Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badań części finansowej sprawozdań

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 września 2016 - 9:24, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badań części finansowej sprawozdań okresowych/rocznych/końcowego z realizacji projektu pn.: ”Rewitalizacja - wspólna sprawa”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badań części finansowej sprawozdań okresowych/rocznych/końcowego z realizacji projektu pn.: ”Rewitalizacja - wspólna sprawa” (dalej Projekt), składanych do Ministerstwa Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań okresowych/rocznych/końcowego.

Projekt „Rewitalizacja - wspólna sprawa” realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawę w okresie 01.09.2016 r. - 31.12.2018 r. Dotacja na realizację Projektu została przyznana w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju.  Dotacja  jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (kod CPV 79212100-4) :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań części finansowej sprawozdań okresowych/rocznych/końcowego z załącznikami (wzór sprawozdań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) opracowanych przez Zamawiającego z realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja - wspólna sprawa” wraz ze sporządzeniem pisemnego protokołu z każdego badania sprawozdania (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), zgodnie z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a miastem stołecznym Warszawa. W realizację Projektu zaangażowane są Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe,  jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawskiej Pragi.
Przedsięwzięcie polega na wypracowaniu modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

Wartość Projektu:
 ogółem:  4 642 310,00 zł
 rok 2016:  346 000 zł
 rok 2017:  2 922 383 zł
 rok 2018:  1 373 927 zł

W ramach projektu realizowane są następujące kategorie wydatków:
• Wynagrodzenia pracowników
• Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia
• Pozostałe kategorie wydatków, w tym m. in. opracowanie modeli i strategii działań, ekspertyz, analiz, dokumentacji technicznych, narzędzi badawczych, prowadzenie działań partycypacyjnych, kampanii informacyjnych,  organizacja szkoleń, spotkań i konferencji.

Badaniu podlegać będą sprawozdania okresowe, roczne i końcowe, przy czym sprawozdanie okresowe składane jest niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną transzę dotacji. Sprawozdanie okresowe zawiera rozliczenie poszczególnych transz dotacji, otrzymanych
w okresie poprzedzającym złożenie danego sprawozdania. Sprawozdania okresowego nie składa się, w przypadku gdy w danym okresie przypada złożenie sprawozdania rocznego.  Sprawozdanie roczne składane jest w terminie do 21 dni od zakończenia roku kalendarzowego i zawiera rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku. Sprawozdania rocznego nie składa się, w przypadku gdy w danym okresie przypada złożenie sprawozdania końcowego. Sprawozdanie końcowe z wykonania Projektu, składane w  terminie 21 dni od dnia upływu terminu zakończenia realizacji Projektu i zawierają rozliczenie wykorzystania dotychczas otrzymanych środków oraz środków przewidzianych do refundacji w ramach ostatniej transzy dotacji.
Badaniu będą podlegać następujące sprawozdania:
 1 sprawozdanie roczne za 2016 rok
 1 sprawozdanie okresowe w 2017 roku i 1 sprawozdanie roczne za 2017 rok
 1 sprawozdanie okresowe w 2018 roku
 1 sprawozdanie końcowe.
Łącznie zaplanowanych zostało 5 sprawozdań. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/ zwiększenia łącznej liczby  sprawozdań finansowych podlegających badaniu. W przypadku zmiany liczby sprawozdań finansowanych zmianie ulegnie również wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby sprawozdań okresowych z zaplanowanych 2 do 1 – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę danego sprawozdania okresowego zawartą w ofercie Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość  zwiększenia  liczby sprawozdań okresowych z zaplanowanych 2 do maksymalnie 4– w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o kwotę  będącą iloczynem liczby dodatkowych sprawozdań (maksymalnie dwóch) i ceny sprawozdania okresowego zawartej w ofercie Wykonawcy dla roku,  w którym nastąpiło zwiększenie liczby sprawozdań.
Zakres czynności do wykonania podczas przeprowadzenia badania sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego:
a) badanie części finansowej sprawozdań okresowych,  sprawozdań rocznych oraz sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji, w szczególności ocena:
• kompletności i poprawności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków Projektu
z umową dotacji Projektu,
• prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków Projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dostępnych na stronie internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
• zgodności kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
• kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
• zgodności wydatków Projektu przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej,
• zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
• zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
• poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
• poprawności przeliczeń kursowych,
• poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.
b) sporządzenie protokołów z badań każdego ze sprawozdań okresowych, sprawozdań rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony protokołów z badania powinny być ponumerowane i parafowane przez członka zespołu wykonującego badanie. Wykonawca dostarczy protokół z każdego badania sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej.
c) Sporządzenie listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do protokołów ze sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego  z realizacji Projektu.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
1. Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego oraz/lub w siedzibie jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz/lub siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi zlokalizowanych na terenie miasta st. Warszawy.
2. Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowane komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny. Zamawiający udostępni pomieszczenia biurowe niezbędne Wykonawcy do pracy, w których znajduje się dokumentacja podlegająca badaniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski, ewentualne rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas badania uchybień.
4. Zamawiający zastrzega, że badanie każdego sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego musi być oparte na zweryfikowaniu 100% dokumentacji, nie może zostać przeprowadzone w oparciu o próbę.
5. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii, biegły rewident przekaże stosowne,  szczegółowe,  pisemne uzasadnienie ich przyczyn.
6. Ostateczny odbiór każdego badania  sprawozdania nastąpi po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu bez uwag sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego oraz protokołu z badania przez Ministerstwo Rozwoju. W przypadku uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju do przekazanej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i wydania dokumentu korygującego (np. w formie sprostowania/aneksu do protokołu z badania).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania powinien wykazać się bezstronnością  i niezależnością, a także niezbędnym doświadczeniem oraz dyspozycją osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów 3 (trzech) projektów o wartości każdego kontrolowanego/audytowanego projektu nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
- Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) nie prowadził ksiąg rachunkowych dla Zamawiającego.
- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
• przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji 3 (trzech) kontroli/audytów zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
• posiada kwalifikacje biegłego rewidenta, potwierdzone aktualnym na dzień złożenia oferty wpisem na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
• nie jest i nie był w okresie objętym sprawozdaniem pracownikiem Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, które zobligowany jest złożyć podmiot ubiegający się o przeprowadzenie badania sprawozdania:
a) wykaz wykonanych usług polegających na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 3 (trzech) projektów, o wartości każdego kontrolowanego/audytowanego projektu nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie (referencje/rekomendacje) – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania wynikającego z przedmiotu zamówienia,
d) oświadczenie odnośnie bezstronności i niezależności wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej w skład zespołu audytowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4  do niniejszego zapytania ofertowego,
e) Oświadczenie o barku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta na badanie sprawozdania powinna także zawierać:
• informację o formie prowadzonej działalności wraz z ew. podaniem numerów NIP, REGON, KRS
• informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawodu biegłego rewidenta.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być załączone przez oferenta w formie kserokopii/skanu.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1. Cena brutto oferty - 50%. Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:
                                 Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów =  -------------------------------  x 50%
                                       cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

2. Doświadczenie oferenta w zakresie przeprowadzenia kontroli/audytów projektów finansowanych
z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowej Strategii Spójności lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) – 30%. Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „doświadczenie oferenta” wg wzoru:
                                          punkty przyznane oferentowi
 Liczba punktów =  ------------------------------------------------------- x 30%
                                 najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium doświadczenie oferenta

Doświadczenie oferenta będzie ocenione wg kryteriów:

25 punktów – bardzo duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 3 (trzech) projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert.

15 punktów – duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 2 (dwóch) projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

5 punktów – umiarkowane doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów 1 (jednego) projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

0 punktów – brak doświadczenia. Oferent nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej dostępnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Umowy Partnerstwa lub  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna). Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

3. Doświadczenie oferenta w zakresie przeprowadzenia kontroli/audytów sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 20%. Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „doświadczenie oferenta” wg wzoru:
                                           punkty przyznane oferentowi
 Liczba punktów =  ------------------------------------------------------- x 20%
                                 najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium doświadczenie oferenta POPT


Doświadczenie oferenta będzie ocenione wg kryteriów:

25 punktów – bardzo duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 3 (trzech) sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert.

15 punktów – duże doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów minimum 2 (dwóch) sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

5 punktów – umiarkowane doświadczenie. Oferent wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów 1 (jednego) sprawozdania
z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

0 punktów – brak doświadczenia. Oferent nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę lub usługi polegającą/-e na przeprowadzeniu kontroli/audytów sprawozdań z projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od 01.01.2017 do 31.01.2019 r.
Wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia realizacji badania danego sprawozdania w  terminie 10 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia na realizację badania danego sprawozdania z zastrzeżeniem, że badanie sprawozdań rocznych musi zostać zakończone, w przypadku sprawozdania za rok 2016  najpóźniej do dnia 13 stycznia 2017 r., a w przypadku sprawozdania za rok 2017 do dnia  12 stycznia 2018 r. Termin wykonania badania sprawozdania końcowego zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w drodze kontaktów roboczych.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy: - wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie pszczesna@um.warszawa.pl  do  dnia 19 września 2016 r. do godz. 15:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 336.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 136.31 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 45.6 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zał. nr 3 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 41.47 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zał. nr 4 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 43.88 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Zał. nr 5 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 43.68 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zał. nr 6 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 48 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zał. nr 7 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_7_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 47.42 KB)
  Pobierz