Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego + WYJAŚNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 25 kwietnia 2014 - 13:52, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”


WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO dot. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”

Wyjaśnienie dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25 kwietnia br., którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”
- wskaźniki zaplanowane w projekcie odpowiadają celom przedstawionym w pkt. 1.1. zapytania ofertowego,
- zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia badania ewaluacyjnego ex-post projektu,
- z wykonawcą zostanie podpisana umowa mająca na celu przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wykonanego przedmiotu zamówienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu
pn. „Warszawskie inspiracje do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z MANZANĄ Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych. Jednostkami współrealizującymi są Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Targówek, Wola i Żoliborz.

 

1.1. Opis projektu, będącego przedmiotem ewaluacji: 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 128 osób (76 kobiet i 52 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym  w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Projekt skierowany jest do: 

 • mieszkańców m.st. Warszawy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany i Żoliborz,
 • osób zamieszkałych na terenie dzielnic: Targówek i Wola, które w 2009 roku zostały po raz pierwszy objęte wsparciem pomocy społecznej i/lub długotrwale korzystają z pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

 • podjęcie zatrudnienia przez 26 osób do końca realizacji projektu,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez 128 osób do końca realizacji projektu,
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w zajęciach reintegracji zawodowej przez 96 osób do końca realizacji projektu, 
 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych przez 128 osób do końca realizacji projektu.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2. 1. Opis przedmiotu ewaluacji

2. 1.1. Cel ewaluacji 

Celem ewaluacji jest:

 1. przeprowadzenie analizy rzeczywistych efektów zrealizowanego projektu z perspektywy wypełniania stawianych przed nim celów tj. jego wpływu na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 128 osób, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo uczestników projektu,
 2. przeprowadzenie analizy na ile działania zaplanowane w projekcie były trafne z punktu widzenia potrzeb uczestników projektu oraz spójne w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji.

 

2. 1.2. Zakres badania

Zadaniem ewaluacji zewnętrznej projektu jest analiza rzeczywistych efektów projektu tj. wpływu jego realizacji na zjawisko wykluczenia społecznego wśród 128 osób, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo uczestników projektu. Ewaluacja zewnętrzna projektu musi odpowiedzieć na następujące pytania badawcze, które odnoszą się jednocześnie do kryteriów ewaluacji:

 

Kryterium ewaluacji

 

Pytanie badawcze

Trafność

 1. Czy i w jakim stopniu projekt odpowiada na realne potrzeby grupy docelowej?

Efektywność

 1. Czy realizacja projektu przynosi zakładane efekty w odniesieniu do poniesionych nakładów (finansowych, czasowych, ludzkich)?
 2. Czy podobne efekty można było osiągnąć przy wykorzystaniu innych form wsparcia?

Skuteczność

 1. Czy wybrane formy wsparcia były odpowiednie?
 2. Jakie zmiany wystąpiły w wyniku realizacji projektu?
 3. Czy realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 128 osób, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo uczestników projektu?
 4. Czy projekt przynosi zakładane korzyści dla grupy docelowej?

Użyteczność

1. Czy projekt jest zgodny z oczekiwaniami grupy docelowej?

Trwałość

1. W jakim stopniu jest prawdopodobne utrzymanie pozytywnych efektów projektu po zakończeniu finansowania projektu?

2. Czy możliwe jest utrzymanie pozytywnych efektów projektu w dłuższej perspektywie czasowej?

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę.

 

2.2. Sposób realizacji badania

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

 • analizę danych zastanych, w tym analizę ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników projektu na etapie przystąpienia do projektu;
 • indywidualne wywiady pogłębione z co najmniej 20 uczestnikami projektu wybranymi spośród uczestników zaproponowanych przez Zamawiającego;
 • indywidualne wywiady pogłębione z minimum dwoma przedstawicielami po stronie Lidera i Partnera projektu;
 • analiza SWOT dotycząca mocnych i słabych stron realizacji projektu;

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.


2.3. Raporty

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

2.3.1. Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

2.3.2. Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

 • opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);
 • kryteria oceny i pytania badawcze;
 • opis zastosowanej metodologii badawczej;
 • opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;
  • opis wyników badania ewaluacyjnego;
  • wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji projektu;
  • prezentacji wyników ewaluacji w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office Power Point (rekomendowana wersja z 2003 r.).

Do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny oraz raport ewaluacyjny (wstępną wersję oraz ostateczną wersję raportu) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy. 

Wykonawca będzie realizował ww. zadania w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia  30 czerwca 2014 r.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT :

 1. Cena  - 60 % (maksymalnie 60 pkt)
 2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych,
  w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  – 40% (maksymalnie 40 pkt)

Liczba badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych, w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Wykonawcę

Liczba punktów

5 – 10 badań

10 punktów

11 – 16 badań

20 punktów

17 i więcej badań

40 punktów

 

5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania prezentacji multimedialnej z badania (wstępnej wersji oraz ostatecznej wersji prezentacji), która będzie zawierać najważniejsze elementy raportu metodologicznego i najważniejsze elementy raportu ewaluacyjnego, m.in.: cele, wnioski i rekomendacje ewaluacyjne. Minimalna liczba slajdów prezentacji – 10 sztuk, maksymalna liczba slajdów prezentacji – 20 sztuk.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia anonimowości wszystkim respondentom badania oraz do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników. Informację o postępie prac Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) raz w tygodniu w dniu ustalonym przez strony sporządzając notatkę, zawierającą opis czynności wykonanych w ciągu minionego tygodnia w związku z realizacją badania i przedstawiania roboczych wyników, o ile takie sporządzono.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
 5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana.
 6. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.
 7. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.
 8. Płatność przelewem nastąpi do dnia 31 lipca 2014 r. po dostarczeniu faktury przez Wykonawcę do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia faktury najpóźniej do dnia 15 lipca 2014 r.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać do dnia 5 maja 2014 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu):

- pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl lub

- faxem na numer 22 443 14 42 albo

- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

 

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_ewaluacja.pdf, file size: 2142.35 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zapytanie_ofertowe_zal_nr_1.doc, file size: 72 KB)
  Pobierz