Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia zajęć plastycznych o tematyce świątecznej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 5 grudnia 2012 - 14:21, ext.aplatek

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 


Przeprowadzenie zajęć plastycznych o tematyce świątecznej dla uczestników imprezy plenerowej IX Warszawskie Spotkanie Wigilijne (głównie dzieci i młodzieży) odbywającej się w dniu 16 grudnia 2012r. na Placu Teatralnym w Warszawie.

 

           

Termin realizacji zamówienia:

 

- zajęcia plastyczne w dniu 16 grudnia 2012r. w godz. 11.00-15.00;

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 

1) zajęcia plastyczne odbędą się w namiocie na Placu Teatralnym w Warszawie; namioty będą ogrzewane, minimalna temperatura w namiocie + 10ºC; Zleceniobiorca i uczestnicy zajęć nie będą mieli dostępu do bieżącej wody w miejscu imprezy;

 2) do dyspozycji Zleceniobiorcy będzie 6 stołów, przy których będą 24 miejsca siedzące dla uczestników zajęć;

 3) przewidywana liczba uczestników zajęć w namiocie plastycznym – ok. 80 osób w ciągu 1 godziny;

 4) Zleceniobiorca przedstawi w ofercie propozycje zajęć plastycznych (5-6 rodzajów zajęć) wraz ze wskazaniem proponowanych materiałów plastycznych; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących proponowanych do wykorzystania materiałów plastycznych;

 5) Zleceniobiorca zapewnia własne materiały plastyczne konieczne do realizacji zajęć; Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca dostosował rodzaj proponowanych zajęć oraz materiałów plastycznych do warunków planowanej imprezy;

 6) Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z proponowanych technik plastycznych łączyła się z recyklingiem odpadów;

 7) Zamawiający wymaga, aby zajęcia prowadzone były przez 5-6 osób (każda osoba prowadzi zajęcia innego typu) posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych z dziećmi; Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia na piśmie oświadczenia, że osoby którymi się posługuje posiadają stosowne doświadczenie).

 

Uwagi:

 

1)      zajęcia mają charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych; Zamawiający nie przewiduje możliwości tworzenia „grup” na każdy rodzaj zajęć; uczestnicy imprezy mają prawo dołączyć do zajęć na każdym etapie ich prowadzenia i aktywnie w nich uczestniczyć;

2)      osoby, którymi Zleceniobiorca będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będą miały zapewniony dostęp do ciepłych posiłków i napojów;

3)      rezultaty pracy uczestników imprezy stanowią ich własność i mogą być przez uczestników zabierane z terenu imprezy;

4)      Zamawiający informuje, że dane wykonawcy dotyczące zawartej umowy/zamówienia, takie jak imię i nazwisko Zleceniobiorcy, firma, przedmiot umowy/zamówienia, wysokość wynagrodzenia będą udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Oferta powinna zawierać:

1)      cenę brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia;

2)      opis proponowanych zajęć plastycznych;

3)      oświadczenie o posiadaniu przez osoby, które będą prowadziły zajęcia, doświadczenia w pracy z dziećmi.

 

Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

 

Podpisaną ofertę przygotowaną na załączonym wzorze oferty prosimy przesłać faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: agalazka@um.warszawa.pl

 

do dnia 6 grudnia 2012r. do godziny 16.00.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: zapytanie_ofertowe_plastycy_ix_wsw.pdf, file size: 73.81 KB)
    Pobierz