Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 listopada 2012 - 16:28, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011 realizowanego przez Biura Urzędu m.st. Warszawy oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie w m.st. Warszawie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu, używania innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania oraz uzależnienia  od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Celami operacyjnymi Programu są:

-          ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez realizację działań profilaktycznych;

-          zapewnienie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy;

-          poprawa sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodu problemów związanych z uzależnieniem i przemocą poprzez udzielanie kompleksowej pomocy;

-          modyfikacja postaw społecznych wobec niepożądanych zjawisk poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-          zapewnienie kompleksowej oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i fundacji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy domowej;

-          ograniczenie naruszania prawa i modyfikacja postaw społecznych wobec naruszeń przepisów określonych w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i art. 15 (m.in. zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom do 18 lat) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”;

-          ograniczanie dostępności alkoholu uwzględniane przy przygotowaniu projektu prawa miejscowego w oparciu o art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

-          poszerzanie kompetencji pracowników oświaty, pomocy społecznej, administracji samorządowej m. st. Warszawy, służby zdrowia, Policji, straży miejskiej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i dzielnicowych zespołów realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy oraz liderów grup samopomocowych i środowisk lokalnych w zakresie oddziaływań profilaktycznych, znajomości prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych oraz umiejętności psychospołecznych;

-          wsparcie działań służących ograniczeniu występowania zjawiska kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków psychoaktywnych.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.        OPIS PRZEDMIOTU EWALUACJI

1.1. Cele przygotowania raportu ewaluacyjnego:

·         ocena w jakim stopniu realizacja projektów przyczynia się do osiągnięcia celu głównego programu.

·         wskazanie, które z udzielanego w programie wsparcia przyczyniło się w największym stopniu do osiągnięcia głównego celu.

·         ocena sposobu koordynacji programu.

 

1.2. Zakres badania

Badaniem objęci zostaną wybrani realizatorzy Programu (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Edukacji, Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz 27 podmiotów realizujących projekty na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych). Szczególny nacisk położony zostanie na efektywność zaplanowanych i realizowanych w programie projektów oraz koordynację programu.

 

1.3. Sposób realizacji badania

Badanie zostanie zrealizowane w oparciu m.in. o przeprowadzoną analizę dokumentacji programu, kwestionariusze ankietowe, wywiady indywidualne i grupowe.

 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE METODOLOGII BADANIA

W realizacji badania Wykonawca zastosuje metodę triangulacji, gwarantującą wyższą jakość prowadzonych badań oraz rzetelność danych.

3.        RAPORTOWANIE

Realizując Zamówienie Wykonawca dostarczy następujące dzieła:

1. Raport metodologiczny.

2. Wstępna wersja raportu końcowego.

3. Ostateczna wersja raportu końcowego wraz z dokumentami zawierającymi zgromadzony materiał badawczy.

4. Prezentacja wyników w formacie MS Power Point.

 

Raport metodologiczny zawierał będzie następujące elementy:

1. Szczegółowy opis procesu realizacji Zamówienia ze wskazaniem harmonogramu oraz zakresem obowiązków i podziałem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu ewaluatorów (ekspertów i badaczy terenowych);

2. Szczegółowy opis metodologii (metod i technik badawczych);

3. Narzędzia badawcze przewidziane do wykorzystania w badaniu;

4. Szczegółowy opis grup badawczych i sposobu doboru prób;

5. Schemat oceny wraz ze szczegółowym opisem skal oceny. 

 

Raport końcowy zawierał będzie następujące elementy:

1. Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji;

2. Opis metodologii;

3. Opis procesu badawczego i jego ograniczeń;

4. Prezentacja najważniejszych wyników badania;

5. Analizy i wnioski;

6. Rekomendacje, ze wskazaniem proponowanych działań oraz przypisanych im adresatów zostaną przedstawione w formie tabeli.

7. Zgromadzony materiał badawczy (w formie załączników), w tym:

·         kwestionariusze ankietowe,

·         scenariusze dla badań jakościowych,

·         zapis dźwiękowy oraz ewentualne transkrypcje pogłębionych wywiadów indywidualnych,

·         listy osób, z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne oraz wywiady grupowe,

·         lista dokumentów wykorzystanych w analizie desk-research.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.


Termin realizacji zamówienia:
17 grudnia 2012 r. w tym złożenie wstępnej wersji raportu końcowego do dnia 10 grudnia 2012 r.

Kryterium oceny ofert:

 

- cena 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.)

- doświadczenie wykonawcy i ekspertów 40%  (maksymalnie 40 pkt.) 

 

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:

§         Doświadczenie w realizacji ewaluacji – 20 % (maksymalnie 20 pkt.) 

Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych przez Wykonawcę

Liczba punktów

10 – 15 badań

10 punktów

16 – 25 badań

15 punktów

26 i więcej badań

20 punktów

 

§         Doświadczenie ekspertów oddelegowanych do realizacji badań ewaluacyjnych – 20% (maksymalnie 20 pkt.) 

Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych przez ekspertów

Liczba punktów

3 – 6 badań

5 punktów

7 – 10 badań

10 punktów

11 – 14 badań

15 punktów

15 i więcej badań

20 punktów

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały ewaluacyjne w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD
(w dwóch kopiach każdy raport) i papierowej (w dwóch kopiach każdy raport) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.


Dopuszcza się zamówienia uzupełniające.

 

Uwagi:

1.        Pełna wersja harmonogramu Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 znajduje się pod linkiem

        http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6964DDF2-B3FC-4D87-8E03-436633F2BF85,frameless.htm

2.        Oferent zobowiązany będzie do złożenia faktury za wykonaną pracę do dnia 18 grudnia 2012 roku, płatność nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 12 listopada 2012 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres mag.wozniak@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

 

Załączniki

 1. 1.

  (plik: skan_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 117.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: harmonogram.pdf, file size: 53.42 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty_pirpa.doc, file size: 73.5 KB)
  Pobierz