Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 26 września 2013 - 10:16, pszczesna

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenie kursu/szkolenia: Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 „Usługi w zakresie kursów/szkoleń zawodowych”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kursów/szkoleń zawodowych, polegająca na:

przeprowadzeniu kursu/szkolenia:  Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego dla jednej uczestniczki projektu „Warszawskie inspiracje do pracy” przygotowującego do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w wieku starszym, zakończonego egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem stosownych uprawnień/dyplomu/certyfikatu, w zakresie obejmującym co najmniej poniższe zagadnienia: 

·         rola i zakres zadań opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, etyka w zawodzie opiekuna,

·         anatomia i fizjologia wieku podeszłego,

·         choroby wieku podeszłego, obserwacja, podopiecznego, pomiar i analiza parametrów,

·         psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą niepełnosprawną,

·         budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną

·         zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

·         pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych,

·         zasady żywienia osób starszych,

·         elementy rehabilitacji osób starszych,

·         aktywizacja osób starszych, elementy terapii zajęciowej,

·         język niemiecki dla opiekunów osób starszych.

Szkolenie powinno obejmować również organizację praktyk zawodowych dla uczestniczki. 

Program kursu/szkolenia powinien obejmować minimum 90 godzin zajęć teoretycznych.

Moduł języka niemieckiego powinien obejmować minimum 30 godzin szkolenia i nie powinien zawierać się w 90 godzinach zajęć teoretycznych.

Kurs/szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej – podana cena powinna obejmować również materiały szkoleniowe.

 

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestniczka dołączyła do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestniczki kierowanej na szkolenie przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych przez uczestniczkę kierowaną na szkolenie Zamawiający wykona je na własny koszt.

Zamawiający wymaga, aby kurs/szkolenie odbywało się w dni robocze.

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji kursu/szkolenia na terenie m.st. Warszawy i okolic.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie, a w przypadku wycofania się uczestnika/ów rezygnację z wykonania zapytania ofertowego.


Wykonawca zobowiązuje się do:

1.      Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli wymagane).

2.      Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).

3.      Wykonawca odpowiednio oznaczy logotypem EFS i POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sale w których odbywają się zajęcia.

 

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (oświadczenie - Załącznik nr 1),

2)      Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie -

Załącznik nr 2),

3)      Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie - Załącznik nr 2),

4)      Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

5)       Oferowana cena brutto za kurs/szkolenie (załącznik nr 4),

6)      Program kursu/szkolenia (załącznik nr 5). 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

 

Kryteria oceny Ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 80%

Największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Ocena wg wzoru matematycznego: najniższa oferowana cena * 10 pkt. (max. liczba pkt. w kryterium)/badana cena.

2. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20%

Ocena kwalifikacji następuje na podstawie:

a)      załączonych do oferty kserokopii certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów) itp. Za każdy dostarczony dokument  przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie przyznanych może zostać – 4 punkty.

b)      Liczby przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu:

-        Przeprowadzenie, co najmniej 15 kursów– 6 punktów.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 10 kursów– 4 punkty.

-        Przeprowadzenie, co najmniej 5 kursów– 2 punkty.

Łączna ilość punktów w kryterium nie może przekraczać 10 punktów.

 

Ocena ofert odbywa się w systemie punktowym od 0 do 10 pkt. Im lepsza oferta w danym kryterium tym większa przyznana liczba punktów w tym kryterium. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach pomnożonych przez ich wagę.

 

Termin Realizacji Zamówienia

Szczegółowy harmonogram kursu/szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego. 

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy 

Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21- dniowym terminem płatności.

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  


Uwagi:

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i realizacji projektu pt. „Warszawskie inspiracje do pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt prowadzony jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. 

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa
(decyduje data wpływu), 

faksem na numer: 022 443 14 42  

lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: pszczesna@um.warszawa.pl

 

Termin nadsyłania ofert: 01.10.2013 r. do godziny 16:00.

 

UWAGA: niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2126.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. nr 1-5 do zapytania ofertowego
  (plik: zal_nr_1-5_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 151 KB)
  Pobierz