Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zapytanie ofertowe dot. przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów prezydenckich w 2020 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 17 czerwca 2020 - 8:47, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów prezydenckich w 2020 r.tj. 

- w dniu 28 czerwca 2020 r.

- w dniu 12 lipca 2020 r. (podczas ewentualnej II tury wyborów).

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. Usługa dotyczy przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową wyrażających chęć uczestnictwa w wyborach prezydenckich w 2020 r. w dniu 28 czerwca 2020 r. oraz w przypadku ewentualnej II tury wyborów w dniu 12 lipca 2020 r.

2. Usługa obejmuje przewiezienie osób z niepełnosprawnością ruchową do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) i odwiezienie z lokalu wyborczego do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy.

3. Kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika, korzystający nie ponosi odpłatności za kurs.  

4. Przewóz osób z niepełnosprawnością odbywa się w systemie „od drzwi do drzwi” tzn. Wykonawca zapewnia korzystającemu z przewozu pomoc w wydostaniu się z miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego miejsca) i dotarciu do lokalu wyborczego oraz pomoc w wydostaniu się z lokalu wyborczego i w dostaniu się do miejsca zamieszkania (lub innego wskazanego) na terenie m.st. Warszawy. 

5. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą; przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

6. Przyjmowanie zgłoszeń od osób, które wyrażą chęć skorzystania z przewozu odbywać się będzie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną na adres mailowy od dnia podpisania umowy do dnia 27 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. oraz w przypadku ewentualnej II tury od dnia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o konieczności przeprowadzenia II tury do dnia 11 lipca 2020 r. do godz. 15.00. 

7. Załogę samochodów, służących do przewozu osób, o których mowa w ust. 1, stanowi kierowca oraz przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy asystent.  

8. Dopuszcza się możliwość łączenia kursów dla Korzystających zabieranych z miejsc blisko położonych.

9. Specjalistyczny pojazd powinien mieć możliwość jednoczesnego przewożenia co najmniej 2 (dwóch) osób z niepełnosprawnością na wózkach, z uwzględnieniem wymogów technicznych dotyczących wózków inwalidzkich elektrycznych.

10. Wykonawca będzie dysponował co najmniej 2 lekkimi składanymi wózkami inwalidzkimi przeznaczonymi dla osób korzystających z usługi, które nie posiadają własnych wózków  inwalidzkich.  

11. Wykonawca posiada własną dyspozytornię zapewniającą łączność z pojazdami realizującymi usługę oraz udostępnia nr telefonu i adres mailowy do przyjmowania zgłoszeń.  

12. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu osób. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

13. Wykonawca będzie  posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

1. Za warunek przystąpienia do zapytania ofertowego uznaje się posiadanie przez Wykonawcę: 

1) co najmniej 5 pojazdów nie starszych niż 6 lat licząc od daty produkcji pojazdu:

a) wyposażonych w rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu,  

b) wyposażonych w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób z  niepełnosprawnością, 

c) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których minimalna pojemność ładunkowa powinna wynosić 4,5 m3, 

d) posiadających ważną homologację do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osóbporuszających się na wózkach inwalidzkich lub ważny wpis w dowodzie rejestracyjnym informujący, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 

cena: 100 % - za 1 kurs, kurs jest rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika

inne: 0%

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 28 czerwca2020 r. a w przypadku ewentualnej II tury wyborów do dnia 12 lipca 2020 r.

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załączonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 zapytania,

2. Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: mgwarda@um.warszawa.pl do dnia  19 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.

 

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

8. UWAGI: 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

ZATWIERDZAM

Marta Jakubiak 

Zastępca Dyrektora 

Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 2068.59 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe- dostępne
  (plik: zapytanie_ofertowe-_dostepne.docx, file size: 148.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  (plik: oferta.doc, file size: 81 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx, file size: 97.63 KB)
  Pobierz