Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawska Karta Rodziny

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 lutego 2016 - 10:40, kparnicka

Zapraszamy do przedstawienia swojej oferty przeprowadzenia czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawska Karta Rodziny. Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 16.00.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie czynności związanych z koordynacją i realizacją przez m.st. Warszawa Programu Warszawska Karta Rodziny.

 

II  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zakres obowiązków na stanowisku:

1) administrowanie strony internetowej Programu Warszawska Karta Rodziny http://warszawarodzinna.um.warszawa.pl;

2) redagowanie i umieszczanie na stronie treści merytorycznych związanych z Programem;

3) redagowanie i umieszczanie na stronie internetowej oraz profilu FB Warszawa Rodzinna treści związanych z promocją działań na rzecz  warszawskich rodzin;

   4) aktualizacja bazy partnerów Karty Młodego Warszawiaka;

5) umieszczanie informacji dotyczącej oferty podmiotów włączonych do Programu;

6) nawiązywanie i utrzymanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami kultury oraz przedsiębiorcami, którzy zechcą włączyć się do Programu Warszawskiej Karty Rodziny;

7) współudział we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków spoza budżetu m.st. Warszawy,
w tym pochodzących z UE

2. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia - w siedzibie Zamawiającego, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne na stanowisku:

 • wyższe wykształcenie,
 • umiejętność przygotowywania i redagowania tekstów,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność posługiwania się Internetem,
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń promocyjnych,
 • znajomość tematyki związanej z warszawską polityką społeczną na rzecz rodzin,

 

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • doświadczenie w pracy w zakresie obsługi stron internetowych,
 • doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wiedza z zakresu nowych technologii,
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

-       wiedza w zakresie warszawskiej polityki społecznej na rzecz rodzin – 40% wartości oceny,

-       doświadczenie w obsłudze technologii cyfrowych – 40% wartości oceny,

-       kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność – 20% wartości oceny,

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane dodatkowe wymagania, takie jak:

1) umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja pracy,

2) dyspozycyjność w okresie realizacji zadania,

3) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE.

 

 

V TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 1 marca  2016 r. – 1 grudnia 2016 r.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie esamsel@um.warszawa.pl  do  dnia 12.02.2016 r. do  godz. 16.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową .

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

d.       Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1058.99 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  FORMULARZ OFERTY
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 51 KB)
  Pobierz