Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia dla osób realizujących usługę specjalistycznego przewozu

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 13 października 2016 - 14:24, psliwowski

.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla osób realizujących w m.st. Warszawie usługę specjalistycznego przewozu osób
z niepełnosprawnościami (kierowców, opiekunów, pracowników dyspozytorni) w zakresie profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zapewnia salę szkoleniową dostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

2.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

a.       Program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:

·         poruszanie się i komunikowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami (należy przeprowadzić ćwiczenia ukazujące bariery w codziennym funkcjonowaniu osób
z 
niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i intelektualną
z wykorzystaniem wózków inwalidzkich i przedmiotów symulujących powyższe niepełnosprawności),

·         potrzeby i oczekiwania osób  z niepełnosprawnościami,

·         zasady właściwego zachowania wobec osób
z niepełnosprawnościami,

·         korzystanie z usług przez osoby z niepełnosprawnościami.

b.      Program należy zrealizować w następującym wymiarze czasowym: 6h/os.

c.       Planuje się utworzenie do 3 grup po 15 osób (łącznie w szkoleniu przewiduje się udział do 45 osób).

d.      Szkolenia należy przeprowadzić w soboty.

 

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy mają wiedzę i doświadczenie
w zakresie szkoleń z profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  przeprowadził 2 szkolenia dla różnych podmiotów dla grup co najmniej 15-osobowych, w zakresie profesjonalnej obsługi osób
z niepełnosprawnościami oraz przedstawi rekomendacje/referencje z wykonanych usług.
W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

Ustala się następujące kryteria oceny:

1)      cena brutto – 40%; największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną, wg wzoru: PC=  x 100 x 40%,

gdzie: Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie brutto; Cb – cena brutto z oferty badanej;

2)      doświadczenie zawodowe trenera/trenerów realizujących przedmiot zamówienia – 60%. 

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) szkoleń dla grup co najmniej 15‑osobowych, w zakresie profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami potwierdzonych rekomendacjami/referencjami z wykonanych usług, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 2 szkolenia, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty.

Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie profesjonalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami - grup co najmniej 15‑osobowych

Liczba punktów

2 szkolenia dla różnych podmiotów dla grup co najmniej 15-osobowych – stanowią warunek przystąpienia do zapytania ofertowego

0 punktów

3 – 12 szkoleń

30 punktów

13 – 18 szkoleń

40 punktów

19 i więcej szkoleń

60 punktów

 

UWAGA: Oferent jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia
o dysponowaniu trenerem/trenerami.

 

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

6.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego.

2.      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie psliwowski@um.warszawa.pl do  dnia  19   października 2016 r. 

do godz. 12.00.

 

7.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.    Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.   Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.    Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

f.     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.    Dokładny harmonogram współpracy zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze oferty.

i.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

8.      UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 118.85 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 111.01 KB)
  Pobierz