Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji standardu asysty rodzinnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 22 października 2013 - 12:41, pszczesna

.


W związku z realizacją „Programu Rodzina na lata 2010-2020” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji realizacji standardu asysty rodzinnej prowadzonej przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy  w okresie luty 2012 r. – wrzesień 2013 r. Standard realizacji asysty rodzinnej w m.st. Warszawie został opracowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Opis przedmiotu ewaluacji:

1.1. Celem ewaluacji jest:
a)    analiza i ocena stanu realizacji standardu asysty rodzinnej w m.st. Warszawie,
b)    analiza i ocena narzędzi do dokumentowania pracy asystenta rodziny w m.st. Warszawie,
c)    opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji standardu oraz zapewnienia realizacji jednolitego standardu asysty rodzinnej w m.st. Warszawie niezależnie od podmiotu, który będzie go realizował.

1. 2. Zakres badania
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:
- Adekwatność standardu do potrzeb jego użytkowników: W jakim stopniu standard oraz narzędzia do dokumentowania pracy asystentów rodziny odpowiada na  potrzeby użytkowników, są dostosowane do zmieniających się potrzeb użytkowników?
- Stosowanie standardu a skuteczności pracy asystentów rodziny: W jakim stopniu realizacja standardu oraz narzędzi  do dokumentowania pracy przyczynia się do osiągania celów planowanych przez asystenta rodziny w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze? Czy proponowane rozwiązania okazały się pomocne/odpowiednie dla asystentów rodziny? Jakie problemy napotykają asystenci podczas realizacji standardu
i korzystania z narzędzi do dokumentowania ich pracy?
- Stosowanie standardu a efektywność pracy asystentów rodziny: W jakim stopniu realizacja standardu oraz narzędzi do dokumentowania pracy wpływa na efektywne osiąganie celów planowanych przez asystenta rodziny w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze w odniesieniu do poniesionych nakładów (finansowych, czasowych, ludzkich)?

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy trzech użytkowników standardu realizacji asysty rodzinnej:
- asystentów rodziny,
- koordynatorów/liderów asysty rodzinnej,
- dyrektorów ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.
Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym  dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

2. Sposób realizacji badania

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:
- analizę danych zastanych,
- przeprowadzenie i analizę ankiet ewaluacyjnych z asystentami rodzinnymi (z co najmniej 65 osobami),
- przeprowadzenie i analizę zogniskowanego wywiadu grupowego z koordynatorami/ liderami asysty rodzinnej (z co najmniej 16 osobami),
- zebranie danych dotyczących realizacji standardu asysty rodzinnej od kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej za pomocą wybranego przez  Wykonawcę narzędzia badawczego (udział co najmniej 9 dyrektorów OPS).

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

3. Raport

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:
- opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakresu badania);
- kryteria oceny i pytania badawcze;
- opis zastosowanej metodologii badawczej (w tym harmonogram badania, opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej, opis sposobu doboru próby badawczej);
- opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;
- opis wyników badania ewaluacyjnego;
- wnioski i rekomendacje dotyczące zmian i modyfikacji standardu.

Do raportu powinien być dołączony materiał badawczy w formie załączników.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- raport ewaluacyjny w wersji papierowej (2 egzemplarze – wydruk kolorowy) oraz w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ Exel oraz PDF na płycie CD lub DVD,
- prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point na płycie CD lub DVD.

Raport oraz prezentacja zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych,  ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa.

4. Dodatkowe informacje

Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek przedstawić wyniki ewaluacji na seminarium zorganizowanym przez Zamawiającego, upowszechniającym badanie standardu asysty rodzinnej dla około 50 uczestników – przedstawicieli Zamawiającego, ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy, zainteresowanych organizacji pozarządowych. Seminarium odbędzie się w terminie i miejscu zorganizowanym przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie realizował ww. zadania w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 16 grudnia 2013 r.
     - termin wykonania raportu ewaluacyjnego: do 6 grudnia 2013 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.    Cena  - 50 % (maksymalnie 50 pkt)
2.    Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji w obszarze problematyki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  –  30% (maksymalnie 30 pkt):

Liczba przeprowadzonych badań, ewaluacji w obszarze problematyki społecznej - Liczba punktów
od 5 do 10 - 10 punktów
od 11 do 19 - 20 punktów
20 i więcej badań - 30 punktów

3.    Doświadczenie Wykonawczy w zakresie przeprowadzonych badań, ewaluacji w obszarze zagadnień dotyczących pracy asystenta rodziny – 20%  (maksymalnie 20 pkt):

Za każdy dokument potwierdzający przeprowadzenie badań, ewaluacji w obszarze zagadnień dotyczących pracy asystenta rodziny oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalnie za spełnienie przedmiotowego kryterium można otrzymać 20 pkt.

UWAGA: W przypadku, gdy ofertę składa firma, proszę wskazać doświadczenie ekspertów oddelegowanych do realizacji przedmiotowego badania ewaluacyjnego.

V. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1.    Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
2.    Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Osoba fizyczna składająca ofertę proszona jest o przedstawienie wraz z ofertą swojego CV.
W przypadku firm należy dołączyć CV osób przewidzianych jako bezpośrednich realizatorów badania.
3.    Oferta powinna być podpisana.
4.    Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

VI. UWAGI:
Umowa zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać do dnia 25 października 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres mmuszynska@um.warszawa.pl lub faxem na numer 22 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa, pokój nr 7).

UWAGA: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1372.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr1_ewaluacja.doc, file size: 77 KB)
  Pobierz