Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia czynności związanych z koordynacją i realizacją projektu pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 lipca 2015 - 16:37, anarowska

W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie czynności związanych z koordynacją i realizacją projektu pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       Zadania, o których mowa w pkt. 1 Zapytania ofertowego będą polegały na:

 • przygotowaniu wniosków o płatność z realizacji projektu,
 • nadzorze nad realizacją i rozliczaniem projektu,
 • przygotowywaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji projektowej,
 • prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami w trybie zamówień publicznych,
 • wprowadzaniu danych do formularza PEFS,
 • współpracy z liderem i partnerami zaangażowanymi w realizację projektu,
 • prowadzeniu prac projektowych w Urzędzie m.st. Warszawy polegających na tworzeniu dokumentów związanych z projektem, opisywaniu faktur i przekazywaniu ich właściwym komórkom Urzędu m.st. Warszawy,
 • wprowadzaniu do projektu budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej planu dochodów, zmian i wydatków związanych z projektem,
 • tworzeniu procedur implementacji klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych udzielanych przez JST.

 

2)       Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do udziału w postępowaniu uprawnione są jedynie osoby, które posiadają:

1)       wykształcenie wyższe II stopnia o kierunku: politologia, administracja, dziennikarstwo, europeistyka, ekonomia,

2)       minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

3)       minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,

4)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

5)       nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY

1)       cena – 40%

2)       doświadczenie –  30%

3)       rozmowa kwalifikacyjna – 30%

 

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • powyżej 6 - 12 miesięcy – 10 pkt.
 • powyżej 12 - 24 miesięcy – 20 pkt.
 • powyżej 24 miesięcy – 30 pkt.

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane dodatkowe wymaganie, takie jak:

1)       znajomość wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2)       znajomość tematyki klauzul społecznych,

3)       umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja pracy,

4)       komunikatywność,

5)       dyspozycyjność w okresie realizacji zadania.

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1)       Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
 • Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • Referencje/ świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu/ inne dokumenty potwierdzające minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • Referencje/ świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu/ inne dokumenty potwierdzające minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Referencje/ świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu/ inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (powyżej 6 miesięcy - jeśli dotyczy),
 • CV odręcznie podpisane.

2)       Ofertę należy:

 • złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa albo
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie anarowska@um.warszawa.pl do dnia 27.07.2015 r. do godziny 12:00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

2)       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

3)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4)       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

 

8. ZAŁĄCZNIKI

1)       Formularz oferty.

2)       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 266.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki do zapytania ofertowego
  (plik: zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_specjalista_merytoryczny.doc, file size: 157.5 KB)
  Pobierz