Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia "Redakcji technicznej"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 26 lutego 2013 - 10:14, anarowska

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:


przeprowadzeniem kursu/szkolenia: Redakcji technicznej – dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” obejmujący nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie (m.in.):
grafika książkowa, czasopisma i plakatu;
- techniki drukowania;
- podział i klasyfikacja papierów; przygotowanie maszynopisu do składu;
- adiustacja tekstu głównego i materiałów uzupełniających;
- opracowanie techniczne wydawnictw specjalistycznych;
- kalkulacja wydawnicza i poligraficzna; zajęcia praktyczne;
- pracownia komputerowa i multimedialna z wykorzystaniem programów Word, InDesing, Corel Draw, Photoshop.

Kurs/szkolenie powinien być zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w kursie/szkoleniu, szkolenie powinno obejmować co najmniej 85 godzin. Podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe dla uczestnika.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.    Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
2.    Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
3.    Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:
1.    Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1).
2.    Posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2).
3.    Dysponować kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2).
4.    Między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe – załącznik nr 2).
5.    Podać cenę dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 4 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia (oferta cenowa – załącznik nr 4).

Ocena Ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.    Cena - 80%
Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.
2.    Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%
Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.
b)    Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:
- Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów,– 6 punktów.
- Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.
- Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.
Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.
Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

Termin Realizacji Zamówienia
Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z  Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Ofertę zawierającą cenę brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4), program kursu/szkolenia
(załącznik nr 5), wypełnione załączniki nr 1 i 2  oraz informacje na temat wydawanego zaświadczenia
po ukończeniu kursu/szkolenia, prosimy przesłać pocztą na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu).
faksem na numer: 022 669 99 48
lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 27.02.2013 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 177.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zalaczniki_1-5_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 162.5 KB)
  Pobierz