Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia "Projektowanie wnętrz"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 16 stycznia 2014 - 13:54, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia "Projektowanie wnętrz"


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:
przeprowadzeniu kursu/szkolenia: Projektowanie wnętrz, przygotowującym do pracy projektanta – dekoratora wnętrz ze znajomością obsługi programów: ArchiCAD oraz Artlantis dla dwóch uczestników projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/ dyplomu/certyfikatu. W zakresie szkolenia z programu ArchiCAD wymagany jest  certyfikat firmy Graphisoft.

Kurs powinien obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:
- omówienia podstawowych pojęć związanych z aranżacją wnętrz,
- zasad projektowania i ergonomii wnętrz mieszkalnych i użytkowych,
- materiałoznawstwa,
- stylizacji wnętrz,
- rysunku odręcznego i wykreślnego,
- projektowania wnętrz w programie komputerowym ArchiCAD,
- opracowania wizualizacji w programie Artlantis,
- komunikacji z klientami i wykonawcami.

Kurs/szkolenie powinno obejmować min. 110 godzin dydaktycznych i być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto kurs/szkolenie powinno obejmować uzyskanie co najmniej rocznej licencji edukacyjnej na oprogramowanie ArchiCAD i Artlantis.
Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. 

Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestników szkolenia Zamawiający wykona je na własny koszt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie, a w przypadku wycofania się uczestnika/ów rezygnację z wykonania zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy i okolic.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
3.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
1.    Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),
2.    Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -
Załącznik nr 2),
3.    Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),
4.    Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),
5.    Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),
6.    Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Kryteria oceny Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 80%
Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczba pkt w kryterium)/badana cena.
2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów) itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:
-    Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.
-    Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
-    Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Oferty należy przesłać do dnia 22.01.2014 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu)
- pocztą elektroniczną na adres pszczesna@um.warszawa.pl lub
- faxem na numer 22 443 14 42 albo
- złożyć osobiście w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

UWAGA: niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1981.79 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał nr 1-5 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_1-5_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 149.5 KB)
  Pobierz