Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu umiejętności internetowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 3 grudnia 2014 - 10:50, anarowska

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu umiejętności internetowych (KUI) dla maksymalnie 60 uczestników projektu pn.: „ERUDIO – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę.


Szczegółowy opis przedmiotu i warunków zamówienia, znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na przeprowadzeniu 16-godzinnego
  (4 spotkania po 4 godziny zegarowe) kursu umiejętności komputerowych dla maksymalnie 60 uczestników z zakresu korzystania z Internetu.
 2. KUI będzie dopasowany do potrzeb osób w wieku 50+, które stanowią 100% grupy szkoleniowej.
 3. Uczestnikami kursu będą mieszkańcy m.st. Warszawy posiadający status osoby zatrudnionej, z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu ICT.

2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)      wykażą, że dysponują lub w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą co najmniej 2 (słownie: dwoma) wykwalifikowanymi trenerami, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził  co najmniej 3 kursy z zakresu nauki obsługi Internetu dla co najmniej 20 osób, obejmujących co najmniej 16 godzin zegarowych każdy. Wykazani przez Wykonawcę trenerzy będą mogli prowadzić zajęcia niezależnie od siebie w tym samym czasie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2)      zapewnią miejsce przeprowadzenia kursu znajdujące się na terenie m.st. Warszawy, w odległości maksymalnie 15 minut jazdy jednym środkiem komunikacji miejskiej od przystanku „Centrum” (Warszawa), zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz w odległości nie więcej niż 10 minut pieszo od przystanku docelowego.

3)      zapewnią 2 (słownie: dwie) sale w których jednocześnie mogą być realizowane zajęcia dla 2 grup. Sale muszą spełniać wymogi zawarte w punkcie 34 SZOPZ.

 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

1)      Wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które posiadają stosowne doświadczenie określone w warunkach przystąpienia do zapytania ofertowego - załącznik nr 2.

2)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 4.

3)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 5.

4)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 6.

3. KRYTERIA OCENY  OFERTY: Cena: 80 % (maksymalnie 80 punktów), Doświadczenie   Wykonawcy – 20% (maksymalnie 20 punktów).

W ramach kryterium oceny oferty Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizował kursy z zakresu nabycia umiejętności posługiwania się Internetem trwające min. 16 godzin zegarowych każdy, szkoląc w ramach każdego kursu co najmniej 30 osób.

Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 7 do zapytania ofertowego) - za każdy kurs Wykonawca otrzyma 4 pkt, z tym że za 5 kursów lub więcej Wykonawca otrzyma maksymalnie 20 punktów.

Wykazane kursy muszą być zrealizowane w ramach odrębnych umów, dla co najmniej dwóch różnych odbiorców.

Potwierdzeniem wykonanych usług (załącznik nr 7 do zapytania ofertowego) będą oryginały lub kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie usług.

 4. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31.03.2015 r.

5. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Podpisany wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2 zapytania ofertowego.
  2. Podpisany  formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  3 do zapytania ofertowego.
  3. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr  4 zapytania ofertowego.
  4. Podpisane  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr  5 zapytania ofertowego.
  5. Podpisane  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr  6 zapytania ofertowego.
  6. Podpisany wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 7 zapytania ofertowego oraz oryginały lub kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie usług (jeśli dotyczy).

     2. Ofertę należy:

- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,

albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.lewandowska@um.warszawa.pl do dnia 9.12.2014  do  godz. 12.00.

6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
 3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
 5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
 6. Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 7. ZAŁACZNIKI:

 1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik nr 2. Wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 3. Załącznik nr 3. Formularz Oferty.
 4. Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
 5. Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
 6. Załącznik nr 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
 7. Załącznik nr 7. Wykaz wykonanych usług.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc20141203105845.pdf, file size: 183.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_szopz_kui.pdf, file size: 113.71 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki nr 2 i 7
  (plik: zalacznik_nr_2_i_7_wykaz_uslug_i_osob_kui.doc, file size: 164 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załacznik nr 3
  (plik: zalacznik_nr_3_formularz_ofertowy_kui.doc, file size: 154.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zalacznik_nr_4_oswiadczenie.doc, file size: 133 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5
  (plik: zalacznik_nr_5_oswiadczenie_sale.doc, file size: 132.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6
  (plik: zalacznik_nr_6_oswiadczenie.doc, file size: 132.5 KB)
  Pobierz