Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu umiejętności internetowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 20 lutego 2015 - 9:30, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.     OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu umiejętności internetowych  (KUI) dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn.: „Wracam do pracy z certyfikatem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę. Szczegółowy opis przedmiotu i warunków zamówienia, znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SZOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.     WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na przeprowadzeniu 16-godzinnego (4 spotkania po 4 godziny zegarowe) kursu umiejętności internetowych dla maksymalnie 40 uczestników projektu z zakresu korzystania z Internetu.
2) Uczestnikami kursu będą mieszkańcy m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, są osobami pełnoletnimi, korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.     WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) wykażą, że dysponują lub w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą co najmniej 2 (słownie: dwoma) wykwalifikowanymi trenerami, posiadającymi wykształcenie wyższe II stopnia, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przeprowadził  co najmniej 3 kursy z zakresu nauki obsługi Internetu dla co najmniej 20 osób, obejmujących co najmniej 16 godzin zegarowych każdy. Wykazani przez Wykonawcę trenerzy będą mogli prowadzić zajęcia niezależnie od siebie w tym samym czasie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2) zapewnią miejsce przeprowadzenia kursu znajdujące się na terenie m.st. Warszawy, w odległości maksymalnie 15 minut jazdy jednym środkiem komunikacji miejskiej od przystanku „Centrum” (Warszawa), zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz w odległości nie więcej niż 5 minut pieszo od przystanku docelowego.
3) zapewnią 2 (słownie: dwie) sale w których jednocześnie mogą być realizowane zajęcia dla 2 grup. Sale muszą spełniać wymogi zawarte w punkcie 34 SZOPZ.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą (załącznik nr 3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:
1) Wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które posiadają stosowne wykształcenie i doświadczenie określone w warunkach przystąpienia do zapytania ofertowego - załącznik nr 2. Potwierdzeniem posiadanego wykształcenia wyższego II stopnia będą oryginały lub kopie dyplomów, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 4.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 5.

4.     KRYTERIA OCENY OFERTY: Cena: 80 % (maksymalnie 80 punktów), Doświadczenie Wykonawcy – 20% (maksymalnie 20 punktów).
W ramach kryterium oceny oferty Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował kursy z zakresu nabycia umiejętności posługiwania się Internetem trwające minimum 16 godzin zegarowych każdy, szkoląc w ramach każdego kursu co najmniej 30 osób.

Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) - za każdy kurs Wykonawca otrzyma 4 pkt, z tym że za 5 kursów lub więcej Wykonawca otrzyma maksymalnie 20 punktów.
Wykazane kursy muszą być zrealizowane w ramach odrębnych umów, dla różnych odbiorców/zamawiających.
Potwierdzeniem wykonanych usług (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) będą oryginały lub kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie usług.

5.     TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.04.2015 r.

6.     TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)    Oferta powinna zawierać:
a.    Podpisany wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz oryginały lub kopie dyplomów, potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia.
b.    Podpisany  formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr  3 do zapytania ofertowego.
c.    Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - stanowiące załącznik nr  4 do zapytania ofertowego.
d.    Podpisane  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym -  stanowiące załącznik nr  5 do zapytania ofertowego.
e.    Podpisany wykaz wykonanych usług - stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)  oraz oryginały lub kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie usług.
2)   Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 25.02.2015  do  godz. 15.00.

7.     INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d.    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
f.    Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8.     ZAŁACZNIKI:
1.    Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2.    Załącznik nr 2. Wykaz wymaganych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
3.    Załącznik nr 3. Formularz Oferty.
4.    Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
5.    Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
6.    Załącznik nr 6. Wykaz wykonanych usług.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 173.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1_szopz.pdf, file size: 110.42 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załączniki nr 2 i 6
  (plik: zal_nr_2_i_6_wykaz_uslug_i_osob.doc, file size: 188.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_form._oferty.doc, file size: 181 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zal._nr._4_-_oswiadczenie.doc, file size: 161 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5
  (plik: zal._nr._5_oswiadcz.sale_.doc, file size: 161 KB)
  Pobierz