Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badań profilaktycznych dopuszczających do stażu i/lub szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 23 maja 2017 - 16:29, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), dopuszczających do stażu i/lub szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań profilaktycznych, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), dopuszczających do stażu i/lub szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania kwotę 4 300,00 zł brutto.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       Wykonawca winien przeprowadzić badania przez lekarza medycyny pracy dopuszczające do stażu i/lub szkolenia zawodowego dla uczestniczek/uczestników projektu w miejscu zapewnionym przez wykonawcę na terenie m.st. Warszawy.

2)       Badania lekarskie będą dotyczyć różnych szkoleń/staży zawodowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3)       Wykonawca wykona badania na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego. Wzór skierowania sporządzony zostanie przez Zamawiającego. Treść skierowania Zamawiający uzgodni z wykonawcą niezwłocznie po zawarciu umowy. 

4)       Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia tylko niezbędnych (podstawowych) badań, zgodnych z obowiązującymi przepisami w stosunku do danego szkolenia/stażu zawodowego, chyba że lekarz stwierdzi celowość przeprowadzenia badań rozszerzonych.

5)       Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie orzeczenia lekarskiego na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do podjęcia szkolenia/stażu zawodowego. Wykonawca zobowiązuje się do wydania orzeczenia lekarskiego najpóźniej następnego dnia po zakończeniu badań.

6)       Badanie będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

7)       Ilość świadczonych usług, zlecana sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynosi:

a.       15 na szkolenia i 11 na staż w 2017 r.

b.       10 na szkolenia i 7 na staż w 2018 r.

8)       Dopuszcza się zmianę ilości badań pomiędzy poszczególnymi latami, z zastrzeżeniem, że łączna liczba dni nie może przekroczyć 43.

9)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób kierowanych na badania lekarskie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

10)   Oferta będzie rozpatrywana pod kątem cen jednostkowych brutto dla 1 uczestnika.

11)   Wykonawca przekaże informację o dniach przyjęć lekarza oraz miejsca wykonania badań.

12)   Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:  (Tabela nr 1)

·         oświadczenie o prawie do prowadzenia świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,

·         oświadczenie o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),

Wymagania pożądane:  

 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena jednostkowa brutto badania – 60%
 • Doświadczenie realizacji badań z zakresu medycyny pracy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt.  za zrealizowane zadanie dot. świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy min. 10 osób, nie więcej jednak niż 40 pkt.). – Tabela nr 2.

            Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

            Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: w ciągu 7 dni od skierowania przez Zmawiającego osoby na badania.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 1 czerwca 2017 roku.

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy

5.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowanie
  (plik: 2017_05_23_zapytanie_ofertowe_badania.pdf, file size: 768.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 1880 KB)
  Pobierz