Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia egzaminów z języka angielskiego na poziomie TELC A2 i TELC B2 dla maksymalnie 150 osób z niepełnosprawnościami

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 24 lipca 2015 - 13:07, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów z języka angielskiego na poziomie TELC A2 i TELC B2 dla maksymalnie 150 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Certyfikuj swoje kompetencje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę oraz Fundację Aktywizacja.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
Zamówienie będzie obejmowało:
a)    Organizację egzaminu na poziomie TELC A2 – składający się z podtestów: Czytanie, Słuchanie, Elementy językowe, Pisanie, Mówienie, dla 110 osób dorosłych, które ukończyły 120, 180 lub 240 godzin nauki języka angielskiego (2 semestry, 3 semestry lub 4 semestry po 60 godzin lekcyjnych). W grupie znajdują się osoby, które wymagają szczególnych ustaleń dotyczących przystępowania do egzaminu: 10 osób wymagać będzie przedłużenia czasu przyznanego na wszystkie podtesty do 100% (w tym dodatkowo 1 osoba będzie wymagała powiększenia materiałów egzaminacyjnych), 2 osoby wymagać będą przedłużenia czasu przyznanego na podtesty Czytanie i Pisanie do 100% i dodatkowo powiększenia materiałów egzaminacyjnych, 1 osoba wymagać będzie usunięcia podtestu Słuchanie oraz przedłużenia czasu przyznanego na pozostałe podtesty do 100%.
b)    Organizacje egzaminu na poziomie TELC B2, składający się z części pisemnej i ustnej, dla 40 osób dorosłych, które ukończyły 120 lub 240 godzin nauki języka angielskiego (2 lub 4 semestry po 60 godzin lekcyjnych). W grupie znajdują się osoby, które wymagają szczególnych ustaleń dotyczących przystępowania do egzaminu: 5 osób wymagać będą przedłużenia czasu przyznanego na wszystkie podtesty do 100% ( w tym 2 osoby wymagać będą dodatkowo powiększenia materiałów egzaminacyjnych), 1 osoba wymagać będą przedłużenia czasu przyznanego na podtesty Pisanie i Mówienie do 100%.
c)    Liczba osób przystępująca do egzaminu może ulec zmianie w wysokości nie większej niż 10% grupy TELC A2 i TELC B2.
d)    W przypadku osób, których sytuacja wymaga szczególnych ustaleń dotyczących przystępowania do egzaminu, Wykonawca zobowiązany będzie do przetłumaczenia na język wymagany przez TELC GmbH zaświadczeń lekarskich uczestników projektu oraz przesłania ww. dokumentów do TELC GmbH.
e)    Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych egzaminów (w tym list obecności).
f)    Wydanie certyfikatów.

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :
Firma odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminów musi posiadać uprawnienia tj. Certyfikat
zaświadczający o posiadaniu licencji do przeprowadzania egzaminów językowych TELC (kopię Certyfikatu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do Formularza Oferty) oraz posiadać doświadczenie organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminów językowych TELC (min. 100 egzaminów) na różnych poziomach językowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3-ch lat (kopie raportów lub innych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem należy załączyć do Formularza Oferty).
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia miejsca (dostosowanego do osób z różnymi niepełnosprawnościami) realizacji egzaminów tj. sale, krzesła i niezbędny sprzęt do przeprowadzenia egzaminów.
Egzaminy powinny zostać przeprowadzone w Warszawie, w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych, w odległości maksymalnie 15 minut jazdy jednym środkiem komunikacji miejskiej od przystanku „Centrum” (Warszawa), zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz w odległości nie więcej niż 5 minut pieszo od przystanku docelowego.

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:
cena: 100%
inne:  brak

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.10.2015r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2.    Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, pokój nr 7, lub
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bkrzyszton@um.warszawa.pl do dnia 29.07.2015 do  godz. 15.00.

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_formularz_oferty.pdf, file size: 216.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz Oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, file size: 53 KB)
  Pobierz