Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 31 października 2013 - 10:22, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia


Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu/szkolenia  „zbrojarz - cieśla ”dla jednego uczestnika  projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” w zakresie zdobycia teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  przygotowujących do pracy w zawodzie zbrojarz - cieśla - zakończone egzaminem sprawdzającym, wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kurs/szkolenie powinno obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:
- zagadnień BHP na placu budowy,
- zasady organizacji warsztatów zbrojarskich, narzędzia i sprzęt zbrojarski,
- zastosowanie, produkcja stali i żelaza, rysunek zawodowy,
- składowanie i transport stali zbrojeniowej,
- materiałoznawstwo,
- technologia robót zbrojarskich, typy zbrojenia, montaż,
- deskowanie fundamentów, ścian, schodów, słupów, wieńców i nadproży, - deskowanie i
  stemplowanie stropów płytowych i żelbetowych,
- wykonywanie deskowań oraz form do prefabrykatów

Kurs/szkolenie powinno obejmować min.170 godzin.
Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika oraz koszt egzaminu.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestniczki kierowanej na szkolenie przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie, a w przypadku wycofania się uczestnika/ów rezygnację z wykonania zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy i okolic.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1) Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),
2) Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -
Załącznik nr 2),
3) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),
4) Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),
5) Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),
6) Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 80%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczba pkt w kryterium)/badana cena.
2. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a) załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów) itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b) Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:
 Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
 Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
 Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Oferty należy przesłać do dnia 06.11.2013 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu)
- pocztą elektroniczną na adres - pocztą elektroniczną na adres b.kozlowska@um.warszawa.pl lub
- faxem na numer 22 443 14 42 albo
- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowe
    (plik: skmbt_c284e13103110490.pdf, file size: 1934.36 KB)
    Pobierz