Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 10 lipca 2013 - 15:53, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu/szkolenia Zamówienia publiczne dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym
i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych.
Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:
1.    Sposobu organizacji udzielania zamówień publicznych,
2.    Przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.    Ogłoszenia o zamówieniach publicznych.
4.    Przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. Przebiegu postępowań w zależności od wybranego trybu.
5.    Warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
6.    Badania i oceny ofert, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty:
7.    Umów w sprawach zamówień publicznych.
8.    Środków ochrony prawnej.
9.    Podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.    Nowelizacji ustawy Pzp z 12 października 2012 r. – omówienie najważniejszych zmian.
11.    Przeglądu orzecznictwa KIO, sądów polskich i TSUE
12.    Założeń do nowelizacji Ustawy Pzp AD 2013
13.    Projektów nowych dyrektyw UE w zakresie zamówień publicznych.
Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 40 godzin.
Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia w terminie do końca sierpnia br.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
3.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1)    Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),
2)    Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -
Załącznik nr 2),
3)    Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),
4)    Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),
5)    Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),
6)    Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 80%
Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:
    Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
    Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
    Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Oferty należy przesłać do dnia 15.07.2013 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu)
- pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl lub
- faxem na numer 22 443 14 42 albo
- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc100713.pdf, file size: 207.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zal_nr_1-5.doc, file size: 149.5 KB)
  Pobierz