Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia konsultacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 marca 2017 - 16:55, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia konsultacji z zakresu pracy socjalnej


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej projektów innowacji społecznych dla innowatorów pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej projektów innowacji społecznych dla innowatorów pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na specyfikę projektu, wymagane jest zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 konsultantów/specjalistów.

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Wybrani Oferenci będą odpowiedzialni za wsparcie projektów innowacji społecznych
w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych.
2.Konsultacje w wymiarze 15 godzin (zegarowych) na 1 konsultanta prowadzone będą w ramach III naborów do Inkubatora pomysłów.
3.Konsultacje będą realizowane w terminach dostosowanych do potrzeb innowatorów
w salach oraz na terenie m.st. Warszawy. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji z opcją streamingu i komunikatora. W razie zaistnienia takiej potrzeby, sala i sprzęt zostaną zapewnione przez Zamawiającego i nie stanowią kosztu Oferenta.
4.Ze względu na specyfikę projektu realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zaangażowania
w dni powszednie po godzinach pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.
5.Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji w dni wolne od pracy (poza dniami objętymi urlopem wypoczynkowym) zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie nr 3, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą zaangażowaną.
6.Ostateczna liczba godzin konsultacji, z uwagi na indywidualne potrzeby innowatorów, zostanie uzgodniona z wybranymi Oferentami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga!!!
Z uwagi na specyfikę realizacji projektu uwzględniającą  indywidulane potrzeby uczestników projektu, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin konsultacji określonych w ww. zapytaniu oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

2.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

   Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą:

a.posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
b.Oferent, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, posiada 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami zależnymi korzystającymi z usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, tabela nr 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz własnoręcznie podpisanym CV.

3.KRYTERIA OCENY  OFERTY:

     4.1. Cena: 40 % (maksymalnie 40 pkt.); Komisja przyzna każdej ofercie punkty
w kryterium „cena brutto” wg wzoru                            
                               Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów = ------------------------------------------------------x 40%
                                 Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty
     4.2. Posiadane specjalizacje zawodowe z zakresu pracy socjalnej 20% (20 pkt):

a.za  I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej 10 pkt.;
b.za  II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej 20 pkt.

Ocena spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, tabela nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaną specjalizację zawodową z zakresu pracy socjalnej.

  4.3. Rozmowa kwalifikacyjna 40%(maksymalnie 40 pkt.) Ocena nastąpi na podstawie średniej ocen przyznanych przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej
 
4.TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 r.
Z uwagi na specyfikę projektu oraz różne potrzeby uczestników projektu zakłada się, że
terminy realizacji zlecenia (poszczególne dni i godziny) będą ustalane z wybranymi Oferentami na bieżąco.

5.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1; dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i specjalizacje zawodowe, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie iż w okresie związania umową z Zamawiającym łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mmuszynska@um.warszawa.pl do  dnia 9 marca 2017  r. do godz. 14.00
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 21 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową.
b.Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c.Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
d.Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
e.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu w terminach określonych w przyszłej umowie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.n.pdf, file size: 1124.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zalacznik_nr_1_2.pdf, file size: 498.74 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: oswiadczenie_5.pdf, file size: 141.65 KB)
  Pobierz