Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kontroli stanu technicznego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 26 lutego 2015 - 14:41, Beata Matracka

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Kontrola stanu technicznego sprzętu komputerowego będzie polegała na:

a)       sprawdzeniu stanu fizycznego komputera;

b)       sprawdzeniu czy komputer jest odpowiednio oznakowany (czy posiada naklejki: numer fabryczny, numer inwentarzowy, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE);

c)       sprawdzeniu zgodności numerów: seryjnego i inwentarzowego z protokołem;

d)       uruchomieniu komputera i sprawdzeniu czy działa poprawnie;

e)       wypełnieniu protokołu z kontroli;

f)         złożeniu na protokole z kontroli podpisów członków Zespołów kontrolujących oraz uczestnika projektu lub osobowy upoważnionej.

 

1.       WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.       Kontrola sprzętu komputerowego odbywać się będzie na zasadach i wytycznych określonych przez Zamawiającego, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do realizacji kontroli;

2.       Kontrola sprzętu komputerowego odbywać się będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu, na terenie m.st. Warszawy;

3.       Realizacja zadania planowana będzie codziennie od poniedziałku do piątku, w systemie dwuzmianowym (rano lub po południu) w godz. 8.00 – 19.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4.       Przewidywana liczba kontroli do przeprowadzenia przez 1 osobę w danym dniu – minimum 10;

5.       Przewidywana łączna liczba kontroli do przeprowadzenia przez 1 osobę – minimum 250;

6.       Kontroli sprzętu komputerowego dokonywać będzie Zespół kontrolujący składający się z dwóch osób;

7.       Zamawiający przygotuje i w danym dniu realizacji kontroli przekaże Wykonawcy pełną dokumentację, niezbędną do przeprowadzenia kontroli.

8.       Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na dany dzień listę uczestników projektu u których należy przeprowadzić kontrolę wraz ze wzorami protokołów z kontroli. Lista zawierać będzie m.in.:
imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ustaloną z uczestnikiem projektu godzinę kontroli;

9.       Prawidłowa kontrola sprzętu komputerowego, za którą przysługuje wynagrodzenie oznaczać będzie: przeprowadzenie kontroli, wypełnienie wszystkich pól protokołu, podpisanie protokołu przez członków Zespołu kontrolującego, uzyskanie na protokole z kontroli podpisu uczestnika projektu lub upoważnionej przez niego osoby, zwrot protokołu Zamawiającemu;

10.    W przypadku braku przeprowadzenia kontroli w pełnym wymiarze, tj. zgodnie z pkt. 9 lub z powodu nieobecności uczestnika projektu w umówionym terminie, kontrola nie zostanie uznana za przeprowadzoną, za co nie przysługuje wynagrodzenie;

11.    Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczenia się (zwrot protokołów z kontroli) z Zamawiającym
z przeprowadzonych kontroli, w dniu kontroli lub w następnym dniu roboczym.

12.    Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego, dostępnego
w czasie przeprowadzania kontroli sprzętu komputerowego;

13.    Wykonawca zobowiązany będzie do stałego kontaktu z Zamawiającym w czasie przeprowadzania kontroli sprzętu komputerowego;

14.    Wynagrodzenie zostanie obliczone i wypłacone za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktycznie zrealizowanych kontroli, wg wzoru: stawka za 1 kontrolę (iloczyn) liczba zrealizowanych kontroli;

15.    Cena za realizację 1 kontroli zawarta w ofercie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym takie koszty jak: koszt przejazdu/transportu, koszt połączeń telefonicznych;

16.    Wykonawca zobowiązany będzie do dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących projektu
w miejscach zamieszkania uczestników projektu.

17.    Przewidywane wynagrodzenie za realizację 1 kontroli: maksymalnie 17,00 zł brutto.

 

2.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.       Do udziału w postępowaniu uprawnione są jedynie osoby, które posiadają:

a)       wykształcenie minimum średnie;

b)      minimum 6 - miesięczne doświadczenie w pracy;

c)       pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne.

 

2.       W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane dodatkowe wymagania takie jak:

a)       umiejętność pracy w zespole, dokładność, dobra organizacja i koordynacja pracy;

b)      komunikatywność;

c)       dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;

d)      dobra znajomość topografii miasta.

 

3.       KRYTERIA OCENY OFERTY (100%) – 100 pkt:

a.       Cena: 30 % 30 pkt;      

b.       Wykształcenie: 5% - 0 pkt - wykształcenie średnie,

                  5 pkt - wykształcenie wyższe;

c.       Doświadczenie w pracy: 15% - 5 pkt: 6-12 miesięcy,

                        10 pkt: powyżej 12 – 24 miesięcy,

                        15 pkt: powyżej 24 miesięcy;

d.       Rozmowa kwalifikacyjna: 50% - 50 pkt.

 

 

 

 

 

4.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania Umowy do 30 czerwca 2015 r.

Do realizacji przedmiotu zamówienia planuje się zaangażowanie maksymalnie 3 osób, na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

5.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać odręcznie podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi dokumentami:

a)      odręcznie podpisane CV osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia;

b)      kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe;

c)       kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

 

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mswiderski@um.warszawa.pl, tel. 22 443-07-60, do dnia 04.03.2015 r.

 

6.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a)      W przypadku wyboru Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za realizację 1 kontroli dla osoby bezpośrednio przeprowadzającej kontrolę sprzętu komputerowego wyniosło nie mniej niż 90% zaoferowanej ceny za realizację 1 kontroli. Na potwierdzenie powyższego wymogu wyłoniony Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowną umowę z osobą przeprowadzającą kontrolę, w dniu podpisania Umowy.

b)      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie
z Umową / zamówieniem.

c)       Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d)      Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

e)      Planowana jest dwustopniowa procedura oceny złożonych ofert: etap I - ocena pod kątem zaproponowanej ceny; etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Załączniki:

1.       Wzór oferty.

 

Załączniki

 1. 1.

  (plik: wzor_oferty_-_kontrola.doc, file size: 222 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zapytanie_ofertowe_argos_-_osoby_ds_kontroli.pdf, file size: 120.33 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zapytanie_ofertowe_16_02_15.doc, file size: 252 KB)
  Pobierz