Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia + ZMIANA TERMINU

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 maja 2013 - 11:25, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu/szkolenia + ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA OFERT


WYJAŚNIENIE DOT. ZMIANY TERMINU NADSYŁANIA OFERT

Termin nadsyłania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20 maja br., dotyczące przeprowadzenia kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” ulega wydłużeniu do dnia 27 maja do godz. 14.00 z uwagi na zamieszczenie następujących wyjaśnień:

- program kursu powinien obejmować minimum 90 godzin;

- certyfikat/zaświadczenie powinno być wystawione na druku MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

 

„Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu kursu/szkolenia: Opiekunka osób starszych dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” zakończonego egzaminem sprawdzającym
i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie uprawniającym do sprawowania  opieki nad osobami starszymi.

Program szkolenia powinien obejmować zagadnienia z zakresu:

 

 • Anatomii i fizjologii wieku podeszłego,
 • Pielęgnacji i obserwacji chorych, pomiaru i analizy parametrów,
 • Chorób wieku podeszłego,
 • Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Zasad żywienia osób starszych,
 • Profilaktyki odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
 • Aktywizacji osób starszych,
 • Psychologicznych aspektów pracy z osobą starszą,
 • Współpracy z rodziną i środowiskiem podopiecznego,
 • Pełnienia roli i zakresu zadań opiekuna osób starszych.

Po odbyciu kursu uczestniczka powinna odbyć praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej lub w prywatnym domu opieki.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu i praktykach zawodowych uprawniającego do podjęcia pracy opiekunki osób starszych – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

Szkolenie musi odbywać się w dni robocze tygodnia, w godzinach ramowych 8.00-15.00.

W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).

2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

 

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

2. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu (dla grup minimum 10-osobowych):

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

 

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu),

faksem na numer: 022 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 23.05.2013 r. do godziny 16:00.

 

UWAGA: niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 203.59 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał nr 1-5 do zapytania pfertowego
  (plik: zal_nr_1-5_do_zapyt_ofert.doc, file size: 150 KB)
  Pobierz