Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia doradztwa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 19 sierpnia 2015 - 16:26, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia doradztwa z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”


W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie doradztwa z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla 91 komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, jednostek pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Dla każdej komórki/ jednostki, o której mowa, w pkt. 1. Zapytania ofertowego przeznaczone są 2 godziny (zegarowe) doradztwa z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Łącznie maksymalnie 182 godziny doradztwa.
2) Doradztwo dla danej komórki/ jednostki, o której mowa, w pkt. 1. Zapytania ofertowego, będzie polegać na pomocy pracownikom Urzędu m.st. Warszawy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy we wprowadzeniu do dokumentacji postępowania (tj. m.in. ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, umowy, zapytania ofertowego) zapisów dotyczących klauzul społecznych (tj. art. 22 ust. 2 i/lub art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Doradztwo będzie polegało na pomocy w stworzeniu konkretnych zapisów w dokumentach jak i na pomocy w rozeznaniu rynku i oszacowaniu, która klauzula społeczna będzie najbardziej odpowiednia do zastosowania w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Doradztwo będzie się odbywać w siedzibie danej komórki/ jednostki, o której mowa, w pkt. 1. Zapytania ofertowego, na terenie m.st. Warszawy, w przedziale godzinowym 8:00-16:00.
4) Dopuszcza się możliwość realizacji usługi w jednym dniu w kilku komórkach/ jednostkach, o których mowa, w pkt. 1 Zapytania ofertowego.
5) W wypadku wykazania więcej niż jednego trenera dopuszcza się możliwość przeprowadzenia doradztwa w tym samym terminie dla więcej niż jednej komórki/jednostki, o której mowa w pkt. 1 Zapytania ofertowego.
6) Wykonawca będzie zobowiązany do:
a.  prowadzenia list obecności na każdym spotkaniu doradczym,
b. przesyłania karty informacyjnej dotyczącej każdego spotkania doradczego (zawierającej m.in. informacje dot. komu było udzielane doradztwo, w ramach jakiego postępowania, jaka klauzulę zastosowano, informacje jakie dokumenty wypracowano) do 3 dni roboczych od dnia udzielenie doradztwa, w formie elektronicznej. Wzór karty zostanie określony przez zamawiającego,
c. sporządzania raportów miesięcznych z realizacji zamówienia.
7) W przypadku niewykorzystania godzin doradztwa przez którąś z komórek/ jednostek, o których mowa, w pkt. 1. Zapytania ofertowego przyznane godziny mogą w razie potrzeby zostać wykorzystane przez inną komórkę/ jednostkę, o której mowa, w pkt. 1. Zapytania ofertowego.
8) O zapotrzebowaniu na doradztwo przez daną komórkę/ jednostkę, o której mowa, w pkt. 1. Zapytania ofertowego, Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej. Termin spotkania będzie ustalany (wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę) w okresie nie późniejszym niż 3 dni robocze od poinformowania Wykonawcy o potrzebie doradztwa.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują/ będą dysponować co najmniej jednym trenerem (który będzie realizować przedmiot zamówienia), który przeprowadził w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej
3 usługi doradztwa z tematyki klauzul społecznych w zamówieniach publicznych na rzecz JST (na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje zawierające terminy oraz temat doradztwa). Doradztwo musi być świadczone na podstawie umowy zawartej z JST.
Dopuszcza się w postępowaniu udział osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które przeprowadziły w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania co najmniej 3 usługi doradztwa z tematyki klauzul społecznych w zamówieniach publicznych na rzecz JST (na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje (zawierające terminy oraz temat doradztwa). Doradztwo musi być świadczone na podstawie umowy zawartej z JST.
W przypadku wykazania więcej niż jednego trenera, każdy wykazany trener musi spełniać warunki przystąpienia do zapytania ofertowego.

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY
1) cena – 50%
2) doświadczenie zawodowe trenera/trenerów  –  50%

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się:
1) liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) usług doradztwa z tematyki klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Wykazane usługi doradztwa nie mogą obejmować usług, o których mowa
w pkt. 3 Zapytania ofertowego (warunki przystąpienia do zapytania ofertowego). Doradztwo musi być świadczone na podstawie umowy zawartej z JST. Na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje (zawierające terminy oraz temat doradztwa). W przypadku wykazania 2 usług, doradztwo musi być zrealizowane dla 2 różnych zamawiających. W przypadku wykazania 3 lub więcej usług, doradztwo musi być zrealizowane dla minimum 3 różnych zamawiających. Za każde wykazane doradztwo zgodnie z powyższymi warunkami Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt. – 20%
2) liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) szkoleń o tematyce klauzul społecznych, trwających minimum 4 godziny zegarowe.
Na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje (zawierające terminy oraz temat szkolenia).
W przypadku wykazania 2 szkoleń, szkolenia muszą być zrealizowane dla 2 różnych zamawiających.
W przypadku wykazania 3 lub więcej szkoleń, szkolenia muszą być zrealizowane dla minimum 3 różnych zamawiających. Za każde wykazane szkolenie zgodnie z powyższymi warunkami Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 pkt. – 30%

W przypadku wykazania więcej niż jednego trenera punktacja będzie liczona w następujący sposób:
Pc – całkowita liczba uzyskanych punktów
Pd – suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 1) kryterium oceny ofert (doradztwo z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych)
Psz – suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 2) kryterium oceny ofert (szkolenia z tematyki klauzul społecznych)
Lt – liczba wykazanych trenerów, którzy spełnili warunek udziału w postępowaniu

           Pd + Psz
Pc= ------------------
               Lt 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 25 listopada 2015 r.
Częstotliwość spotkań doradczych będzie uzależniona od potrzeb danej komórki/ jednostki, o której mowa w pkt. 1. Zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferta powinna zawierać:
• Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
• Potwierdzenie spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
• Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego,
• Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy),
• Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy),
2) Ofertę należy:
• złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa albo
• wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 27.08.2015 r. do godziny 15.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6) Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.
7) Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 934.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_1_formulaz_oferty.doc, file size: 156.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał nr 2 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_2_spelnienie_warunkow.docx, file size: 122.53 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zał nr 3 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_3_spelnienie_kryteriow.docx, file size: 232.54 KB)
  Pobierz