Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia „Szkolenie okresowe kierowców – przewóz osób i rzeczy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 9 sierpnia 2017 - 15:34, kparnicka

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Szkolenie okresowe kierowców – przewóz osób i rzeczy” dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego (kod zawodu: 833203) „Szkolenie okresowe kierowców – przewóz osób i rzeczy”, dla 1 uczestnika projektu pt. „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z art. 39d ust. 5 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr. 125 poz. 874 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców (Dz. U. z 2010 r. Nr. 53 poz. 314).

Warunkiem zakończenia udziału Uczestnika w szkoleniu jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowych. Wzór świadectwa określa załącznik nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców (Dz. U. z 2010 r. Nr. 53 poz. 314). Wydany dokument będzie potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie oraz stanowić będzie podstawę do dokonania wpisu do prawa jazdy przez organ uprawniony, kodu 95, co zgodnie z przepisami prawa UE – oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii.

Usługa powinna obejmować:

 • Szkolenie okresowe w wymiarze 35 godzin.
 • Wykonanie badań psychologicznych wraz z wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Szkolenie powinno być zakończone wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowych, poświadczającego udział w szkoleniu oraz potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.  Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych stanowi podstawę do uzyskania wpisu (tj. wymiany prawa jazdy) w zakresie posiadanej kategorii prawa jazdy C.

Wykonanie aktualnych badań lekarskich w celu otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, leży po stronie Zamawiającego.

Wymiana dokumentu prawa jazdy leży w kwestii kursanta, tj. uczestnika projektu.

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1)     Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych.

2)     Warunkiem zakończenia udziału uczestnika w szkoleniu jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowych, mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.

3)     Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, Wykonawca umożliwi uczestnikowi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego lub uzyskanie uprawnień do wykonania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

4)     Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

5)     Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 30 listopada 2017 r.

6)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.

7)     Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

8)     Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 sale w których odbywają się zajęcia oraz powstałe materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne.

9)     Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

10)  Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np na:

a.     nieobecności uczestnika,

b.    zmianach w harmonogramie zajęć,

11)  W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.

12)  W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie.

13)  Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty badań psychologicznych, ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

14)  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

15)  Odpowiedzialność wobec uczestnika szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

16)  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika projektu.

17)  Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

18)  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezbędny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiające prawidłową realizację zamówienia, jeżeli szkolenie tego wymaga.

19)  W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a.     Prowadzenia listy obecności na zajęciach, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

b.    Prowadzenia listy odbioru materiałów szkoleniowych, która musi być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

c.     Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.

d.    Protokół egzaminacyjny.

20)  Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia. Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

21)  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń.

22)  Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

23)  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

24)  Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika projektu przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.

25)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

26)  Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). Oferent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu zawodowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3.   WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają: (Tabela nr 1)

a)       Potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),

b)       Dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),

c)        Potwierdzenie, że dany dokument, tj. świadectwo można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (oświadczenie),

d)       Program szkolenia (załącznik nr 2),

e)       Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia). 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:  

 • Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.     TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres maksymalnie 3 miesięcy nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r.

1)     Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)     Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym  w drodze zapytania ofertowego.

6.     TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)     Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Program szkolenia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2)     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bborawska@um.warszawa.pl do dnia 16 sierpnia 2017 r.

7.     INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)     W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)     Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

3)     Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)     Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy.

5)     Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

6)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

7)     W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

8)     Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 466.44 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zal._nr_1_formularz_oferty.doc, file size: 1692 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program szkolenia
  (plik: zal._nr_2_program_szkolenia_i_zal._nr_3_lista_obecnosci.doc, file size: 1720 KB)
  Pobierz