Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji elementów warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora „Warszawski e-senior” - UWAGA. ZAPYTANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 12 września 2017 - 13:22, rkadej

14.09.2017r. UWAGA. Zapytanie zostało unieważnione z przyczyn formalnych. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji elementów warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora „Warszawski e-senior”, realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji elementów warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora „Warszawski e-senior”, realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, w tym:

- projektu dotyczącego kursów komputerowych dla początkujących (więcej informacji o projekcie: http://www.senioralna.um.warszawa.pl/projekty/warszawski-e-senior), w tym „Warszawskiego e-podręcznika seniora”,

- projektu „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”, dotyczącego tematycznych kursów komputerowych dla średniozaawansowanych,

- projektu prowadzenia Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, dotyczącego indywidualnych konsultacji z zakresu obsługi nowych technologii, więcej informacji o projekcie: http://senioralna.um.warszawa.pl/PCWS

 

1.1   Przedmiot zamówienia polega na:

 

1.1.1 Realizacji badania ewaluacyjnego, tj.:

a) przygotowaniu założeń metodologicznych do ewaluacji;

b) przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego

 

1.1.2  Prezentacji wyników badania ewaluacyjnego, tj.:

a) przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego dane oraz informacje na temat badania ewaluacyjnego;

b) przygotowanie raportu podsumowującego, zawierającego wnioski z badań;

c) przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze rekomendacje, stanowiące podstawę do rozwoju modelu edukacji cyfrowej seniorów.

 

1.2    Opis projektów modelu edukacji cyfrowej „Warszawski e-senior” będących przedmiotem ewaluacji

 

1.2.1 Ewaluacja on-going projektu kursów podstawowych

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie seniorom nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania się w Internecie.

Wsparcie seniorów prowadzone jest poprzez:

- organizację kursów podstawowych dla osób w wieku 60+, z zakresu obsługi komputera, wg założeń:

            - kurs grupowy dla maksymalnie 8 osób,

- organizacja kursu w cyklu tygodniowym (jedno lub dwa spotkania w miesiącu), trwający nie dłużej niż 2 miesiące,

            - Liczba godzin w kursie wynosi 20 godzin,

- organizacja kursów w różnych lokalizacjach Warszawy, realizowana w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi

- dystrybucję „Warszawskiego e-podręcznika seniora”, który każdy uczestnik kursu podstawowego otrzymywał przy bezpłatnie na początku zajęć, a który jest dostępny również w wersji on-line.

 

1.2.2 Ewaluacja on-going projektu „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”

Celem ogólnym projektu jest utrzymanie samodzielności osób starszych poprzez zwiększenie wiedzy na temat możliwości i korzyści, jakie daje korzystanie z internetu oraz poprawę umiejętności cyfrowych minimum 200 mieszkańców Warszawy w wieku 60+ przy wykorzystaniu międzypokoleniowego wolontariatu.

Wsparcie seniorów prowadzone jest poprzez:

- Organizację tematycznych kursów komputerowych,

- Zaangażowanie w prowadzenie tematycznych kursów komputerowych wolontariuszy w różnym wieku: Asystentów Cyfrowych w wieku 60+ oraz Młodszych Asystentów Cyfrowych;

- Organizacja cyklu wykładów podczas Warszawskich Dni Seniora.

 

1.2.3 Ewaluacja on-going projektu Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

Celem ogólnym jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez stworzenie 31 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, w których osoby 60+ mogą otrzymać profesjonalne, indywidualne,      maksymalnie 1-godzinne porady dotyczące konkretnego problemu z tabletem, smartfonem, aparatem cyfrowym lub laptopem. Dodatkowo organizowane są spotkania mające na celu bieżącą ewaluację projektu i dzielnie się doświadczeniami pomiędzy doradcami cyfrowymi. Punkty rozmieszczone są        w każdej dzielnicy, w niektórych dzielnicach jest kilka punktów.

 Wsparcie seniorów prowadzone jest poprzez:

- prowadzenie przez cały rok Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora we wszystkich dzielnicach Warszawy,

- organizowanie cyklicznych spotkań z doradcami cyfrowymi, w ramach których zintegrują się i zwiększą swoje kompetencje.

 

1.3    Opis przedmiotu ewaluacji

Celem ewaluacji jest poznanie  rzeczywistych efektów realizowanych projektów, według następujących kryteriów ewaluacyjnych: trafność, efektywność, skuteczność, użyteczność, trwałość.

 

Analiza i ocena koncentrować się będzie na następujących obszarach:

a) wsparcie udzielone uczestnikom projektów;

b) funkcjonowanie modelu edukacji cyfrowej seniora;

c) nabycie podstawowych umiejętności cyfrowych przez uczestników kursów komputerowych na poziomie podstawowym;

d) wzrost umiejętności cyfrowych wśród uczestników tematycznych kursów komputerowych dla średniozaawansowanych;

e) ocena użyteczności i wskazanie obszarów uzupełnienia i aktualizacji „Warszawskiego e-podręcznika seniora”.

 

1.4    Zakres badania

Ewaluacja projektu musi odpowiedzieć na następujące pytania badawcze dotyczące każdego z projektów, które odnoszą się jednocześnie do kryteriów ewaluacji:

 

Kryterium ewaluacji

Pytania badawcze

Trafność

Na ile projekty spełniły potrzeby seniorów?

Efektywność

Jak uczestnicy projektów oceniają długość, liczebność, tematykę zajęć, prowadzącego?

Skuteczność

Jak udział w projekcie wpłynął na stan umiejętności cyfrowych uczestników?

Użyteczność

Jakie są oczekiwania seniorów dotyczące dalszej edukacji?

Trwałość

 

Czy udział w projekcie wpłynął na poziom integracji, kształtowania relacji w grupie?

Co najbardziej podobało się uczestnikom, czego brakowało, co by zmienili?

 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 

 2.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

2.1 Sposób realizacji badania

 

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

- analizę danych zastanych, na podstawie materiału badawczego dostarczonego przez Zamawiającego, składającego się z:

- formularzy ewaluacyjnych, stanowiących podsumowanie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych wśród osób w wieku 60+ - uczestników kursów komputerowych,

- raportów ewaluacyjnych i sprawozdań z realizacji projektów w modelu edukacji cyfrowej seniora, dostarczanych przez organizacje pozarządowe realizujące działania w modelu.

- przeprowadzenie min. 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) obejmujących uczestników projektów: kursów podstawowych, „Wolontariat – Aktywna Warszawa (WAWA)”, Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora.

Celem indywidualnych wywiadów pogłębionych będzie opracowanie przykładów dobrych praktyk we wdrażaniu modelu edukacji cyfrowej seniora. Badanie będzie przeprowadzone we współpracy                z Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej działającym przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych przy rekrutacji i ustaleniu obszaru badawczego. Przewidywany czas wywiadu dla jednej osoby wynosi    1 godzinę.

- przeprowadzenie min. 4 wywiadów grupowych (FGI), obejmujących uczestników projektów (seniorzy) oraz osoby prowadzące zajęcia (animatorzy integracji cyfrowej, doradcy cyfrowi, asystenci cyfrowi          i wolontariusze), prowadzonych wg scenariusza przygotowanego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Celem badań fokusowych będzie określenie rezultatów, oczekiwań i wyzwań dla poszczególnych grup, biorących udział w badaniu, tj.:

- pierwszą grupę będą stanowili uczestnicy projektów (osoby 60+), realizowanych w modelu edukacji cyfrowej seniora (kursy dla początkujących, kursy dla średniozaawansowanych, Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora);

- drugą grupę będą stanowili animatorzy integracji cyfrowej – osoby prowadzące kursy dla początkujących i średniozaawansowanych;

- trzecią grupę będą stanowili doradcy cyfrowi – prowadzący Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora;

- czwartą grupą będą wolontariusze – asystenci cyfrowi i młodsi asystenci cyfrowi, uczestnicy projektów wspierający pracę doradców i animatorów.

Proces rekrutacji osób biorących udział w badaniu zostanie przeprowadzony we współpracy                  z Zamawiającym. Każda grupa będzie liczyła od 6-10 osób. Czas trwania jednego wywiadu grupowego wyniesie od 2 do 4 godzin. Badanie będzie realizowane w salach konferencyjnych ustalonych przez Wykonawcę lub w salach konferencyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

- przeprowadzenie badania ilościowego, obejmującego co najmniej 300 uczestników projektów w formie ankiet (PAPI) oraz ankiet internetowych (CAPI).

Celem badania ilościowego będzie analiza oczekiwań uczestników projektów. 300 osób w wieku 60+ uczestniczących w działaniach w ramach modelu edukacji cyfrowej seniora wypełni ankietę, opracowaną przy współpracy z Zamawiającym. Ankieta będzie koncentrowała się na zmierzeniu potrzeb i oczekiwań seniorów, celem wzmocnienia modelu edukacji cyfrowej.

150 osób weźmie udział w badaniach ankietowych typu PAPI, 150 osób weźmie udział w badaniach ankietowych typu CAPI. Uczestnicy badań zostaną wskazani przez Zamawiającego.

- analiza SWOT dotycząca mocnych i słabych stron realizacji projektów, w tym czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Projektów) oraz zewnętrznych (rozwiązań systemowych, współpracy z instytucjami) wpływających na skuteczność, stopień realizacji, współpracę
i zaangażowanie realizatorów projektów.

Celem analizy będzie opracowanie czynników wzmacniających dalsze wdrażanie modelu edukacji cyfrowej seniora.

 

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom. Harmonogram działań oraz dobór uczestników powinien być konsultowany      z Zamawiającym.  

 

2.2  Raporty

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania założeń metodologicznych, raportu ewaluacyjnego          i raportu podsumowującego.

 

2.2.1 Założenie metodologiczne będzie zawierało harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

 

2.2.2  Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

- opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

- kryteria oceny i pytania badawcze;

- opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

- opis wyników badania ewaluacyjnego;

- wnioski i rekomendacje dotyczące Realizacji Modelu Edukacji Cyfrowej Seniora, w tym ocenę przyszłości projektu i wskazania do jego rozwoju.

 

2.2.3 Raport podsumowujący

Do raportów zostanie dołączony raport podsumowujący wraz z analizą SWOT i propozycją narzędzi        i sposobów prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raporty w wersji wstępnej, dopuszczającej wprowadzenie poprawek zleconych przez Zamawiającego oraz wersji ostatecznej, po wprowadzeniu ewentualnych poprawek. Raporty zostaną dostarczone w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD             do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

 

2.3 Prezentacja wyników badania podczas wybranego wydarzenia/konferencji.

 

Wykonawca przedstawi najważniejsze dane oraz informacje dotyczące badania ewaluacyjnego            w formie prezentacji multimedialnej (15-20 slajdów). Planowany termin podsumowania – listopad 2017.

 

3.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności, należycie zrealizowali co najmniej 3 badania ewaluacyjne. (tabela nr 1)

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

 

a)       60% (60 pkt) – „cena brutto”

 

Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%

                    cena oferty badanej

 

b)       20% (20 pkt) - Doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących programów i projektów społecznych, potwierdzone referencjami z ostatnich dwóch lat (Tabela nr 2)

- 5 pkt: 1 projekt/program;

- 10 pkt: 2 projekty/programy;

- 15 pkt: 3 projekty/programy;

- 20 pkt: 4 i więcej projektów/programów.

 

c)       20% (20 pkt) – Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia       z zakresu specyfiki pracy z osobami starszymi, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich dwóch lat w badaniach, analizach i ewaluacjach w obszarze polityki senioralnej, potwierdzone referencjami z ostatnich dwóch lat (Tabela nr 3)

- 5 pkt: 1 projekt/program;

- 10 pkt: 2 projekty/programy;

- 15 pkt: 3 projekty/programy;

- 20 pkt: 4 i więcej projektów/programów.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

 

od dnia podpisania Umowy do 30 listopada 2017r., gdzie:

a) założenia metodologiczne zostaną przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

b) raport ewaluacyjny zostanie przedłożony Zamawiającemu nie później niż 10 listopada 2017r.;

c) raport podsumowujący zostanie przedłożony Zamawiającemu nie później niż 20 listopada 2017r.;

c) prezentacja multimedialna dotycząca badania ewaluacyjnego, zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie do 20 listopada 2017r..

d)  przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego podczas wybranej konferencji/wydarzenia – planowany termin: do 30 listopada 2017r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz referencje.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.iprzybyla@um.warszawa.pl, do dnia 20 września 2017 do godz. 16.00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a)       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

b)       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

c)       Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV.

d)       Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

e)       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

f)        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

g)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury u Zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku u Zamawiającego, zgodnie z Umową/ zamówieniem.

h)       Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

i)         Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: 2017_09_12_zapytanie_ofertowe_ewaluacja_projektow_cyfrowych.pdf, file size: 2614.32 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: 2017_09_11_formularz_do_zapytania_ofertowego_zal._1_0.docx, file size: 95.6 KB)
  Pobierz