Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji projektu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 czerwca 2013 - 8:40, ext.aplatek

W związku z realizacją projektu „WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA – Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji projektu,,WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA – Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2.

Celem projektu jest udzielenie uczestnikom/czkom wsparcia finansowego w ramach jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, podstawowego wsparcia pomostowego, przedłużonego wsparcia pomostowego oraz pakietu szkoleniowo doradczego. Projektem objętych zostało 30 uczestników/czek  z terenu województwa mazowieckiego.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Opis przedmiotu ewaluacji/badania

1.1. Cel ewaluacji/badania

Celem ewaluacji jest przeprowadzenie analizy efektów realizacji projektu, badanie osiągniętych rezultatów miękkich i twardych oraz ewentualnych rekomendacji dotyczących przyszłych działań związanych z promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

1.1.1           Zakres ewaluacji/badania

Zadaniem ewaluacji zewnętrznej jest analiza efektów realizacji projektu. Ewaluacja zewnętrzna projektu musi odpowiedzieć na następujące kryteria badawcze:

- trafność;

- efektywność;

- skuteczność;

- użyteczność;

- trwałość.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Lista przedstawionych zakresów badań ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie pytań badawczych przez Wykonawcę lub/i Zamawiającego zatwierdzonych wcześniej przez Zamawiającego.

 

1.1.2           Zakres ewaluacji/badania rezultatów miękkich

Wykonawca zobowiązuje się do zebrania danych, przeanalizowania ich w zakresie poniższych kryteriów:

- wzrost postaw przedsiębiorczych;

- zdobycie wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- zdobycie wiedzy dotyczącej komercjalizacji wynalazków ścieżki patentowej;

- wzrost stopnia niezależności ekonomicznej;

- eliminacja stereotypów związanych z płcią;

- zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

- zdobycie wiedzy dotyczącej komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych;

- wzrost umiejętności zarządzania środkami finansowymi.

Lista przedstawionych kryteriów ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie kryteriów przez Wykonawcę lub/i Zamawiającego zatwierdzonych wcześniej przez Zamawiającego.

 

1.1.3           Zakres ewaluacji/badania rezultatów twardych

Wykonawca zobowiązuje się do zebrania danych, przeanalizowania ich pod kątem poniższych kryteriów:

- uczestnicy/czki którzy skorzystali ze szkoleń;

- uczestnicy/czki którzy skorzystali IPD(indywidualny plan działań);

- uczestnicy/czki którzy uzyskali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

- uczestnicy/czki którzy zostaną objęci doradztwem specjalistycznym;

- uczestnicy/czki którzy zostaną objęci podstawowym wsparciem pomostowym;

- uczestnicy/czki którzy zostaną objęci przedłużonym wsparciem pomostowym.

Lista przedstawionych kryteriów ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej koncepcji dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie kryteriów przez Wykonawcę lub/i Zamawiającego.

2.       Sposób realizacji ewaluacji/badania

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

Ø  analizę danych zastanych, w tym analizę ankiet ewaluacyjnych lub/i innych dokumentów badawczych wypełnionych przez uczestników/czki projektu;

Ø      indywidualne wywiady pogłębione z uczestnikami/czkami projektu;

Ø      indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielem/przedstawicielami Lidera i Partnera projektu;

 

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom. Sposób realizacji ewaluacji/badania powinien być zrealizowany za pomocą własnych narzędzi badawczych Wykonawcy.

Zamawiający udostępni wykonawcy opracowane w trakcie realizacji projektu dokumenty monitorujące przebieg projektu.

3.       Raporty

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

3.1. Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

3.2. Raport ewaluacyjny będzie składał się z następujących elementów:

Ø      opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);

Ø      kryteria oceny i pytania badawcze;

Ø      opis zastosowanej metodologii badawczej;

Ø      opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

Ø      opis wyników badania ewaluacyjnego;

Ø      wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych działań związanych z promocją przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.  

 

Do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników.

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny oraz raport ewaluacyjny (wstępną wersję oraz ostateczną wersję raportu) w wersji papierowej (każdy raport w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca, na terenie m.st. Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego
i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego w wersji papierowej (każdy raport w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej w formacie MS WORD oraz PDF na płycie CD lub DVD do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.  

Ostateczna wersja raportu ewaluacyjnego, zaakceptowana przez Zamawiającego, powinna zostać złożona Zamawiającemu do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godziny 12.00.

 

4.       Dodatkowe wymagania

 

Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek:

 

Ø      Przygotować prezentację wyników ewaluacji w wersji elektronicznej w edytorze MS Power Point.

Ø  Zaprezentować wyniki ewaluacji w roli prelegenta na konferencji podsumowującej projekt dla ok. 60 uczestników/czek – interesariuszy projektu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przewidywany termin konferencji to wrzesień 2013 r.

 

Wykonawca będzie realizował ww. zadania w ścisłej współpracy z Zamawiającym

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 12.09.2013 r.

KRYTERIA OCENY OFERT :

 

1.       Cena  - 60 % (maksymalnie 60 pkt)

2.       Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych,
w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – 40% (maksymalnie 40 pkt)

 

Liczba badań ewaluacyjnych projektów/programów społecznych, w tym projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzonych przez Wykonawcę

Liczba punktów

10 – 15 badań

10 punktów

16 – 21 badań

20 punktów

22 - 27

30 punktów

28 i więcej badań

40 punktów

 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

3.       Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana.

4.       Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

5.       Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

6.       Wykonawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.

7.       Wykonawca będzie dyspozycyjny w okresie realizacji zadania.

8.       Wykonawca posiada znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

9.       Umowa zawarta miedzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy przesłać do dnia 13 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres kgryglewski@um.warszawa.pl lub faxem na numer 022 443 14 42

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot._przeprowadzenia_ewaluacji_projektu.pdf, file size: 490.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty_ewaluacja_06_2013_2.doc, file size: 150 KB)
  Pobierz