Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 maja 2016 - 15:30, agryszka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca wraz z konsultacjami z realizatorami Programu wypracowanych w ramach ewaluacji rekomendacji,  założeń i  wskaźników do projektu Programu na lata 2017-2020:

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016 został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Celem usługi jest:
a) analiza i ocena stanu realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016,
b) opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji Programu oraz 
weryfikacja trafności wskaźników,
c) opracowanie: diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy (na podstawie istniejących badań i danych), analizy SWOT, propozycji założeń i wskaźników do projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020,
d) zaproponowanie sposobu i narzędzi monitoringu oraz ewaluacji Programu na lata 2017-2020,
e) konsultacje z realizatorami Programu wypracowanych w ramach ewaluacji rekomendacji,  założeń i  wskaźników do projektu Programu na lata 2017-2020.

2.2 Przedmiot zamówienia polega na:
a) Przygotowaniu raportu metodologicznego do ewaluacji.
b) Przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego.
c) Przygotowaniu raportu ewaluacyjnego wraz z wnioskami i rekomendacjami dot. Programu na lata 2017-2020.
d) Przygotowaniu diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy (na podstawie istniejących badań i danych), analizy SWOT, propozycji założeń i wskaźników do projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020 wraz z propozycją narzędzi oraz sposobu prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji.
e) Przygotowanie prezentacji multimedialnej, zawierającej najważniejsze wyniki i rekomendacje z badania ewaluacyjnego oraz najważniejsze informacje dot. elementów wskazanych w pkt 2.1 w podpunkcie d).
f) Konsultacji z realizatorami Programu propozycji założeń i wskaźników do projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020, w tym zaprezentowanie wyników badania ewaluacyjnego oraz wyników realizacji celów wymienionych powyżej w pkt 2.1 c) i pkt 2.1 d) w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Wykonawcą.
g) Przygotowanie raportu z ww. konsultacji.

2.3 Zakres usługi:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do m.in. następujących zagadnień:
• Jak przebiega realizacja Programu?
• Jakie rezultaty przyniósł Program?
• Czy  rezultaty odpowiadają zakładanym celom?
• Czy i w jakim stopniu Program odpowiada na realnie potrzeby grup docelowych?
• Jakie działania realizowane w ramach Programu należy kontynuować, jakie rozwijać lub zmienić?
• Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność Programu?
• Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Programu) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:
- skuteczność Programu,
- stopień realizacji celów Programu,
- współpracę i zaangażowanie realizatorów Programu.
• Jak współpracują ze sobą realizatorzy Programu i jaki wpływ ma ta współpraca na skuteczność Programu? Jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia efektywności współpracy?
• Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów Programu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany w tym zakresie powinny być wprowadzone?

Badanie ewaluacyjne ma być przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy:
• Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach oraz Biur Urzędu m.st. Warszawy współpracujących przy realizacji Programu,
• zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dzielnicach m.st. Warszawy,
• ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie,
• organizacji pozarządowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

2.4 Minimum metodologiczne badania ewaluacyjnego, wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

W ramach badania użyte mają być następujące metody badawcze:
• Analiza danych zastanych,  w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego (m.in.  obowiązujące regulacje prawne, raporty z badań i ewaluacji przeprowadzonych przez m.st. Warszawę, dane ze sprawozdań z realizacji Programu, realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i realizacji Procedury „Niebieskie Karty” przez 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).
• Wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami  Biura Pomocy i Projektów Społecznych,  Biur Urzędu m.st. Warszawy współpracujących przy realizacji Programu, wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dzielnicach, ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie oraz organizacji pozarządowych - łącznie minimum 20 IDI.
Wywiady IDI będą prowadzone według scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wywiady IDI będą prowadzone przez moderatora doświadczonego w prowadzeniu badań jakościowych. Każdy wywiad będzie nagrywany. Dobór grupy badawczej do przeprowadzenia IDI będzie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów w okresie 10 dni roboczych od zakończenia wywiadu. Weryfikacja transkrypcji wywiadów zostanie dokonania w sposób pozwalający zachować anonimowość osób badanych.

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

2.5 Raporty.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego i raportu z przeprowadzonych konsultacji.

2.5.1.Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

2.5.2 Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:

a) Opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania).
b) Kryteria oceny i odpowiedzi na pytania badawcze.
c) Opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji.
d) Opis wyników badania ewaluacyjnego.
e) Wnioski oraz rekomendacje.
f) Do raportu ewaluacyjnego załączone będą: diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy (na podstawie istniejących badań i danych), analiza SWOT, propozycje założeń i wskaźników do projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020 wraz z propozycją narzędzi oraz sposobu prowadzenia  monitoringu  i ewaluacji.

2.5.3 Raport z konsultacji będzie zawierał uwagi realizatorów do zaprezentowanych wyników badania ewaluacyjnego oraz uwagi do przedstawionych założeń i wskaźników do projektu Programu na lata 2017-2020.

2.6 Wymagania dot. konsultacji z realizatorami Programu.
W ramach konsultacji odbędą się 2 spotkania z realizatorami Programu, w tym 1 spotkanie, na którym zostanie wygłoszona prezentacja wymieniona w pkt 2.7 podpunkt b) i 1 spotkanie w formie warsztatowej.

2.7 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) Raport metodologiczny, ewaluacyjny oraz raport z przebiegu i wyników konsultacji w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF;
b) Prezentację dot. wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego oraz załączonych do raportu ewaluacyjnego elementów/opracowań wymienionych w pkt 2.5.2. w podpunkcie f) w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point;
c) Narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym:
transkrypcje wywiadów IDI, kwestionariusze rekrutacyjne oraz scenariusze wywiadów we wszystkich zastosowanych w badaniu wersjach, propozycje narzędzi monitoringu i ewaluacji.
Raport metodologiczny oraz ewaluacyjny, prezentacja i raport  z przebiegu konsultacji oraz narzędzia badawcze zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz na adres e-mail:agryszka@um.warszawa.pl.

2.8 Harmonogram

Usługa będzie realizowana zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie. Harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do konsultacji z Zamawiającym nie później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do harmonogramu badania nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

Usługa zostanie wykonana od dnia podpisania Umowy do dnia 30.09.2016 r. przy czym:

Przygotowanie raportu metodologicznego do ewaluacji nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego i przygotowanie raportu ewaluacyjnego, przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy (na podstawie istniejących badań i danych), analizy SWOT, propozycji założeń i wskaźników do projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020 wraz z propozycją narzędzi i sposobu przeprowadzenia monitoringu oraz ewaluacji Programu na lata 2017-2020 zostanie wykonane od dnia podpisania Umowy do dnia 31.08.2016 r.

Przeprowadzenie konsultacji propozycji założeń i wskaźników do projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z realizatorami Programu oraz przygotowanie raportu z ww. konsultacji zostanie wykonane w okresie 01-22.09.2016 r.

Wymagania ogólne:
Wykonawca jest zobowiązany do:
• wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
• pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb);
• bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu w realizacji usługi;
• niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi;
• spotkania Wykonawcy z Zamawiającym będą się odbywały na terenie Warszawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. tj. :
3.1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 3 ewaluacje programów społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.
3.2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami zaangażowanymi w realizację przedmiotu zamówienia, które będą posiadały doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych dot. zagadnień społecznych, przy czym w badaniu tym zastosowano jakościowe techniki zbierania danych. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
1. Cena brutto oferty – 35 % (maksymalnie 35 pkt).
2. Jakość metodologii oraz jej adekwatność do przedmiotu zamówienia – 35 % (maksymalnie 35 pkt).
3. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie ewaluacji programów społecznych o wartości minimum 15 000 zł brutto w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie – 10 % (maksymalnie 10 pkt). Wykonawca za wykazanie przeprowadzonych ewaluacji otrzyma za każdą 1 pkt - maksymalnie 10 pkt (załącznik nr 1, tabela nr 3).
4. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonych badań i ewaluacji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wartości minimum 15 000 zł brutto w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie – 10 % (maksymalnie 10 pkt). Wykonawca za wykazanie przeprowadzonych badań/ewaluacji za każde badanie /ewaluację otrzyma 1 pkt – maksymalnie 10 pkt (załącznik nr 1, tabela nr 4).
UWAGA: Usługi - badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie Wykonawcy” w pkt 4.3 i 4.4.

5. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (minimum 1 osoba) – 10 % (10 pkt), preferowane będzie doświadczenie w pracy przy badaniach z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza przeprowadzenie ewaluacji programów społecznych w obszarze problematyki przemocy w rodzinie (załącznik nr 1, tabela nr 5).

UWAGA: Doświadczenie osób spełniających powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia”

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia mogą być potwierdzone podpisanymi CV realizatorów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 września 2016 roku.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Oferta powinna zawierać propozycję metod i technik przeprowadzenia ewaluacji wraz z uzasadnieniem (dot. kryterium oceny - pkt 4.2)
3. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo
-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie agryszka@um.warszawa.pl  do  dnia 27 maja 2016 r.  do godz. 15.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
f. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
g. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.
h. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
       

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_18_05_2016.pdf, file size: 3051 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zapytania ofertowego (załącznik nr 1)
  (plik: 18_05_2016_formularz_zapytania_ofertowego_zal_1.docx, file size: 23.09 KB)
  Pobierz