Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 listopada 2014 - 11:48, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:
1)    KET – Key English Test dla maksymalnie 96 osób dorosłych (maksymalnie 96 egzaminów),
2)    FCE – First Certificate in English dla maksymalnie 12 osób dorosłych (maksymalnie 12 egzaminów),
pracujących mieszkańców m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez
m.st. Warszawę.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.    Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów
z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:

1)    KET – Key English Test, składający się z części pisemnej i ustnej,  dla maksymalnie 96 osób dorosłych, które ukończyły 120-240 godzin nauki języka angielskiego (2 semestry, 3 semestry lub 4 semestry po 60 godzin lekcyjnych).
2)    FCE – First Certificate in English,  składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 12 osób dorosłych, które ukończyły 240 godzin nauki języka angielskiego (4 semestry po 60 godzin lekcyjnych).
2.    Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia, w tym opis zadań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a)    posiadają certyfikat Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge, uprawniający do przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment,
b)    zapewnią sale egzaminacyjne zgodne z wymogami Cambridge English Language Assessment,
c)    zapewnią miejsce przeprowadzenia egzaminów znajdujące się na terenie m.st. Warszawy,
w odległości maksymalnie 15 minut jazdy jednym środkiem komunikacji miejskiej od przystanku „Centrum” (Warszawa), zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz w odległości nie więcej niż 10 minut pieszo od przystanku docelowego.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY: Cena: 100 %

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać:
a.    Podpisany  Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  3 do zapytania ofertowego.
b.    Dokument, lub kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzający posiadanie aktualnego na dzień składania oferty certyfikatu Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment.
c.    Podpisane  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr  4 zapytania ofertowego,
d.     Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr  5 zapytania ofertowego,
2.    Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.lewandowska@um.warszawa.pl do dnia 13.11.2014  do  godz. 12.00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.    Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8.    ZAŁACZNIKI:
1.    Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.    Załącznik nr 2. Wzór umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia.
3.    Załącznik nr 3. Formularz Oferty.
4.    Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
5.    Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 153.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf, file size: 110.44 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_wzor_umowy_egzaminy_angielski.pdf, file size: 190.39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załacznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy.doc, file size: 155 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zalacznik_nr_4_oswiadczenie.doc, file size: 132 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5
  (plik: zalacznik_nr_5_oswiadczenie.doc, file size: 132 KB)
  Pobierz