Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji końcowej projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 23 listopada 2012 - 10:55, ext.aplatek

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania:


 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu EWALUACJI KOŃCOWEJ PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WRAZ Z EWALUACJĄ PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawa w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o. o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Polsko – Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału Instytucji Ekonomii Społecznej (IES) działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy. Celem wprowadzenia innowacji jest wielowymiarowe i długofalowe wsparcie IES prowadzące do zwiększenia zdolności tych podmiotów do podejmowania działań w sferze ekonomicznej z wykorzystaniem modelu partnerstwa publiczno-społecznego. Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji to zwiększenie trwałości i stabilności IES. Zostanie to osiągnięte w szczególności poprzez implementację produktów finalnych projektu:

·         Instrumentu Finansowego w postaci systemu pożyczkowo/poręczeniowego wspierającego płynność finansową Instytucji Ekonomii Społecznej,

·         Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć dotyczącego realizacji zadań publicznych ze zintegrowaną bazą danych o Instytucjach Ekonomii Społecznej i ich udziale w konkursach i przetargach z różnych źródeł publicznych,

·         Wieloletniego Programu Współpracy z Instytucjami Ekonomii Społecznej wprowadzającego wieloletnie plany finansowe i wspólne procedury wypracowywania podstawowych kierunków działania,

·         Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, tak aby działania podmiotów łączyły w sobie stabilność finansowania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i działalności pożytku publicznego.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Opis przedmiotu ewaluacji

1.1 Cel ewaluacji

Celem ewaluacji jest sporządzenie analizy rzeczywistych efektów testowanych produktów i przeprowadzonych szkoleń oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących ewentualnej modyfikacji produktów finalnych.

 

1.2 Zakres badania

Ewaluacja końcowa projektu musi odpowiedzieć przynajmniej na następujące pytania:

- Czy i w jakim stopniu zamierzone cele projektu zostały osiągnięte?

- W jaki sposób przebiega zarządzanie projektem?

- W jaki sposób jest realizowane partnerstwo?

- W jaki sposób przebiega realizacja zasady empowerment?

- Jak przebiega testowanie produktu finalnego?

- Jakie są ewentualne bariery i problemy uniemożliwiające prawidłową realizację projektu?

- Jaka jest skuteczność działań włączających i upowszechniających?

- W jaki sposób przebiega współpraca ponadnarodowa?

- Jakie są ewentualne bariery i problemy uniemożliwiające prawidłowy przebieg współpracy ponadnarodowej?

 

Ewaluacja produktów ma na celu analizę rzeczywistych efektów testowania w celu zbadania efektywności wypracowanych rozwiązań w zakresie następujących kryteriów:

- skuteczności (czy produkty przynoszą zakładane korzyści dla grup docelowych?, czy produkt jest skuteczny?, czy jego stosowanie przynosi zakładane wyniki?),

- efektywności (czy produkty przynoszą zakładane efekty przy zakładanych kosztach?, czy koszty te nie mogłyby być niższe, dając porównywalne efekty?),

- adekwatności (czy produkty odpowiadają realnym potrzebom?),

- trwałości efektów (czy jest prawdopodobne funkcjonowanie produktów po zakończeniu finansowania projektu? Jaki jest potencjał produktów w dłuższej perspektywie czasowej?).

 

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych pytań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę.

 

2. Sposób realizacji badania

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

- Analizę danych zastanych,

- Wywiady indywidualne lub grupowe z odbiorcami i użytkownikami projektu,

- Wywiady z koordynatorami projektu (Lider oraz Partnerzy)

- Ankiety wśród odbiorców projektu

Ocena jakości produktu finalnego dokonana zostanie przez recenzentów, którzy posiadać będą wiedzę i doświadczenie merytoryczne z zakresu, który obejmuje produkt finalny.

Podana wyżej propozycja metodologiczna nie jest listą wyczerpującą, stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

3. Raportowanie

W ramach ewaluacji projektu wraz z ewaluacją produktów należy:

1) przygotować raport metodologiczny (zawierający przede wszystkim harmonogram badania, opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis grup badawczych i opis sposobu doboru prób, schemat oceny);

2) przygotować raport końcowy, składający się z dwóch części tj. część 1) dotycząca projektu oraz część 2) dotycząca produktów finalnych projektu, przy czym każda z części powinna zawierać:

- opis celów badań i analiz oraz ich przedmiotu i zakresu,

- pytania i kryteria badawcze,

- zastosowaną metodologię,

- opis przebiegu badań i ograniczeń (problemów napotkanych w toku ich realizacji),

- opis wyników badań i analiz,

natomiast część 2) powinna dodatkowo zawierać:

- wnioski i rekomendacje dotyczące zmian i modyfikacji produktów finalnych,

- ocenę efektów wdrożenia rekomendowanych modyfikacji;

Raporty powinny mieć dołączony zgromadzony materiał badawczy (w formie załączników).

 

4. Dodatkowe wymagania

Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek:

- przygotować prezentację w formacie MS Power Point;

 

- wziąć udział w roli prelegenta w seminarium upowszechniającym wyniki ewaluacji dla około 60 uczestników – partnerów projektu, Instytucji Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Biur Urzędu m.st. Warszawy i Wydziałów Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, współpracujących z IES, organizowanej w grudniu 2012 r.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 18 grudnia 2012 r.

 

KRETERIUM OCENY OFERT:

- cena 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt.)

- doświadczenie wykonawcy i ekspertów 40%  (maksymalnie 40 pkt.) 

 

Oceniając doświadczenie oferenta będziemy brali pod uwagę:

 

§         Doświadczenie w realizacji ewaluacji – 20 % (maksymalnie 20 pkt.) 

Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych przez Wykonawcę

Liczba punktów

10 – 15 badań

10 punktów

16 – 25 badań

15 punktów

26 i więcej badań

20 punktów

 

§         Doświadczenie ekspertów oddelegowanych do realizacji badań społecznych – 20% (maksymalnie 20 pkt.) 

Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych przez ekspertów

Liczba punktów

3 – 6 badań

5 punktów

7 – 10 badań

10 punktów

11 – 14 badań

15 punktów

15 i więcej badań

20 punktów

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały ewaluacyjne w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD
i papierowej (w dwóch kopiach każdy raport) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy. Ponadto Wykonawca przygotuje w wersji elektronicznej wystąpienie i prezentację na seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji zgodnie z powyższymi zapisami Warunków zamówienia.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego
w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań  projektowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

 

UWAGI:

Wszystkie dokumenty utworzone w ramach zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

 

 

 

Ofertę prosimy przesłać do dnia 28 listopada 2012 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres dczejarek@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (Sekretariat, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa).

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty_ewaluacja.doc, file size: 174.5 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Pobierz