Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 lipca 2015 - 10:45, Beata Matracka

W związku z realizacją Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 -2020 (przyjętego uchwałą Nr LXXXIX/2644/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r.), Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:


1.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020,
w odniesieniu do działań realizowanych na terenie m.st. Warszawy, za okres od początku III kwartału 2010 roku do 30 czerwca  2015 roku. 

 

1.1    Cel główny ewaluacji:

Celem ewaluacji jest analiza i ocena założeń, efektów realizacji oraz procesu wdrażania Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, zwanego dalej „Programem”, za okres III kwartał 2010 – 30.06.2015 r., według następujących kryteriów ewaluacyjnych: trafność, skuteczność, efektywność.

1.2    Cele szczegółowe ewaluacji:

a)       analiza oraz ocena trafności założeń Programu;

b)       analiza oraz ocena efektywności i skuteczności działań prowadzonych w ramach realizacji Programu;

c)       identyfikacja obszarów i zakresu założeń Programu oraz działań prowadzonych w celu jego realizacji, wymagających kontynuacji;

d)       identyfikacja obszarów i zakresu założeń Programu oraz działań prowadzonych w celu jego realizacji, wymagających korekty;

e)       opracowanie rekomendacji dotyczących korekty założeń Programu oraz działań prowadzonych w celu jego realizacji.

1.3    Zakres badania ewaluacyjnego:

1.3.1           Ze względu na okres badawczy: od początku III kwartału 2010 roku do 30 czerwca  2015 roku;

1.3.2           Ze względu na Realizatorów oraz Interesariuszy Programu biorących udział w badaniu:

 • osoby, jednostki, organizacje i instytucje, które uczestniczyły w opracowaniu Programu,
 • osoby, jednostki, organizacje, instytucje i firmy, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji Programu,
 • jednostki organizacyjne i pomocnicze m.st. Warszawy oraz jednostki im podległe (w tym pracownicy), które mają lub mogą mieć wpływ na realizację Programu,
 • komórki Urzędu m. st. Warszawy oraz jednostki im podległe (w tym pracownicy), które mają lub mogą mieć wpływ na realizację Programu,
 • osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w Warszawie,
 • organizacje działające w interesie osób z niepełnosprawnościami,
 • eksperci w dziedzinach istotnych ze względu na treść i przebieg realizacji Programu.

1.3.3           Ze względu na Program:

·         diagnoza sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Warszawie,

·         poziom zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Warszawie,

·         uwarunkowania prawne Programu,

·         uwarunkowania organizacyjne Programu,

·         uwarunkowania finansowe Programu,

·         treść Programu i wynikające z niej ustalenia merytoryczne,

·         system zarządzania i realizacji Programu,

·         struktura i forma dokumentu opisującego Program oraz zakres prezentowanych w nim informacji
i ustaleń,

·         przebieg realizacji Programu,

·         efekty realizacji Programu,

·         monitorowanie przebiegu realizacji Programu.

1.3.4           Ze względu na dane zastane:

 • regulacje prawne istotne ze względu na treść i przebieg realizacji Programu,
 • dokumenty strategiczne i programowe istotne ze względu na treść i przebieg realizacji Programu,
 • ankiety zawierające informacje i dane o wartościach wskaźników realizacji celów Programu
  i komentarze zebrane w ramach diagnozy poprzedzającej opracowanie koncepcji ewaluacji oraz raport podsumowujący tę diagnozę,
 • dokumenty zawierające informacje o przebiegu i efektach realizacji Programu oraz jego poszczególnych priorytetów, celów, działań i poddziałań,
 • inne materiały, dokumenty, opracowania zawierające informacje o przebiegu i efektach realizacji Programu oraz innych działań na rzecz grupy docelowej Programu.

1.3.5           Ze względu na kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność, efektywność.

1.4    Zagadnienia i pytania badawcze

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz udzielenia odpowiedzi na postawione poniżej pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 • Czy priorytety, cele, działania i podziałania Programu zostały trafnie i prawidłowo określone? Czy odpowiadają realnym potrzebom grupy docelowej?
 • Jak przebiegała dotychczas realizacja Programu w zakresie poszczególnych priorytetów, celów, działań i poddziałań?
 • Czy i jakie problemy i nieplanowane rezultaty wystąpiły  związku z dotychczasową realizacją Programu w zakresie poszczególnych priorytetów, celów, działań i poddziałań? Czy problemy zostały rozwiązane? Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, dlaczego?
 • Czy cele Programu są stopniowo osiągane?
 • Jaka była dotychczas w kolejnych latach skuteczność realizacji poszczególnych celów, działań
  i poddziałań Programu mierzona poziomem zaspokojenia różnych potrzeb grupy docelowej (i jej podgrup) ustalonych na podstawie diagnozy?
 • Jakie są wynikające z Programu założenia co do poziomu zaspokojenia potrzeb, których dotyczą poszczególne priorytety, cele, działania i poddziałania Programu?
 • Jakie wnioski i rekomendacje wynikają z dotychczasowego przebiegu realizacji Programu w zakresie poszczególnych priorytetów, celów, działań i poddziałań?
 • Czy i jakie były dotychczas w kolejnych latach różnice między dzielnicami, jeśli chodzi o skuteczność realizacji poszczególnych celów, działań i poddziałań Programu mierzone poziomem zaspokojenia różnych potrzeb grupy docelowej (i jej podgrup) ustalonych na podstawie diagnozy? Jakie były tego przyczyny i skutki? Czy wskazuje to na konieczność wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji Programu, a jeśli tak to jakich?
 • W jakim stopniu (jeśli to możliwe wyrażonym liczbowo, jesli nie - w ocenie jakościowej rezultatów) zostały osiągnięte wskaźniki zawarte w Programie?
 • Jaka jest trafność poszczególnych, przyjętych w Programie wskaźników?
 • Jaka jest dostępność danych o wartościach poszczególnych, przyjętych w Programie wskaźników?
 • Czy przyjęte w Programie wskaźniki oraz ich wartości są zdefiniowane i określone prawidłowo?
 • Kto, kiedy i w jaki sposób dokonuje pomiaru poszczególnych wskaźników (obecnie przewidzianych oraz dodatkowo rekomendowanych)?
 • Czy i jakie zmiany i uzupełnienia w przyjętym w Programie zestawie wskaźników należy wprowadzić biorąc pod uwagę ich trafność oraz możliwość pomiaru?
 • Jakie działania są konieczne obecnie i w przyszłości w celu posiadania aktualnej i kompletnej diagnozy?
 • Jakie powinny być założenia co do poziomu zaspokojenia potrzeb, których dotyczą poszczególne priorytety, cele, działania i poddziałania Programu w przypadkach, w których nie zostały one wyraźnie
  i jednoznacznie określone w treści Programu?
 • Czy i w jaki sposób był dotychczas monitorowany przebieg i efekty realizacji Programu w zakresie jego  poszczególnych priorytetów, celów i działań?
 • Czy i jakie problemy wystąpiły w związku z dotychczasowym przebiegiem monitorowania Programu
  w zakresie jego  poszczególnych priorytetów, celów i działań oraz czy zostały rozwiązane i w jaki sposób?
 • Czy i w jaki sposób wyniki monitorowania Programu były dotychczas na bieżąco analizowane
  i wykorzystywane w celu korygowania ewentualnych odstępstw od przyjętych planów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów związanych z przebiegiem realizacji Programu?
 • Jakie wnioski na przyszłość wynikają z dotychczasowego przebiegu monitorowania Programu
  w zakresie jego  poszczególnych priorytetów, celów i działań?
 • Jakie dokumenty dotyczące przebiegu i efektów realizacji Programu powinny być pozyskiwane, gromadzone i udostępniane w związku z potrzebami informacyjnymi wynikającymi (bezpośrednio
  i pośrednio) z treści Programu?
 • Jaka była dotychczas w kolejnych latach wysokość środków finansowych wydatkowanych na realizację poszczególnych priorytetów, celów, działań i poddziałań Programu, w rozbiciu na poszczególnych realizatorów i podlegające im jednostki organizacyjne oraz na źródła finansowania (własne, państwowe, z funduszy specjalnych, unijne i in.)?
 • Jaka była dotychczas w kolejnych latach wysokość środków finansowych wydatkowanych na zarządzanie i koordynację wdrażania Programu, w rozbiciu na poszczególnych realizatorów i polegające im jednostki organizacyjne oraz na źródła finansowania (własne, państwowe, z funduszy specjalnych, unijne i in.)?
 • Jaka była dotychczas w kolejnych latach efektywność Programu rozumiana jako relacja korzyści do kosztów w kontekście przyjętych celów?
 • Czy i w jaki sposób przebieg realizacji Programu był dotychczas optymalizowany ze względu na efektywność rozumianą jako relacja korzyści do kosztów w kontekście przyjętych celów?
 • Jakie były dotychczas w kolejnych latach wartości wskaźników realizacji celów Programu i inne (nie mierzone bezpośrednio) efekty realizacji Programu związane z  poszczególnymi celami, działaniami
  i poddziałaniami?
 • Czy i w jakim stopniu realizacja Programu była optymalna ze względu na jego efektywność?
 • Jakie wnioski na przyszłość dotyczące bieżącego optymalizowania programu ze względu na jego efektywność wynikają z dotychczasowych efektów realizacji Programu?
 • Czy i w jakim zakresie były realizowane zapisy Programu dotyczące zarządzania i koordynacji jego wdrażania?
 • Jakie były przyczyny i skutki odstępstw od zapisów Programu dotyczących zarządzania i koordynacji jego wdrażania?
 • Jakie rozwiązania w zakresie zarządzania i koordynacji wdrażania Programu są rekomendowane celem  zapewnienia jego skutecznej i efektywnej realizacji?
 • Jakie zasoby rzeczowe i osobowe są niezbędne w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego zarządzania programem?

 

2.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1    Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

2.1.1           Analizę danych zastanych, która powinna uwzględniać co najmniej następujące źródła informacji
i danych:

a)       treść i założenia Programu;

b)       regulacje prawne istotne ze względu na treść i przebieg realizacji Programu;

c)       dokumenty strategiczne i programowe istotne ze względu na treść i przebieg realizacji Programu;

d)       dane i opracowania istotne ze względu na diagnozę potrzeb grupy docelowej Programu (i jej podgrup) oraz poziomu ich zaspokojenia;

e)       ankiety zawierające informacje i dane o wartościach wskaźników realizacji celów Programu
i komentarze zebrane w ramach diagnozy poprzedzającej opracowanie koncepcji ewaluacji oraz raport podsumowujący tę diagnozę;

f)         dokumenty zawierające informacje o przebiegu i efektach realizacji Programu oraz jego poszczególnych priorytetów, celów działań i poddziałań;

g)       dokumenty zawierające informacje o innych działaniach na rzecz grupy docelowej Programu
i pokrewnych – nie objętych bezpośrednio Programem;

h)       budżet m. st. Warszawy i dokumenty zawierające szczegółowe dane na temat jego wykonania oraz dokumenty opisujące inne źródła finansowania istotne ze względu na treść i przebieg realizacji Programu;

i)         Inne dane dostarczone przez Zamawiającego.

2.1.2           Badanie ilościowe realizatorów Programu i podległych im jednostek organizacyjnych dotyczące potrzeb grupy docelowej i efektów realizacji Programu - minimum 100 respondentów.

a)       Badanie powinno obejmować  wszystkich realizatorów Programu (w zakresie wskazanym w jego treści lub faktycznym) oraz wybrane jednostki organizacyjne podległe realizatorom, które uczestniczą (lub powinny uczestniczyć) w realizacji Programu (szczególnie w dzielnicach). Ankieta powinna obejmować trzy podstawowe grupy pytań dotyczące odpowiednio:

·        danych ilościowych o potrzebach grupy docelowej i poziomie ich zaspokojenia oraz o wartościach wskaźników realizacji celów Programu w kolejnych latach,

·        opinii na temat założeń oraz dotychczasowego przebiegu i efektów realizacji Programu,

·        uwag, komentarzy i propozycji związanych z założeń Programu oraz przebiegiem i efektami jego realizacji;

b)       ankieta powinna być zindywidualizowana i dostosowana do zakresu zadań poszczególnych respondentów;

c)       na potrzeby badania powinna zostać utworzona elektroniczna baza danych (w programie MS Office Excel)  umożliwiająca wprowadzanie, przetwarzanie i analizę wszystkich uzyskanych dzięki niemu danych dotyczących zarówno wyników monitorowania jak i potrzeb grupy docelowej Programu
i poziomu ich zaspokojenia. Baza ta powinna umożliwiać jej dalsze wykorzystanie w przyszłości na potrzeby monitorowania przebiegu i efektów realizacji Programu oraz diagnozy potrzeb i poziomu ich zaspokojenia.

2.1.3           Badanie ankietowe wybranych interesariuszy Programu nie wskazanych w nim jako realizatorzy odpowiedzialni za poszczególne działania i poddziałania - minimum 30 respondentów

a)       Ankieta powinna zawierać pytania dotyczące aktualnej sytuacji i potrzeb grupy docelowej (z uwzględnieniem podgrup) oraz ich wagi i poziomu zaspokojenia (w tym - w ramach działań opisanych w Programie);

b)       Ankieta powinna zawierać również pytania dotyczące założeń oraz przebiegu i efektów Programu,
a także pytania służące zidentyfikowaniu ewentualnych potrzeb i ważnych form wsparcia, które nie są uwzględnione bezpośrednio w jego obecnej wersji. Ankieta może zawierać zarówno pytania otwarte jak
i zamknięte dotyczące zarówno informacji ilościowych jak i jakościowych;

c)       Badanie powinno obejmować co najmniej następujących Interesariuszy:

·         wybrane osoby, które uczestniczyły w opracowaniu Programu lub przedstawiciele wybranych organizacji i instytucji, które uczestniczyły w opracowaniu Programu (minimum 3 respondentów),

·         wybrane osoby oraz przedstawiciele wybranych organizacji, instytucji i firm (np. organizacji pozarządowych, szkół, placówek służby zdrowia itp.), które nie są bezpośrednio wskazane w Programie jako realizator, ale uczestniczyły w jego realizacji w ramach różnych działań i poddziałań (minimum 12 respondentów),

·         przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych (i ich zrzeszeń) działających na rzecz grupy docelowej Programu (osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Warszawie) z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności i grup wiekowych (minimum 10 respondentów),

·         ekspertów posiadających wiedzę na temat sytuacji i potrzeb grupy docelowej Programu i jej wybranych podgrup oraz działań na ich rzecz prowadzonych w ramach Programu i ewentualnie poza Programem (minimum 5 respondentów).

2.1.4           Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi przedstawicielami realizatorów Programu
i podległych im jednostek organizacyjnych - minimum 10 wywiadów

a)       Badanie powinno służyć uzyskaniu pogłębionej wiedzy na temat założeń oraz przebiegu i efektów Programu, a także m.in. zidentyfikowaniu ewentualnych potrzeb i ważnych form wsparcia, które nie są uwzględnione bezpośrednio w jego obecnej wersji;

b)       Badanie powinno obejmować wybranych przedstawicieli realizatorów Programu odpowiedzialnych za różne działania i poddziałania oraz podległych im jednostek organizacyjnych, które uczestniczą
w realizacji Programu (szczególnie w dzielnicach).

2.1.5           Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi przedstawicielami interesariuszy Programu
-
minimum 10 respondentów.

a)       Badanie powinno służyć uzyskaniu pogłębionej wiedzy na temat założeń oraz przebiegu i efektów Programu, a także m.in. zidentyfikowaniu ewentualnych potrzeb i ważnych form wsparcia, które nie są uwzględnione bezpośrednio w jego obecnej wersji;

b)       Badanie powinno obejmować co najmniej następujących interesariuszy:

·         wybraną osobę, która uczestniczyła w opracowaniu Programu lub przedstawiciela wybranej organizacji lub instytucji, która uczestniczyła w opracowaniu Programu (1 wywiad),

·         wybrane osoby i przedstawicieli wybranych organizacji, instytucji i firm (np. organizacji pozarządowych, szkół, placówek służby zdrowia itp.), które nie są bezpośrednio wskazane w Programie jako realizator, ale uczestniczyły w jego realizacji w ramach różnych działań i poddziałań (minimum 3 wywiady),

·         przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych (i ich zrzeszeń) działających na rzecz grupy docelowej Programu (osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Warszawie) z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności i grup wiekowych (minimum 4 wywiady),

·         ekspertów posiadających wiedzę na temat sytuacji i potrzeb grupy docelowej Programu i jej wybranych podgrup oraz działań na ich rzecz prowadzonych w ramach Programu i ewentualnie poza Programem (minimum 2 wywiady).

2.1.6           Analiza SWOT, tj. mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących Programu.

2.1.7           Analiza ekspercka danych:

a)       analiza ekspercka wyników monitorowania dotychczasowego  przebiegu realizacji i efektów Programu, która powinna prowadzić do ustalenia wniosków dotyczących dotychczasowego przebiegu i efektów realizacji Programu oraz poziomu zaspokojenia potrzeb grupy docelowej Programu (i jej podgrup);

b)       identyfikacja i analiza ekspercka dostępnych danych dotyczących nakładów poniesionych dotychczas
w kolejnych latach na realizację Programu
. Głównym elementem powinna być analiza nakładów
i dokumentów opisujących finansowanie działań realizowanych w ramach Programu z innych źródeł. Analiza ta powinna uwzględniać również wyniki przeprowadzonych w ramach ewaluacji badań ankietowych i wywiadów pogłębionych. Analiza powinna prowadzić do ustalenia dotychczas poniesionych nakładów, w kolejnych latach, przez poszczególnych realizatorów na poszczególne priorytety, cele, działania i poddziałania Programu;

c)       zbiorcza analiza ekspercka wyników prowadząca do opracowania raportu końcowego z ewaluacji okresowej Programu, powinna obejmować wyniki wszystkich przeprowadzonych badań i analiz
i uwzględniać cele ewaluacji, jej zakres, kryteria oraz zagadnienia i pytania badawcze. Analiza powinna prowadzić do opracowania raportu końcowego z ewaluacji okresowej Programu.

2.2.  Raporty z badania ewaluacyjnego

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego:

2.2.1           Raport metodologiczny będzie zawierał minimum: szczegółowy harmonogram badania, zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

2.2.2           Raport ewaluacyjny będzie składał się z minimum następujących elementów:

·   opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania),

·   słownik pojęć i skrótów,

·   kryteria ewaluacyjne i pytania badawcze,

·   opis zastosowanej metodologii badawczej,

·   opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji,

·   analizę SWOT Programu,

·   opis wyników badania ewaluacyjnego,

·   zbiorcze zestawienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, zawierające także wnioski
i rekomendacje dotyczące zagadnień objętych pytaniem,

·   wnioski i rekomendacje dotyczące założeń Programu oraz procesu jego wdrażania i monitoringu, łączące analizę całości materiału badawczego,

·   do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników (w tym analizy eksperckie danych).

2.2.3           Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny oraz raport ewaluacyjny (wstępną wersję oraz ostateczną wersję raportu) w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego
z raportów oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD/EXCEL oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego.
Ponadto, Wykonawca dostarczy także, na płycie CD lub DVD , prezentację wyników ewaluacji w formacie MS Power Point.

 

2.3     Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego.

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje wyniki ewaluacji Programu na spotkaniu, w miejscu (na terenie m.st. Warszawy) i terminie (nie później niż 11 grudnia 2015 r.) wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:

3.1    wykażą że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każde.

3.2    wykażą, że dysponują co najmniej trzema osobami (tj. zespołem badawczym składającym się z kierownika/ koordynatora oraz, co najmniej, 2 członków zespołu), przy czym:

3.2.1           osoba pełniąca funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, posiada  doświadczenie
spełniające łącznie następujące wymagania:

a)       kierowanie (koordynowanie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych;

b)       jest autorem lub współautorem co najmniej 2 raportów z badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

3.2.2           przynajmniej 2 osoby będące członkami zespołu badawczego, spełniają łącznie następujące wymagania:

a)       posiadają doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
w co najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych programów/strategii społecznych przy czym w każdym
z tych badań zastosowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych;

b)       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły co najmniej 20 wywiadów pogłębionych (IDI) w ramach badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych.

 

 

4         KRYTERIA OCENY OFERTY 100% (100 pkt):

4.1    60% (maksymalnie 60 pkt) - Cena;

4.2    40% (maksymalnie 40 pkt) - Doświadczenie Wykonawcy

4.2.1           Doświadczenie Wykonawcy (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a je
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w realizacji badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każde (maksymalnie 15 pkt):

a)       1-3 badań - 5 pkt;

b)       4-6 badań - 10 pkt;

c)       7 i więcej badań – 15 pkt.

Uwaga! Usługi-badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy Kryterium oceny oferty – Doświadczenie Wykonawcy. W załączniku nr 1 do Formularza oferty należy dodatkowo wskazać nowe usługi spełniające powyższe wymagania.

4.2.2           Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego w zakresie kierowania (koordynowania) badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych, przeprowadzonych
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (maksymalnie 10 pkt):

a)       1 badanie - 2 pkt;

b)       2 badania - 4 pkt;

c)       3 badania - 6 pkt;

d)       4 badania - 8 pkt;

e)       5 i więcej badań - 10 pkt.

Uwaga! Usługi - badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy Kryterium oceny oferty – Doświadczenie Wykonawcy. W załączniku nr 2 do Formularza oferty należy dodatkowo wskazać nowe usługi spełniające powyższe wymagania.

4.2.3           Osoba pełniąca funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego jest autorem lub współautorem raportów z badań ewaluacyjnych programów/strategii społecznych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (maksymalnie 15 pkt):

a)       1 raport - 5 pkt;

b)       2 raporty - 10 pkt;

c)       3 raporty - 15 pkt.

Uwaga! Raporty z badań ewaluacyjnych spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy Kryterium oceny oferty – Doświadczenie Wykonawcy. W załączniku nr 4 do Formularza oferty należy dodatkowo wskazać nowe raporty z badań ewaluacyjnych spełniające powyższe wymagania.

 

 

5         TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do 11 grudnia 2015 r., gdzie:

a)      raport metodologiczny zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

b)      projekty raportu ewaluacyjnego oraz prezentacji multimedialnej zostaną przedłożone Zamawiającemu nie później niż do 30 listopada 2015 r.;

c)       ostateczna wersja raportu ewaluacyjnego oraz prezentacji multimedialnej zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 11 grudnia 2015 r.

 

6         TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę zawierającą:

a)       Formularz oferty (wraz z załącznikami 1-4) podpisany przez osoby uprawnione, stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego;

b)       Podpisane CV (zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych) osób wskazanych
w załącznikach 1-3 Formularza oferty, realizujących zamówienie;

c)       Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków przystąpienia do postępowania (np. referencje, protokół odbioru zawierający opis przedmiotu badania, opis stanowisk);

d)       Dokumenty potwierdzające przedstawione w wykazach stanowiących załączniki nr 1-4 do Formularza oferty, doświadczenie Wykonawcy i Zespołu badawczego (np. referencje, protokół odbioru zawierający opis przedmiotu badania, opis stanowisk);

- należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie,
tj.: kasobczak@um.warszawa.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2015 r., do godz. 12.00.

 

7         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a)       Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego w dniu podpisania Umowy;

b)       Szczegółowy harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty;

c)       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych;

d)       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum;

e)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową;

f)         Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;

g)       Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji elementów zamówienia, o których mowa w pkt. 5 lit a) oraz lit. b), po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się przedłużenia końcowego terminu realizacji zamówienia;

h)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty;

i)         Wykonawca zobowiązany jest do:

·         oznaczenia wszystkich materiałów logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,

·         gromadzenia i przekazania Zamawiającemu wraz z raportem ewaluacyjnym całej dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji badania - w przypadku zbierania danych pierwotnych,

·         zapewnienia anonimowości wszystkim respondentom badania oraz do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników. Informację o postępie prac Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail).

 

Załączniki:

1.       Formularz oferty.

 

Program będący przedmiotem ewaluacji znajduje się pod poniższym linkiem http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawski-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych