Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia seminariów z zakresu HIV/AIDS i przeciwdziałania narkomanii

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 28 maja 2019 - 10:18, mskora

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia


 

UWAGA: DODATKOWY WARUNEK REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Oferent w ramach niniejszego zapytania ofertowego powinien dostarczyć wyżywienie dla uczestników zgodnie z zapisami zarządzenia nr 886/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.
Link do zarządzenia  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5BABBC12-B229-4503-B08B-7C6FB070D45F,frameless.htm

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2019 roku 4 seminariów (16 godzin) w zakresie tematyki HIV/AIDS oraz 4 seminariów (16 godzin) z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Celem seminarium jest podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki HIV/AIDS oraz  w zakresie tematyki przeciwdziałania narkomanii. Uczestnikami seminarium będą pracownicy samorządowymi z m.st. Warszawy.

 

Seminarium w zakresie tematyki HIV/AIDS powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 

drogi zakażeń i aktualne dane epidemiologiczne dot. Polski i świata,

profilaktyka zakażeń, zachowania ryzykowne, profilaktyka poekspozycyjna i przedekspozycyjna, zakażenia współistniejące,

fakty i mity nt. zakażeń (w tym terminologia),

metody leczenia,

dzieci żyjące z HIV – potrzeby, praca z dzieckiem.

 

Seminarium z zakresu przeciwdziałania narkomanii powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:

podstawowe pojęcia,

regulacje prawne związane z narkotykami i narkomanią, przepisy prawne dotyczące posiadania, problem legalizacji narkotyków, polityka narkotykowa na przykładzie innych krajów europejskich,

nowe substancje psychoaktywne,

problematyka uzależnień na poziomie lokalnym,

rekomendowane, nowatorskie rozwiązania dot. problematyki używania substancji psychoaktywnych.

 

Seminaria powinny odbyć się w czterech terminach zaproponowanych przez oferenta, przy czym pierwsze z nich musi odbyć się w trzecim kwartale 2019 roku, a ostanie do 10 grudnia 2019 r.

Jedno seminarium powinno być podzielone na część dotyczącą zagadnień HIV/AIDS tj. wykład (2h) i warsztat (2h), oraz część dotyczącą zagadnień przeciwdziałania narkomanii tj. wykład (2h) i warsztat (2h). Łączny czas trwania jednego seminarium 8h.

W każdym seminarium powinno uczestniczyć 30 osób – pracowników warszawskich ośrodków pomocy społecznej i urzędów dzielnic.

Oferent musi zapewnić:

atrakcyjne i zgodne z najnowszą wiedzą materiały dla uczestników seminariów,

wyżywienie uczestników - co najmniej dwie przerwy kawowe i lunch w postaci ciepłego posiłku, wodę i drobne przekąski,

ewaluację każdego seminarium oraz ewaluację całego cyklu seminariów.

 

Szczegółowy program seminariów zostanie opracowany w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Zleceniodawca zapewnia sale i rekrutację uczestników.

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających  warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest:

1. przedstawić wstępny program seminariów i harmonogram

2. w zakresie doświadczenia i potencjału ludzkiego zapewnić co najmniej jedną osobę z tytułem doktora nauk społecznych i osobę/y, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert prowadziły warsztaty i/lub wykłady z zakresu tematyki HIV/AIDS.

3. w zakresie doświadczenia i potencjału ludzkiego zapewnić co najmniej jedną osobę z tytułem doktora nauk społecznych i osobę/ym które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert prowadziły warsztaty i/lub wykłady z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami. 

Protokoły odbioru/wykonania usługi nie będą traktowane jako referencje.

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY: 

I etap 

Weryfikacja formalna 

II etap 

1. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki przeciwdziałania narkomanii w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  – 25% (maksymalnie 25 pkt) opisane w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1 – po 5 pkt za każdą zrealizowany wykład, warsztat lub cykl warsztatów.

2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  – 25% (maksymalnie 25 pkt) opisane w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 – po 5 pkt za każdą zrealizowany wykład, warsztat lub cykl warsztatów.

3. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki przeciwdziałania narkomanii – 10% (maksymalnie 10 pkt) opisane w Tabeli nr 3 Załącznika nr 2 pkt za każdą osobę,

4. Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS – 10% (maksymalnie 10 pkt) opisane w Tabeli nr 4 Załącznika nr 2 pkt za każdą osobę, 

5. Cena brutto oferty - 30% (maksymalnie 30 pkt.). Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                         cena łączna za wykonanie usługi najniższej oferty

Liczba punktów = -------------------------------  x 30%

                                   cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10 grudnia 2019 roku. 

 

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki pozwalające ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki (odpowiednie referencje).

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie adobija@um.warszawa.pl   do dnia  4.06. 2019 r. do godz. 16.00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji 

o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

j. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

k. Dopuszcza się zmianę (w tym przedłużenie) terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_nark_i_hiv.pdf, file size: 1296.68 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  zał nr 1 formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_seminaria_.docx, file size: 22.26 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  klauzula informacyjna
  (plik: klauzula_informacyjna_zgoda_5.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz