Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 kwietnia 2013 - 12:13, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na: przeprowadzeniu następujących kursów i szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, adresowanych do grupy osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”:

 1. Kurs fryzjer stylista z wyposażeniem – 2 os.
 2. Kurs florystyki podstawowy i zaawansowany – 3 os.
 3. Zawodowy kurs wizażu z „kuferkiem maxi”  – 3 os.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne kursy/szkolenia zawodowe. 

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Oferenci proszeni są o doprecyzowanie rodzaju godzin (zegarowe/lekcyjne), które obejmuje kurs/szkolenie zwarte w ofercie. 

 

 1. Kurs Fryzjer stylista z wyposażeniem - zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności pielęgnacji i stylizacji włosów, nowoczesnych technik strzyżeń, koloryzacji i ondulacji - zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe oraz wyposażenie na własność dla uczestnika/ów, w tym zestaw nożyczek degażówki i proste, peleryna ochronna, główka treningowa z długimi włosami, pędzel do oczyszczania włosów. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 110 godzin.

 

 1. Kurs florystyki podstawowy i zaawansowany - nabycie wiedzy na temat metod i technik pracy florysty, nabycie umiejętności tworzenia dekoracji roślinnych, opracowywania projektów dekoracji roślinnych, utrwalania i przechowywania roślin, komponowania bukietów z kwiatów żywych, układania kompozycji z kwiatów suchych i sztucznych, aranżacji bukietów okolicznościowych - zakończony wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe i  niezbędne wyposażenie dla uczestnika/ów. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum
  90 godzin.

 

 1. Zawodowy kurs wizażu z „kuferkiem maxi”  - uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu profesjonalnego wizażu oraz podstaw stylizacji, charakteryzacji i kosmetyki - zakończone sesją zdjęciową do portfolio oraz wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe i  niezbędne wyposażenie – kuferek dla uczestnika/ów. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 110 godzin.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
  i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 3 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

     2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

     2.  Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowe harmonogramy kursów/szkoleń zostaną uzgodnione z Wykonawcą/Wykonawcami po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem/Oferentami wybranym/wybranymi w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu),

faksem na numer: 022 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: b.kozlowska@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 25.04.2013 r. do godziny 12:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 133.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zapytanie_ofertowe-grupowe18.04.doc, file size: 183 KB)
  Pobierz