Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia konsultacji prawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 marca 2017 - 17:00, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia konsultacji prawnych


Zlecenie usługi polegającej na konsultacjach prawnych dopasowanych do potrzeb uczestników projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.      OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zlecenie usługi polegającej na konsultacjach prawnych dopasowanych do potrzeb uczestników projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.      WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1.  
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu konsultacji prawnych dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i własności intelektualnej oraz zakresu pomocy społecznej.
  2. Konsultacje prawne w wymiarze 15 godzin (zegarowych) prowadzone będą w ramach III naborów do Inkubatora pomysłów.
  3. Konsultacje prawne będą realizowane w terminach dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w salach na terenie m.st. Warszawy. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenie konsultacji z opcją streamingu i komunikatora. W razie potrzeby sprzęt  zostanie zapewniony przez Zamawiającego i nie stanowi kosztu Wykonawcy.
  4. Ze względu na specyfikę projektu dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji  w weekendy zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie nr 3, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
  5. Konsultanci, którzy osobiście będą realizowali przedmiot zamówienia zobowiązują się dodatkowo do spotkań z Zamawiającym w jego siedzibie. Konsultanci ponoszą wszelkie koszty związane z dojazdem do miejsca, gdzie będzie prowadzone doradztwo i do siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z Zamawiającym nie wchodzi w zakres  godzin przeznaczonych na doradztwo.  
  6. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia Zamawiający nie jest w stanie określić ostatecznej liczby godzin konsultacji prawnych z uwagi na specyfikę projektu, która zakłada indywidualne potrzeby uczestników projektu.
  7. Konsultacje prawne na potrzeby uczestników projektu prowadzone będą
   z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jakość usług. Konsultant samodzielnie przygotowuje oraz realizuje proces konsultacyjny/doradczy.

 Uwaga!!!

Z uwagi na specyfikę realizacji projektu uwzględniającą  indywidulane potrzeby uczestników projektu, Zamawiający informuję, że dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin konsultacji prawnych określonych w ww. zapytaniu oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Konsultanci, którzy osobiście będą realizowali przedmiot zamówienia muszą:

1)   posiadać tytuł radcy prawnego lub adwokata,

2)   w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykazać zrealizowanie co najmniej 5 porad prawnych z zakresu praw autorskich.

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego tabela nr 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia (tytułu radcy prawnego bądź adwokata) oraz własnoręcznie podpisane CV.

4.            KRYTERIA OCENY  OFERTY:

     4.1. Cena: 60 % (maksymalnie 60 pkt.); Komisja przyzna każdej ofercie punkty
w kryterium „cena brutto” wg wzoru                            

                               Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów = ------------------------------------------------------x 60%
                                         Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

     4.2. Doświadczenie zawodowe konsultanta, który osobiście będzie realizował przedmiot
w obszarze świadczenia usług konsultacji prawnych/ doradztwa prawnego z prawa cywilnego lub/i
z obszaru pomocy społecznej: 40% (maksymalnie 40 pkt.).

Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby lat doświadczenia zawodowego
obszarze świadczenia usług konsultacji prawnych/ doradztwa prawnego z prawa cywilnego lub/i
z obszaru pomocy społecznej, przy czym punkty będą przyznane za lata doświadczenia powyżej wymaganego minimum (tj. pow.3 lat doświadczenia).
Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego tabela nr 2 oraz własnoręcznie podpisane CV.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji, danych zawartych w Załączniku
1 tabela  1, 2  na etapie oceny.

5.        TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30  września 2017 r.

Z uwagi na specyfikę projektu oraz różne potrzeby uczestników projektu zakłada się, że
terminy realizacji zlecenia (poszczególne dni i godziny) będą ustalane z Wykonawcą na bieżąco. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że ze względu na specyfikę  przedmiotu zamówienia oraz różne potrzeby uczestników nie będzie możliwe przedstawienie przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu na realizację całego zlecenia.      

6.        TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1; dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz CV konsultanta osobiście realizującego przedmiot zamówienia – odręcznie podpisane z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie iż w okresie związania umową z Zamawiającym łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

                  2.      Ofertę należy:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mmuszynska@um.warszawa.pl do  dnia 9 marca 2017  r. do godz. 14.00

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Zmawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienie kwotę nie większą niż 70 zł  brutto  za 1 godzinę zegarową konsultacji
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
 3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
 5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
 6. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu w terminach określonych w przyszłej umowie.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.n.pdf, file size: 1326.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zalacznik_nr_1_4.docx, file size: 39.54 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: oswiadczenie_7.pdf, file size: 122.22 KB)
  Pobierz