Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń z tematyki klauzul społecznych + WYJAŚNIENIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 12 grudnia 2014 - 11:21, anarowska

Doprecyzowanie punktacji w kryterium oceny ofert dot. liczby przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów/ kursów.


Za wykazanie w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty - doświadczenie zawodowe:
1. dodatkowych 1-2 szkoleń – przynanych zostanie 10 pkt (łącznie ze szkoleniami wykazanymi w zał. 2 daje to 4-5 szkoleń),
2. dodatkowych 3-4 szkoleń – przynanych zostanie 15 pkt (łącznie ze szkoleniami wykazanymi w zał. 2 daje to 6-7 szkoleń),
3. powyżej 4 dodatkowych szkoleń – przynanych zostanie 20 pkt (łącznie ze szkoleniami wykazanymi w zał. 2 daje to powyżej 7 szkoleń).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy projektu partnerskiego pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatu z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla maksymalnie 330 pracowników Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy – uczestników projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
w subregionie warszawskim”.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)    Szczegółowy zakres szkolenia:
a.    Podstawy prawne zamówień publicznych:
•     co to jest Prawo zamówień publicznych,
•     kto i kiedy stosuje ustawę Pzp,
•     podstawowe zasady Pzp;
b.    Podstawowe informacje nt. klauzul społecznych oraz podstawy prawne klauzul społecznych:
•     czym są klauzule społeczne;
•     rodzaje klauzul społecznych;
•     podstawy prawne,
•     charakterystyka grup, które mogą być uwzględniane w klauzulach społecznych;
c.    Ekonomia społeczna – definicja, podstawowe informacje;
d.    Klauzula zastrzeżona – art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;
e.    Klauzula prozatrudnieniowa – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;
f.    Klauzule społeczne w praktyce - co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu:
•     kroki, które należy podjąć w celu zastosowania klauzul,
•     przykładowe zapisy klauzul społecznych - w których dokumentach i w jakim punkcie dokumentu należy uwzględnić klauzule społeczne,
•     osobne zapisy dla klauzuli zastrzeżonej i prozatrudnieniowej, zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, umowie, zapytaniu ofertowym;
g.    Przykłady zastosowań klauzul w Polsce (w różnych miastach, przez różne podmioty, uwzględnienie w zamówieniu obu klauzul jednocześnie lub osobno, zamówienia na różne kategorie: usługi/dostawy/roboty budowlane);
h.    Jakie korzyści można odnieść ze stosowania klauzul społecznych (jak ocenić efekty stosowania klauzul);
i.     Problemy, które mogą się pojawiać przy stosowaniu klauzul społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi;
j.     Planowane zmiany w zakresie klauzul społecznych;
k.    Pytania od uczestników szkoleń (w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w trakcie szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi e-mailowo na wskazany adres, do 10 dni od dnia szkolenia, na którym zadano pytanie).
2)    Po podpisaniu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mailowy.
3)    Program szkolenia powinien obejmować: 5 godzin zegarowych (w tym 2 przerwy: jedna 10-minutowa i jedna 20-minutowa).
4)    Zamawiający planuje utworzyć od 22 do 27 grup liczących od 12 do 15 osób.
5)    Zamawiający przewiduje realizację szkolenia dla ok. 2 grup tygodniowo, które będzie się odbywać od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym 8:00-16:00.
6)    Szkolenie odbędzie się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy. Sale, w których będzie się odbywać szkolenie oraz sprzęt taki jak laptop, rzutnik, ekran, flipchart oraz mazaki zostaną udostępnione przez Urząd m.st. Warszawy.
7)    Wykonawca zapewni na szkoleniu poczęstunek – woda mineralna gazowana, niegazowana (minimum 0,5 l na osobę)  oraz gorące napoje tj. kawa, herbata (minimum 2 filiżanki na osobę), a także suche ciastka (ok. 750 g na grupę), cukier i mleczko do kawy.
8)    Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne oraz rozda zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1)    dysponują/ będą dysponować co najmniej jednym trenerem (który będzie realizować przedmiot zamówienia), spełniającym wszystkie poniższe wymogi:
a.    będzie posiadać wykształcenie wyższe: prawnicze lub zakresu polityki społecznej lub podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej,
b.    przeprowadził w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkolenia/ warsztaty/ seminaria z tematyki klauzul społecznych (na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje),
2)    przedłożą oświadczenie – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
W przypadku wykazania więcej niż jednego trenera, każdy z wykazanych trenerów musi spełniać łącznie warunki wymienione w pkt. 1) a. i b.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY
1)    cena – 50%
2)    doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów  realizującego/ realizujących przedmiot zamówienia –  50%

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się:
1)    liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) szkoleń/ warsztatów/ seminariów o tematyce klauzul społecznych (wykazane szkolenia/ warsztaty/ seminaria muszą być zrealizowane w ramach odrębnych umów, dla co najmniej dwóch różnych odbiorców oraz nie mogą obejmować usług, o których mowa w pkt. 3 Zapytania ofertowego; na potwierdzenie wykonania usług należy dołączyć referencje) – 20% (max. 20 pkt.),

Liczba przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów/ seminariów

Liczba punktów

4-5 szkoleń/ warsztatów/ seminariów

10 pkt

6-7 szkoleń/ warsztatów/ seminariów

15 pkt

powyżej 7 szkoleń/ warsztatów/ seminariów

20 pkt

2)    liczbę wydanych opracowań /publikacji w obszarze klauzul społecznych – 15% (max. 15 pkt.),

Liczba opracowań/publikacji

Liczba punktów

1-2 opracowania/ publikacje

5 pkt

3-4 opracowania/ publikacje

10 pkt

powyżej 4 opracowań/ publikacji

15 pkt

3)    doświadczenie we współpracy z JST w charakterze doradcy – 15% (max. 15 pkt.).

Liczba referencji JST

Liczba punktów

1-2 referencje

5 pkt

3-4 referencje

10 pkt

powyżej 4 referencji

15 pkt

Sposób obliczania punktacji:
Pc – całkowita liczba uzyskanych punktów
Psz – suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 1) kryterium oceny ofert (szkolenia/ warsztaty/ seminaria)
Po –  suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 2) kryterium oceny ofert (opracowania/ publikacje)
Pr – suma punktów uzyskanych przez wszystkich wykazanych terenów w ramach pkt. 3) kryterium oceny ofert (referencje JST)

          Psz + Po + Pr
Pc= --------------------------------------------
        liczba wykazanych trenerów

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 maja 2015 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1)    Oferta powinna zawierać:
•    Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
•    Potwierdzenie spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
•    Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego,
•    Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie trenera/trenerów,
•    Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy),
•    Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy),
•    Referencje potwierdzające doświadczenie we współpracy z JST w charakterze doradcy (jeśli dotyczy),
•    Oświadczenie – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
2)    Ofertę należy:
•    złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa albo
•    wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie anarowska@um.warszawa.pl do dnia 29.12.2014 r. do godziny 16:00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1)    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2)    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/ zamówieniem.
3)    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4)    Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
5)    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6)    Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.
7)    Dopuszcza się możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8. ZAŁĄCZNIKI
1)    Formularz oferty.
2)    Potwierdzenie spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego.
3)    Potwierdzenie spełniania kryteriów oceny oferty – doświadczenie zawodowe.
4)    Oświadczenie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 282.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki do zapytania ofertowego
  (plik: zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_12.12.doc, file size: 180.5 KB)
  Pobierz