Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia poprawkowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 - 11:13, anarowska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu poprawkowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:
1) KET – Key English Test dla maksymalnie 38 osób dorosłych (maksymalnie 38 egzaminów),
2) FCE – First Certificate in English dla maksymalnie 4 osób dorosłych (maksymalnie 4 egzaminów), mieszkańców m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Contrarium – przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez m.st. Warszawę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór Umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:
1) KET – Key English Test, składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 38 osób dorosłych, które ukończyły 180 lub 240 godzin nauki języka angielskiego (3 semestry lub 4 semestry każdy po 60 godzin lekcyjnych);
2) FCE – First Certificate in English, składający się z części pisemnej i ustnej, dla maksymalnie 4 osób dorosłych, które ukończyły 240 godzin nauki języka angielskiego (3 semestry lub 4 semestry po 60 godzin lekcyjnych).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają certyfikat Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge, uprawniający do przeprowadzenia egzaminów Cambridge English Language Assessment,
b) zapewnią sale egzaminacyjne zgodne z wymogami Cambridge English Language Assessment,
c) zapewnią miejsce przeprowadzenia egzaminów znajdujące się na terenie m.st. Warszawy, w odległości maksymalnie 15 minut jazdy jednym środkiem komunikacji miejskiej od przystanku „Centrum” (Warszawa), zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz w odległości nie więcej niż 5 minut pieszo od przystanku docelowego.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: Cena: 100 %

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.09.2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
a) Podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b) Dokument, lub kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, potwierdzający posiadanie aktualnego na dzień składania oferty certyfikatu Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment.
c) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, stanowiące załącznik nr 4 zapytania ofertowego,
2. Ofertę należy:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa,
albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 19.08.2015 do godz. 12.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, zgodnie z umową.
c. Treść Umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. ZAŁACZNIKI:
1. Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2. Wzór Umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia.
3. Załącznik nr 3. Formularz oferty.
4. Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 111.93 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik nr 1
  (plik: zal_nr_1_sopz.pdf, file size: 226.74 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załacznik nr 2
  (plik: zal_nr_2_umowa.pdf, file size: 587.9 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3
  (plik: zal_nr_3_formularz_ofertowy.doc, file size: 171.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4
  (plik: zal_nr_4_oswiadczenie.doc, file size: 155 KB)
  Pobierz