Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego dla rad seniorów.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 9 października 2015 - 15:11, msadurska

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla członków Warszawskiej Rady Seniorów oraz rad seniorów dzielnic m.st. Warszawy.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1)     Program warsztatu powinien zawierać elementy:

          sposoby identyfikacji potrzeb i problemów społecznych w skali społeczności lokalnej,

          identyfikacja lokalnych zasobów – osobowych  i rzeczowych,

          budowanie relacji i współpracy międzypokoleniowej,

          budowanie i zarządzanie zespołem,

          rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych.

Program szkoleniowy powinien być uzupełniony o spotkanie członków szkolenia z przedstawicielami Zamawiającego, którego celem byłoby:

-   podsumowanie roku działalności rad seniorów w Warszawie,

-   zidentyfikowanie planów na kolejny rok działalności,

-   wręczenie certyfikatów poświadczających udział w warsztatach.

2)       Program warsztatu powinien zostać zrealizowany przez minimum 3 dni po 5 godzin zegarowych (w tym 2 przerwy: jedna 15-minutowa i jedna 30-minutowa).

3)       W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji termin, szczegółowy program i harmonogram warsztatu w wersji elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mailowy.

4)       Zadaniem Wykonawcy w trakcie spotkania z przedstawicielami Zamawiającego będzie moderowanie spotkania oraz wypracowanie z uczestnikami, a następnie opracowanie dokumentu określającego cele działań rad seniorów w Warszawie w kolejnym roku działalności (na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowany dokument w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia warsztatu.

5)       Zamawiający planuje utworzyć 1 grupę liczącą maksymalnie 25 osób.

6)       Warsztat odbędzie się w Warszawie, pomieszczenie w którym będzie odbywać się warsztat zostanie udostępnione przez Zamawiającego. Sprzęt oraz materiały biurowe (np. laptop, rzutnik, ekran, flipchart, mazaki, itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

7)       Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne oraz przekaże Zamawiającemu certyfikaty o ukończeniu warsztatu przez uczestników.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli  dotyczy) :

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują/ będą dysponować co najmniej jednym trenerem (który będzie realizował przedmiot zamówienia), który przeprowadził w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkolenia z 3 dowolnych tematów będących przedmiotem programu szkolenia.  W przypadku wykazania więcej niż jednego trenera, każdy z wykazanych trenerów musi spełniać powyższy warunek.

 

4.     KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1)    cena brutto – 50%

Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną, wg wzoru:

Cn

PC = ------ x 100 x 50%

         Cb

gdzie: Cn – cena brutto z oferty o najniższej cenie brutto, Cb – cena brutto z oferty badanej;

 

2)    doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów  realizującego/ realizujących przedmiot zamówienia –  20%

Przez doświadczenie zawodowe trenera/ trenerów rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkoleń w 3 dowolnych tematach będących przedmiotem programu szkolenia.

 

Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty potwierdzające uprawnienia kadry do prowadzenia szkoleń, w tym trenerskie/pedagogiczne). Ocena kwalifikacji nastąpi na podstawie:
a)    załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 5 punktów.
b)    liczby przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty szkoleń z danego zakresu:
-    przeprowadzenie 10 i więcej szkoleń – 15 punktów,

-    przeprowadzenie od 4 do 9 szkoleń– 10 punktów,

   -    przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń – 5 punktów.

Uwaga! Usługa wskazana na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będzie oceniana w części 4.2.b „Kryteria oceny oferty”.

 

3) zawartość merytoryczna warsztatu – 30 %

Przy ocenie zawartości brane będą:

- zakres i adekwatność zaproponowanych zagadnień merytorycznych  w stosunku do przedmiotu zapytania

- stopień uszczegółowienia zaproponowanego programu warsztatu.

Do oferty należy załączyć program warsztatu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania.

 

 

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki 

b)       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie:

Robert Kadej rkadej@um.warszawa.pl   do  dnia 14.10.2015 r. do  godz. 12.00

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 980.73 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki nr 1 i 2
  (plik: zalacznik_1_i_2.doc, file size: 229.5 KB)
  Pobierz