Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 - 10:09, anarowska

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy” + ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA OFERT + WYJAŚNIENIE


 

 

WYJAŚNIENIE DOT. ZMIANY TERMINU NADSYŁANIA OFERT NA KURS Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik 

Termin nadsyłania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 kwietnia br. w części dotyczącej kursu Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik ulega wydłużeniu do dnia 26 kwietnia do godz. 14.00 z uwagi na zwiększenie liczby uczestników kierowanych na kurs Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik z 1 na 2 osoby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIE DOT. ZMIANY TERMINU NADSYŁANIA OFERT

Termin nadsyłania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 kwietnia br. ulega wydłużeniu do dnia 25 kwietnia do godz. 14.00 z uwagi na zwiększenie liczby uczestników kierowanych na kurs pracownik administracyjno-biurowy z 1 na 2 osoby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienie dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22 kwietnia br., którego przedmiotem jest przeprowadzenie kursu/szkolenia: samodzielny księgowy od podstaw:

- kurs powinien odbywać się w systemie weekendowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu następujących kursów i szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, adresowanych do grupy osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu pn. „Warszawskie inspiracje do pracy”:

 1. Kurs księgowości  - 1 os.
 2. Samodzielny księgowy od podstaw - 2 os.
 3. Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem z obsługą programu Symfonia  - 2 os.
 4. Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik - 1 os.
 5. Pracownik administracyjno biurowy – 1 os.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne kursy/szkolenia zawodowe. 

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.

Oferenci proszeni są o doprecyzowanie rodzaju godzin (zegarowe/lekcyjne), które obejmuje kurs/szkolenie zwarte w ofercie. 

 1. Kurs księgowości  - zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  w zakresie dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5, ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, ewidencji środków trwałych, dokonywania zapisów ewidencji przychodów, ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat - zakończone egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu: „Księgowy” (kod zawodu 331301) oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum  90 godzin.

 2. Samodzielny księgowy od podstaw  - zdobycie teoretycznych podstaw oraz praktycznych umiejętności  przygotowujących do  kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń - m. in. dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5, ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, ewidencji środków trwałych, dokonywania zapisów ewidencji przychodów, ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, VAT i ZUS, przygotowania bilansu i rachunku wyników,  przygotowania listy płac oraz księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" - zakończone egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów: Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) i Pracownik obsługi płacowej (kod zawodu 431301) oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum  170 godzin.

 3. Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem z obsługą programu Symfonia  - uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń oraz ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace - zakończone egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów: Pracownik ds. osobowych  (kod zawodu 441501) i Pracownik obsługi płacowej (kod zawodu 431301) oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum  90 godzin. 

 4. Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik  - przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym, uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń, ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace - zakończone egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu potwierdzających kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów: Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) i Specjalista ds. kadr  (kod zawodu 242307) oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum  165 godzin. 

 5. Pracownik administracyjno biurowy – uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia biura firmy, organizacji pracy biurowej, kultury zawodu,  podstawowych zagadnień prawnych i prawa pracy, zasad efektywnej komunikacji i przepływu informacji  w biurze oraz obsługi urządzeń biurowych - zakończone egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej - podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe. Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum  150 godzin.

 

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).
 2. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS
  i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
 3. Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto dla każdego punktu zamówienia osobno (można złożyć ofertę na od 1 do 5 kursów/szkoleń) gwarantującą zrealizowanie zamówienia kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5).

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteria oceny Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 80%

Największą ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. ilość pkt w kryterium)/badana cena. Maksymalną ilość punktów otrzymuje oferta najtańsza.

2. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym. od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowe harmonogramy kursów/szkoleń zostaną uzgodnione z Wykonawcą/Wykonawcami po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem/Oferentami wybranym/wybranymi w drodze zapytania ofertowego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi:

Przedmiot zamówienia  jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa, (decyduje data wpływu),

faksem na numer: 022 443 14 42

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: b.kozlowska@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania ofert: 24.04.2013 r. do godziny 14:00.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: doc220413.pdf, file size: 251.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki
  (plik: zapytanie_ofertowe-grupowe_ii.doc, file size: 194.5 KB)
  Pobierz