Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu zawodowego Specjalista ds. kadr i płac.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 lipca 2017 - 12:41, psliwowski

.1.    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds. kadr i płac.

Usługa w zakresie kursu zawodowego, polegająca na przeprowadzeniu kursu specjalista ds. kadr i płac (kod zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310), zwanego dalej kursem zawodowym, dla Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15 w zakresie przygotowania do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym, uzyskania teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń, ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w programie Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace.

 

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji częściowych zamówień przez potencjalnych Oferentów, Zamawiający dopuszcza zatem składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części:

Część I: przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds. kadr i płac dla 1 osoby w dni robocze.

Część II: przeprowadzenie kursu zawodowego Specjalista ds. kadr i płac dla 1 osoby w weekendy.

 

Założenia wspólne dla każdej części:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym kursie zawodowym, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji

dla Uczestnika kierowanego na kurs zawodowy przez Zamawiającego.

1) Program kursu zawodowego musi obejmować co najmniej poniższe moduły:

a.    prawo pracy, stosunek pracy,

b.    obowiązki pracownika i pracodawcy,

c.    prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

d.    rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,

e.    obsługa programów płacowo-kadrowych Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace.

2) Zajęcia muszą odbywać się przy użyciu komputera/laptopa oraz komputerowego programu Płatnik i Symfonia Finanse i Księgowość.

3) Liczba godzin kursu zawodowego (część teoretyczna i praktyczna): minimalnie 120 godzin dydaktycznych,

przy czym 1 godzina oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.

4) Do czasu zajęć nie wlicza się godzin przewidywanych na egzaminy.

5) Program kursu zawodowego musi obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych oraz zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonego kursu zawodowego, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

6) Zajęcia odbywać się będą:

a)    część I: w dni robocze oraz powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8.00 i kończyć nie później niż o godzinie 20.30,

b)    część II: w weekendy oraz powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8.00 i kończyć nie później niż o godzinie 20.30,

7) Liczba Uczestników: 2.

8) Uczestnicy kursu zawodowego: osoby słabowidzące.

9) Wymagane jest, aby kurs zawodowy opierał się na programach bazujących na uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach.

10) Przedmiot zamówienia musi być zakończony:

I. Ścieżka A:

a)    wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego poświadczającego udział w kursie zawodowym,

b)    przeprowadzeniem walidacji.

Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w kursie zawodowym jest przeprowadzenie walidacji mającej na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas kursu zawodowego poprzez przystąpienie Uczestnika do egzaminu. Oferent zapewni Uczestnikowi egzamin zewnętrzny, w ramach, którego otrzyma on dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje wydany przez właściwą dla zawodu specjalista ds. kadr 242307 i specjalista ds. wynagrodzeń 242310 instytucję certyfikującą.

W przypadku tzw. uprawnień stanowiskowych za kwalifikację należy uznać uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku, pod warunkiem,

że została przeprowadzona walidacja i został wydany dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu na danym stanowisku.

Walidację:

- może przeprowadzać samodzielnie instytucja certyfikująca - w takim przypadku procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne

bądź

- może instytucja certyfikująca przekazać walidację do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje

c)    wydaniem przez instytucję certyfikującą, np.  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce certyfikatu/dyplomu/innego dokumentu, który musi być rozpoznawalny i uznawalny w danym środowisku, sektorze lub branży.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu, w tym ewentualne wynagrodzenie instytucji egzaminującej i koszt wydania certyfikatów/dyplomów/innych dokumentów, leży po stronie Oferenta i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie. Oferent nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia za zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminu dla Uczestnika, z tego względu koszty przeprowadzenia tych czynności należy wkalkulować w cenę oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia.W przypadku egzaminu Oferent zobowiązany jest do monitorowania jego poszczególnych etapów, m.in. poinformowanie Uczestnika o terminie egzaminu najpóźniej do 5 dni roboczych przed dniem przeprowadzenia egzaminu, wydawania przez instytucję egzaminacyjną wymaganych dokumentów.

II. Ścieżka B – dotyczy instytucji certyfikującej innej niż wskazanej w dokumencie Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik 5):

a)    wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego poświadczającego udział w kursie zawodowym,

b)    wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawierającego opis efektów uczenia się,

c)    przeprowadzeniem walidacji, która musi być realizowana z zapewnieniem rozdzielności funkcji z procesem kształcenia,

d)    potwierdzeniem, że dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, to znaczy, czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

        - co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów

lub – związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży

W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze ścieżką B Oferent musi do oferty dołączyć scany podpisanych dokumentów przez instytucje, o których mowa w podpunkcie d.

 

        Oferent wskaże sposób zakończenia przedmiotu zamówienia wskazując odpowiednią ścieżkę (A lub B) w oświadczeniu, w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

2. WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA (założenia wspólne dla każdej części)

1) Oferent zobowiązany jest do organizacji kursu zawodowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne) na terenie miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

2) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia kursu zawodowego nie później niż do 29 października 2017 r.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 30 dni,

bądź wcześniejszego zakończenia przedmiotu zamówienia.

4) Oferent zobowiązuje się do kompleksowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

5) Oferent zobowiązuje się do kompleksowego przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji.

6) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu.

7) Oferent zobowiązany jest do zorganizowania oraz sfinansowania Uczestnikowi badania lekarskiego warunkującego przystąpienie do kursu zawodowego, jeśli specyfika kursu tego wymaga; badania muszą

być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych. Koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach przedmiotu zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi.

8) Harmonogram kursu zawodowego musi zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca jego realizacji z rozpisaniem na dni i godziny oraz musi zostać przekazany Uczestnikowi kursu zawodowego najpóźniej

na pierwszych zajęciach.

9) Oferent zobowiązany jest opracować/przekazać szczegółowy program kursu zawodowego.

10) Oferent zobowiązuje się do zapewnienia sal szkoleniowych - zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej - spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanych do potrzeb osób

z niepełnosprawnością wzroku (zastosowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień). Szczegółowe zalecenia w tym zakresie Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi przed rozpoczęciem kursu zawodowego.

11) Oferent odpowiednio oznaczy sale, w których odbywać się będą zajęcia, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM.

12) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym kursu zawodowego oraz w realizacji kursów/szkoleń dla osoby/osób z  niepełnosprawnością wzroku, stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu zawodowego, o ile są wymagane odrębnymi przepisami, oraz zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Prowadzący kurs zawodowy obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie kursu zawodowego oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie kursu zawodowego.

13) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Oferenta, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie

co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania kursów,

jak wymagane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

14) Oferent zapewni Uczestnikowi kursu zawodowego materiały biurowe (np. notatnik, długopis), materiały szkoleniowe (książka/książki, skrypt lub opracowanie własne osób prowadzących zajęcia będące

w posiadaniu Oferenta, wzory dokumentów – nie naruszające praw autorskich osób trzecich, niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia zajęć), w wersji elektronicznej, które przechodzą

na własność Uczestnika. Komplet materiałów szkoleniowych, z zastosowaniem formatu wizualizacji właściwej dla projektów realizowanych w ramach RPO WM, musi być przekazany Uczestnikowi kursu zawodowego

w pierwszym dniu zajęć, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Materiały muszą być adekwatne do treści kursu zawodowego.

15) Oferent przeniesie autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach Projektu, na potrzeby realizacji kursu zawodowego. Oferentowi nie będzie przysługiwać dodatkowego wynagrodzenie z tego tytułu.

16) Oferent zapewni Uczestnikowi środki ochrony, w tym odzież ochronną, jeżeli zachodzi ryzyko uszkodzenia ciała, bądź stroju Uczestnika.

17) Oferent gwarantuje bezpieczeństwo Uczestnika i mienia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Oferent.

18) Odpowiedzialność wobec Uczestnika kursu zawodowego z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem przedmiotu zamówienia ponosi wyłącznie Oferent. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

19) W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia osobnej, następującej dokumentacji, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM (poza ppkt. d):

a)    prowadzenia list obecności na zajęciach.

b)    prowadzenia dziennika zajęć zawierającego m.in. wymiar godzin, program i tematy szkoleń oraz podpisy prowadzących daną tematykę zajęć.

c)    prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych.

d)    prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu zawodowego.

20) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. sali szkoleniowej i egzaminacyjnej, koszt materiałów szkoleniowych, biurowych, egzaminu, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi Oferent.

21) Oferent zobowiązuje się do nieobciążania Uczestnika żadnymi dodatkowymi kosztami.

22) Oferent zobowiązany będzie – pod rygorem odmowy zapłaty za kurs zawodowy - do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym

od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą polegać na przykład, na:

a)    nieobecności Uczestnika,

b)    rezygnacji Uczestnika,

c)    zmianach w harmonogramie zajęć,

d)    rażącym naruszeniu norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających).

23) Zamawiający zastrzega, że w przypadku pisemnej rezygnacji z kursu zawodowego przez Uczestnika przed rozpoczęciem kursu, Oferent nie otrzyma wynagrodzenia, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestnika

w trakcie realizacji kursu zawodowego, wynagrodzenie wypłacone zostanie proporcjonalnie do części zrealizowanego kursu zawodowego.

24) Oferent zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu każdorazowo, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu zajęć w danym miesiącu, oryginałów list obecności za każdy dzień kursu zawodowego, celem naliczenia stypendium szkoleniowego.

25) Oferent zobowiązuje się do przekazania, w terminie do 5 dni roboczych od dnia odebrania przez Uczestnika certyfikatu/dyplomu, dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym oryginału listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez Uczestnika, kserokopii wydanego Uczestnikowi certyfikatu/dyplomu/innego dokumentu i zaświadczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem (wraz z datą) przez Oferenta, dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu, w tym w szczególności protokół z przeprowadzonego egzaminu, oryginału listy potwierdzającej odbiór certyfikatu i zaświadczenia

przez Uczestnika.

26) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania płatności zaliczkowych.

27) Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie

z ustawą o ochronie danych osobowych.

28) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego kursu zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Oferenta lub w miejscu realizacji kursu zawodowego.

 

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (warunki wspólne dla każdej części)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

1) Są wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przekazanie, wraz z ofertą, scanu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym (oświadczenie w Załączniku 1). Zamawiający uzna, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym, jeżeli zapewni między innymi bazę dydaktyczną i wyposażenie (w salach szkoleniowych i egzaminacyjnych) dostosowane do  potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, z uwzględnieniem wymagań BHP i przeciwpożarowych, z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające prawidłową realizację planu nauczania, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku (oświadczenie w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

3) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia (oświadczenie w Załączniku 1).

Opis weryfikacji spełnienia warunku: w celu spełnienia warunku należy wypełnić i przekazać podpisany Formularz oferty (Załącznik 1).

4) Zgodność programu kursu zawodowego z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 2 i/lub 3) – program musi zawierać m.in. informacje dotyczące tematyki prowadzonego kursu zawodowego z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne, wiedzy i umiejętności, jaką zdobędzie Uczestnik po zakończeniu kursu zawodowego.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: wypełnienie Załącznika 2 i/lub 3 zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz załączenie podpisanego Załącznika nr 2 i/lub 3 do oferty.

 

Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełniania warunków według formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Oferent, który nie spełni powyższych wymagań, nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oświadczenia będą oceniane pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu (np. zgodność danych z opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami). Oferenci nie spełniający warunków określonych w zapytaniu ofertowym, zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z udziału w postępowaniu, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

 

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY (kryteria wspólne dla obydwu części):

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami:

a.    K1 - Cena – waga 60% - ilość punktów, która zostanie przyznana danej ofercie zostanie wyliczona w następujący sposób:

 

K1 = (Kmin : Kx) x 60% x 100

 

gdzie:

K1 – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Kmin – najniższa cena złożonej oferty

Kx – cena oferty rozpatrywanej

 

b. K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku– waga 40%

 

Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów w prowadzeniu kursów/szkoleń zawodowych Specjalista ds. kadr i płac, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku lub kursów/szkoleń zawodowych o innej nazwie niż Specjalista ds. kadr i płac, lecz tematyce pokrywającej się z przedmiotem zamówienia, których uczestnikiem/ami był/i osoba/y z niepełnosprawnością wzroku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Załącznik 4).

Zamawiający przyzna po 20 punktów za każdy zrealizowany kurs. Oferenci mogą uzyskać nie więcej niż 40 punktów.

 

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów obliczonych jako suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria (K1 + K2), odrębnie dla każdej części zamówienia, maksymalnie 100 punktów. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA (założenia wspólne dla obydwu części):

1) Czas trwania kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu zawodowego.

2) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Kurs zawodowy ma trwać maksymalnie 3 miesiące.

3) Szczegółowy harmonogram kursu zawodowego zostanie uzgodniony z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

5) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursu zawodowego,

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT (założenia wspólne dla obydwu części):

1) Oferta musi zawierać:

a)    Formularz ofertowy z oświadczeniami stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

b)    Program kursu zawodowego dla części I zamówienia - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i/lub Program kursu zawodowego dla części II zamówienia - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,

c)    Oświadczenie Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

d)    W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze ścieżką B - scany podpisanych dokumentów przez instytucje, o których mowa w punkcie 1 Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 10, ścieżka B.

e)    Scan wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie ljaskulska@um.warszawa.pl do dnia 7 sierpnia 2017 r.

3) Pytania można kierować pod adres e-mail ljaskulska@um.warszawa.pl lub telefonicznie, numer telefonu (22) 443 0240.

 

7. INNE  ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA (założenia wspólne dla obydwu części):

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta.

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

4) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Biuro), ul. Niecała 2, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z umową / zamówieniem.

5) Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

6) Wszystkie materiały przygotowane przez Oferenta powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy,

a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

7) Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

8) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w umowie.

9) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

8. UWAGI:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.

     

Załączniki:

1. Formularz oferty - załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego.

2. Program kursu dla części I – załącznik numer 2 do Zapytania ofertowego.

3. Program kursu dla części II – załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.

4.Oświadczenie Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku - załącznik numer 4 do Zapytania ofertowego.

5. Dokument Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – załącznik numer 5 do Zapytania ofertowego.

 

Załączniki

 1. 1.

  (plik: zalacznik_numer_1.doc, file size: 614 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_numer_2.doc, file size: 617.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: zalacznik_numer_3.doc, file size: 617.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.

  (plik: zalacznik_numer_4.doc, file size: 606.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: zalacznik_5.pdf, file size: 619.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.

  (plik: zapytanie_ofertowe_sp._ds_kadr_i_plac.pdf, file size: 636.56 KB)
  Pobierz