporządzenie raportu z przeprowadzonego badania, zawierającego w szczególności:

-       opis sposobu i zakresu przeprowadzenia badania;

-       wynik badania;

-        wnioski i rekomendacje.

3.    Badanie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze,  specjalistów świadczących usługi
w ramach wsparcia pieczy zstępczej, w tym koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji uczestników badania spośród osób wskazanych przez Zamawiającego.

4.    Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem:

-       analizy danych zastanych;

-       indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) – łącznie nie mniej niż 12 IDI,
w tym: 4 z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, 2 z przedstawicielami organizacji pozarządowych świadczących usługi w ramach wsparcia pieczy zastępczej, 2 z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 4 z prowadzącymi rodziny zastępcze;

-       ankiet kierowanych do:

·       koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (30 ankiet)

·       prowadzących rodzinne domy dziecka (10 ankiet)

·       rodzin zastępczych zawodowych (20 ankiet)

·       rodzin zastępczych niezawodowych i rodzin zastępczych spokrewnionych (próba losowa – łącznie 30 ankiet)

Podana wyżej metodologia badania stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

Techniki badawcze zaproponowane przez Wykonawcę zostaną skonsultowane
z Zamawiającym.

 

5.      Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)     Prezentację wyników i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego badania
w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej (w formacie Word);

b)     Narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym, w szczególności:

-        scenariusze wywiadów w wersji dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze,  specjalistów świadczących usługi w ramach wsparcia pieczy zstępczej, w tym koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

-        transkrypcje wywiadów IDI;

-       wzory ankiet z podziałem na adresatów.

Dokumenty o których mowa w pkt 5a) i 5b) zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował
z należytą starannością co najmniej 3 usługi (badania, projekty, analizy, opracowania)
w zakresie usług  społecznych.
Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY

1.      Cena brutto oferty – 50%, maksymalnie 50 pkt.

2.      Doświadczenie oferenta* w zakresie usług (badań, projektów, analiz, opracowań) związanych z pieczą zastępczą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – 30%, maksymalnie 30 pkt, zgodnie z poniższą punktacją:

 

 

Liczba usług (badań, projektów, analiz, opracowań)
związanych z pieczą zastępczą

 

Liczba punktów

Od 1 do 3

10 pkt

Od 4 do 8

20 pkt

9 i więcej badań

30 pkt

 

* Oferent jest zobowiązany do dostarczenia referencji potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowej usługi

 

 

3.  Doświadczenie osoby/osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, w realizowaniu projektów/usług z obszaru odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. w przeprowadzaniu analizy potrzeb
w zakresie profesjonalnego wsparcia udzielanego w ramach pieczy zastępczej
– 20%, maksymalnie 20 pkt, zgodnie z poniższą punktacją:

 

Dysponowanie osobą/osobami mającymi doświadczenie
w  przeprowadzaniu analizy potrzeb w zakresie profesjonalnego wsparcia udzielanego w ramach pieczy zastępczej

Liczba punktów

TAK

20 pkt

NIE

0 pkt

 

 

 

 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 6 listopada 2015 r.

 

VI  TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)    Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt.  IV KRYTERIA OCENY  OFERTY,  jako elementy doświadczenia oferenta
(np. referencje).

b)   CV osób/osoby, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia zawierające wyraźnie wyróżnione wskazane w pkt.  IV KRYTERIA OCENY  OFERTY, elementy doświadczenia.

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie kparnicka@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr  22 443 14 42 do dnia 30 września do  godz. 15.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_analiza_potrzeb_rodzinnej_pieczy_zastepczej.pdf, file size: 2314.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik
  (plik: zalacznik_analiza_potrzeb_rpz.doc, file size: 74 KB)
  Pobierz