Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 grudnia 2015 - 13:22, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu najnowszych zmian przepisów w pomocy społecznej dla kadry zarządzającej warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.            OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu najnowszych zmian przepisów w pomocy społecznej dla kadry zarządzającej warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

2.              WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a.            Program szkolenia powinien obejmować zagadnienia wynikające z ostatnich zmian w  przepisach:

-              ustawy o pomocy społecznej;

oraz zmian w przepisach wpływających na realizację zadań z pomocy społecznje tj.:

-              ustawy o samorządzie gminnym,

-              ustawy o świadczeniach rodzinnych,

-              ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-              ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

 

b.            program szkolenia powinien zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia 7 godzin zegarowych (w tym 2 przerwy: dwie 5-minutowe i jedna 20-minutowa)

c.            zamawiający planuje utworzyć 1 grupę liczącą maksymalnie 20 osób

d.            szkolenie odbędzie się w Warszawie, pomieszczenie w którym będzie odbywać się szkolenie oraz sprzęt i materiały biurowe (laptop, rzutnik, ekran, flipchart, mazaki, itp.) zostanie udostępnione przez Zamawiającego.

e.            Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne oraz przekaże Zamawiającemu certyfikaty o ukończeniu szkolenia przez uczestników.

 

3.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy przeprowadzili w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkolenia z zakresu pomocy społecznej – tabele nr 1 w załączniku nr 1.

 

4.            KRYTERIA OCENY  OFERTY

1)    cena brutto – 40%

Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną, wg wzoru:

    Cn

PC = ------ x 100 x 40%

         Cb

 

gdzie: Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie brutto, Cb – cena brutto z oferty badanej;

 

2) doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów  realizujących przedmiot zamówienia –  60%

 

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkoleń z zakresu pomocy społecznej dla pracowników jednostek samorządu – tabela nr 2 w Załączniku nr 1

Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu pomocy społecznej dla pracowników jednostek samorządu - grup co najmniej 15 osobowych

Liczba punktów

3 – 12 szkoleń

30 punktów

13 – 18 szkoleń

40 punktów

19 i więcej szkoleń

60 punktów

 

UWAGA: Oferent jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o dysponowaniu trenerem

5.            TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 17 grudnia 2015 r.

6.            TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.            Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.            Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Marlena Muszyńska mmuszynska@um.warszawa.pl  do  dnia 8 grudnia 2015 r.  do  godz. 15.00

 

7.            INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.            W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.            Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2015 r.

c.            Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.            Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.            Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e15120413470.pdf, file size: 1249.65 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_21_10_2014popraw.docx, file size: 31.63 KB)
  Pobierz