Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia "Grafik komputerowy"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 maja 2017 - 14:15, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu zawodowego "Grafik komputerowy" dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia/kursu zawodowego Grafik komputerowy dla 1 uczestnika projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych kwalifikacji poświadczonych certyfikatem lub innymi dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje, rozpoznawalnymi i uznawalnymi w danym środowisku, sektorze  lub branży. Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca  umożliwi Uczestnikom przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w szkoleniu jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

Kurs zawodowy powinien obejmować teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:

- podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, podstawy pracy,
- operacje na selekcjach, przekształcanie obrazów, technika pracy na warstwach, korekta obrazu, retusz    fotografii, praca z tekstem, wprowadzenie do filtrowania, wstęp do techniki fotomontażu,
- grafika komputerowa do druku, tworzenie nowych dokumentów, paleta obszary robocze,
- rysowanie, formatowanie obiektów, praca ze zdjęciami i grafiką,
- podstawowe narzędzia: praca na krzywych, podstawowe obiekty graficzne, praca z kolorami,
- narzędzia edycyjne, efekty specjalne, tekst i obróbka tekstu,
- nauka na programach graficznych np. Adobe Photoshopa, Corel Draw lub Adobe Illustratora, QuarkXPressa lub  Adobe InDesigna.

• Program kursu powinien obejmować minimum 60 godzin dydaktycznych.
• Kurs powinien być zakończony wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, poświadczającego udział w kursie zawodowym i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia kursu do 31 sierpnia 2017 r.
3) Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sale w których odbywają się zajęcia oraz powstałe materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
5) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący kurs obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego kursu oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego kursu.
6) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania kursów, jak wykazane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.
7) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
8) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
9) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.
10) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika kursu), które przechodzą na własność uczestnika projektu.
11) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
12) Wykonawca zapewni warunki lokalowe do prowadzenia szkoleń spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż., wraz z zapleczem sanitarnym.
13) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).
b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego).
c. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego kursu.
14) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym kursie, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na kurs zawodowy przez Zamawiającego.
15) W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestnika kursu, koszty ww. badań ponosi Wykonawca.
16) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program kursu, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
17) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu na terenie m.st. Warszawy.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na kurs zawodowy.
19) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
20) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.
21) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
22) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.
23) Kurs będzie się odbywał w godzinach przed i popołudniowych i/lub w weekendy.
24) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
25) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.
26) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji z kursu przez Uczestnika projektu przed rozpoczęciem  kursu, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za kurs, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie realizacji kursu, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część kursu.
27) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
28) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
29) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
30) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie o świadczeniu usług w celu właściwej realizacji niniejszego zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć: 
a.) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b.) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c.) ostatecznej ilości uczestników,
d.) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
31) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020.
32) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
33) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego kursu zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji kursu zawodowego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wymagania konieczne: (Tabela nr 1)
a) Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji kursów/szkoleń objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
b) Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
c) Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (Tabela nr 2),
d) Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym (oświadczenie - Załącznik nr 2),
e) Program kursu (załącznik nr 3),
f) Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
g) Zakończenie szkolenia do 31 sierpnia 2017 r. (oświadczenie – załącznik nr 2).

Wymagania pożądane:
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
• Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie/kurs dla min. 5 osób w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.
• Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
1) Szczegółowy harmonogram kursu zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bbak@um.warszawa.pl do dnia 29 maja 2017 r. do  godz. 10:00.

7.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 2 000,00 zł brutto.
2) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
3) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.
4) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
5) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
6) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
7) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
8) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Załączniki

  1. 1.
    Zapytanie ofertowanie
    (plik: 2017-05-19_zapytanie_ofertowe_szkolenia.pdf, file size: 1468.79 KB)
    Pobierz
  2. 2.
    Pobierz